#verimvBoha: Áno, verím v jedného pravého Boha

#verimvBoha: Áno, verím v jedného pravého Boha
Krok po kroku sa pozrieme na naše Vyznanie viery – Krédo. Čo v ňom vlastne vyznávame? Na každom kroku nám bude sprievodcom jeden človek, ktorý má s danou témou čo-to spoločné. Vydáte sa s nami na toto štrnásťdielne dobrodružné putovanie, v rámci ktorého budeme objavovať tajomstvá viery?

Verím v Boha, Otca všemohúceho. Katechizmus Katolíckej cirkvi hovorí, že toto prvé tvrdenie Vyznania viery je najzákladnejšie. Krédo sa začína od Boha Otca ako od prvej božskej osoby Najsvätejšej trojice. Všetky ďalšie články Kréda sa odvíjajú od tohto prvého.

Čo vlastne vyznávame v tomto článku viery?

Svedčíme o tom, že veríme v jedného jediného pravého Boha – existuje iba jeden Boh. „Vyznanie, že Boh je jediný, ktoré má korene v Božom zjavení Starej zmluvy, je neoddeliteľné od vyznania, že Boh jestvuje, a je takisto základné,“ píše Katechizmus (čl. 200). Takto sa Boh zjavuje v Starom zákone: „Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán! A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou“ (Dt 6, 4 – 5).

Katechizmus ďalej hovorí: „Pevne veríme a úprimne vyznávame, že je jeden jediný pravý Boh, večný, nesmierny a nemeniteľný, nepochopiteľný, všemohúci a nevýslovný, Otec, Syn a Duch Svätý: totiž tri osoby, ale jedna bytnosť, podstata alebo úplne jednoduchá prirodzenosť“ (čl. 202).

 

#verimvBoha: Áno, verím v jedného pravého Boha

 

BOH, KTORÝ MÁ SVOJE MENO

Avšak Boh sa nám nezjavuje ako nejaký anonymný Boh, ale dáva nám poznať svoje meno – je to Boh, ktorý má meno. Boh sa v dejinách zjavoval rozličným spôsobom a rozličnými menami. Základné zjavenie pre Starú i Novú zmluvu nachádzame v stati o kríku, ktorý horí, ale nezhára. Boh Mojžišovi hovorí: „Ja som Boh tvojho otca Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba“ (Ex 3, 6). O pár veršov ďalej Boh vraví Mojžišovi: „Ja som, ktorý som“ (Ex 3, 14). Boh je ten, ktorý putoval so svojím ľudom celými dejinami a rôznymi spôsobmi sa mu dával spoznať. Ukazoval ľudu svoju vernosť a vyslobodzoval ho z otroctva. Jeho prisľúbenia trvajú večne.

Boh je. Boh je ten, ktorý je. „Boh je plnosť bytia a každej dokonalosti, bez začiatku a bez konca. Kým všetky stvorenia dostali od neho všetko, čím sú a čo majú, on jediný je samo svoje Bytie a sám od seba je všetkým, čím je,“ čítame v Katechizme (čl. 213). Nemá počiatok ani koniec. Je Alfa a Omega.

Božia láska k nám nemá hraníc. Miluje nás až tak nesmierne, že dal za nás svojho jednorodeného Syna (Jn 3, 16). Dokonca svätý Ján vo svojom liste (1 Jn 4, 8. 16) píše, že Boh nielenže miluje, ale doslova: Boh je láska.

A my sme vo svojom živote pozvaní prežívať toto Božie otcovstvo, Božiu všemohúcnosť. Boh je naším Otcom, a aj keď máme neraz neľahké skúsenosti so svojimi pozemskými otcami, Boh je oveľa lepší, väčší, dokonalý a milujúci. „Presahuje aj ľudské otcovstvo a materstvo, hoci je ich pôvodcom a mierou: nik nie je tak otcom, ako je Otcom Boh,“ píše sa v Katechizme (čl. 239).

 

#verimvBoha: Áno, verím v jedného pravého Boha

 

Boh ako Otec: Eva Petrovičová zo semináru Otcovo srdce

Ako sa dá toto Božie otcovstvo objavovať v našom každodennom živote? Pomôcť môže napríklad aj známy seminár Otcovo srdce. O svojej skúsenosti nám viac povedala Eva Petrovičová, členka tímu.

 

Kým je pre vás Boh Otec?

Tvorca domova. Pri ňom viem, že mám svoje miesto, kam patrím, kde som vítaná, kde môžem byť autentická, kde je dovolené byť slabou a kde odpočívam. Učí ma v pravde vidieť aj moje obdarovania, používať ich a tešiť sa z nich. Otec je pre mňa láskavou náručou, ktorá si nekladie podmienky milovania, vždy odpúšťa. Sú to všetko veci, ktoré poznáme, počúvame ich veľmi často, ale až keď sa stanú skúsenosťou nášho srdca, menia nám život.

 

Ako môže človek objaviť toto Božie otcovstvo?

„Nik nepozná Otca, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť“ (Mt 11, 27). Ježiš nám Otca veľmi rád ukáže, ak ho o to poprosíme. Veď za to dal život, aby sme mali taký vzťah s Otcom, aký má on. Nemá väčšej túžby ako priviesť nás do tohto vzťahu. Stačí túžiť a otvoriť si srdce, Boh nie je komplikovaný. Stačí mu úprimne povedať: „Daj sa mi poznať ako Otec,“ a naštartuje sa proces. Niekedy to vieme zachytiť a niečo pocítime, a inokedy sa nám zdá, že sa nič nedeje, ale Boh už v skrytosti pracuje.

 

V čom môže pomôcť seminár Otcovo srdce?

V odstraňovaní prekážok, ktoré nám bránia vstúpiť do skúsenosti Otcovej lásky: je to často neodpustenie, klamstvá, ktorým veríme o Bohu aj o sebe, múry v srdci, za ktorými sa skrývam, a tak ďalej. Snažíme sa vytvoriť bezpečné prostredie, kde v atmosfére lásky a prijatia nachádzame odvahu pomenovať tieto prekážky a ich korene. Je tam tím služobníkov pripravený v diskrétnosti počúvať príbehy ľudí a modliť sa za nich. Pri adorácii alebo v tichu kaplnky zas odovzdávame svoje bolesti Ježišovi, ktorý je Uzdravovateľ. A takto sa srdce pomaly otvára pravde, že Boh je dobrý Otec, aj keď naše životné okolnosti boli neraz ťažké a túto pravdu nám zastreli.

 

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00