Veľkonočný príhovor J.E. Mons. Nicolu Girasoliho

Veľkonočný príhovor J.E. Mons. Nicolu Girasoliho

On svojou smrťou zničil našu smrť a svojím zmŕtvychvstaním obnovil nám život (Veľkonočná prefácia I). V týchto slovách liturgie nachádzame zhrnutie veľkonočného tajomstva, ktoré predstavuje definitívny prechod k životu, svetlu a nádeji. Bežme aj my ako Mária Magdaléna, Peter a Ján, aby sme mohli skonštatovať, že Pán žije naveky. Bez zmŕtvychvstania by bola viera len etickým posolstvom, ktoré by nám nanajvýš pomohlo zaťať zuby v bolestivých situáciách. Veľká noc mení zmysel dejín a má zmeniť aj zmysel nášho života. Je tu totiž istota, že strach, smrť a rezignácia boli zmietnuté preč a nemôžu mať nad nami žiadnu moc. Boh má posledné slovo a svojím svetlom je schopný presvetliť aj tie najtemnejšie kúty v našich osobných príbehoch. Sme určení pre život, pre nádej, a to nám dáva schopnosť zvládnuť všetky smutné situácie v našom živote. Zmŕtvychvstalý Pán je uprostred nás, kráča s nami a chce nám pomôcť aj vtedy, keď máme ako emauzskí učeníci problém ho spoznať, lebo sme príliš zameraní na seba a rozptýlení udalosťami života.

Počas tejto Veľkej noci 2023 sa usilujme stretnúť so zmŕtvychvstalým Pánom a obnoviť si nadšenie z toho, že sme kresťania. Snažme sa svedčiť o viere, ktorú vyznávame, aj životom, ktorý je s ňou v súlade. Toto stretnutie sa môže uskutočniť len vtedy, ak sme si plne vedomí, čo vo svojom živote hľadáme. Ježiš každému z nás opakuje otázku, ktorú dal svojim učeníkom: Koho a čo hľadáte? (porov. Jn 1, 38). Zmŕtvychvstalý Pán má naplniť celý náš život; nemôžeme si zamieňať našu vieru, naše spojenie s Bohom s povrchnými skutočnosťami tejto spoločnosti. Musíme mať odvahu odpovedať slovami žalmu: „Pane, ja hľadám tvoju tvár, tvoja tvár nech žiari nado mnou“ (porov. Ž 27, 8). Je úžasné, že vo Veľkej noci nachádzame Božiu tvár v zmŕtvychvstalom Pánovi, ktorý nám otvára obdobie pokoja a nádeje.

Súčasná spoločnosť je príliš uzavretá v straníckych záujmoch a  rozdelená vážnymi vojnovými okolnosťami (myslíme so solidaritou na blízku Ukrajinu). Cítiť silnú potrebu zmeny, prechodu zo smrti do života, vnímame naliehavosť Veľkej noci, ktorá prináša nádej. Modlime sa, aby sa počas tejto Veľkej noci všetci snažili hľadať Božiu tvár, tvár pokoja, nádeje a života, ktorý nám je daný cez vzkriesenie.

Sme teda pozvaní vstať z mŕtvych s Kristom (porov. Kol 3, 1-4). Kameň bol od hrobu odvalený a my nemôžeme zostať takí istí. Veľká noc nás presviedča, že neexistuje taká ťažká situácia, ktorá by sa nedala zvládnuť, také utrpenie, ktoré by sa nedalo prekonať, a taká rana, ktorá by sa nedala uzdraviť. V tejto nádeji sa stretnime so zmŕtvychvstalým Pánom, zbavme sa všetkých pochybností, neistôt a ostaňme s tým, ktorý nám dáva život.

 

J.E. Mons. Nicola Girasoli

Apoštolský nuncius na Slovensku

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00