#verimvBoha: Ježiš je mojím Pánom

#verimvBoha: Ježiš je mojím Pánom
Krok po kroku sa pozrieme na naše Vyznanie viery – Krédo. Čo v ňom vlastne vyznávame? Na každom kroku nám bude sprievodcom jeden človek, ktorý má s danou témou čo-to spoločné. Pokračujeme tretím dielom seriálu – tentoraz o Ježišovi Kristovi ako o Božom Synovi i našom Pánovi.

Je to skutočne dobrá zvesť – Boh nám poslal svojho Syna. Ako čítame v Evanjeliu podľa Jána (3, 16): „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“ V Ježišovi sú splnené dlho očakávané prisľúbenia, ktoré boli dané už Abrahámovi a jeho potomstvu. Ježiš ako ten, ktorý „vyslobodí svoj ľud z hriechov“ (Mt 1, 21). Skrze Ježiša Krista nám bola otvorená cesta k spáse a on je tým, ktorý nám odpúšťa hriechy. Apoštol Pavol hovorí o tom, že v jeho ľudskej prirodzenosti „Boh zmieril svet so sebou“ (2 Kor 5, 19).

Čo vlastne o Ježišovi vyznáva Katechizmus Katolíckej cirkvi? „Veríme a vyznávame, že Ježiš z Nazareta, Žid narodený z dcéry Izraela v Betleheme za čias kráľa Herodesa Veľkého a cisára Augusta I., povolaním tesár, ktorý zomrel ukrižovaný v Jeruzaleme pod miestodržiteľom Ponciom Pilátom, za vlády cisára Tibéria, je večný Boží Syn, ktorý sa stal človekom; že „vyšiel od Boha“ (Jn 13, 3), „zostúpil z neba“ (Jn 3, 13; 6, 33) a „prišiel v tele“ (1 Jn 4, 2), lebo „Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy… Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou“ (Jn 1, 14. 16)“ (KKC 423).

 

OHLASOVAŤ JEŽIŠA KRISTA

Katechizmus hovorí jasne: „Odovzdávať kresťanskú vieru znamená predovšetkým ohlasovať Ježiša Krista s cieľom privádzať k viere v neho“ (KKC 425). A ide ešte ďalej – učenie Cirkvi hovorí, že doslova v srdci katechézy je Kristus. „Katechizovať… znamená odhaľovať v Kristovej osobe celý večný Boží plán… znamená snažiť sa pochopiť význam Kristových činov a slov, ako aj znamení, ktoré urobil,“ pokračuje ďalej (KKC 426).

Všetci sme povolaní ohlasovať Krista – avšak najprv ho musíme poznávať, stratiť všetko, aby sme ho získali a našli sa v ňom, pripodobniť sa mu v smrti, aby sme dosiahli aj účasť na jeho zmŕtvychvstaní (Flp 3, 8 – 11).

Koho to vlastne ohlasujeme? Ježiš ako meno, v ktorom nachádzame spásu: „Lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení“ (Sk 4, 12). Viete, čo znamená v hebrejčine meno Ježiš? Znamená „Boh spasí“. Toto meno je v centre kresťanskej modlitby (KKC 435). Máme svedectvá o tom, že mnohí svätí ľudia zomierali s týmto posledným slovom – Ježiš. Potom je tu druhá časť jeho mena – Kristus. Z gréckeho prekladu hebrejského slova znamená „pomazaný“. Je pomazaný, lebo dokonale spĺňa Božie poslanie – bol pomazaný ako kňaz, prorok a kráľ.

 

JEŽIŠ AKO BOŽÍ SYN I PÁN

Titulom „Boží Syn“ je označený vzťah Ježiša k Bohu. Aj Peter Ježišovi vyznáva: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha“ (Mt 16, 16). V evanjeliách máme dve udalosti, v ktorých Otcov hlas označuje Ježiša za „svojho milovaného Syna“ – pri Ježišovom krste v Jordáne a pri premenení na vrchu Tábor. Stotník pod krížom zvolá: „Tento človek bol naozaj Boží Syn“ (Mk 15, 39). Katechizmus zdôrazňuje: „Iba vo veľkonočnom tajomstve môže veriaci dať titulu Boží Syn jeho najplnší význam“ (KKC 444).

Ďalším jeho titulom okrem Božieho Syna je Pán – Kyrios. Tým je Ježiš uznávaný za Boha. Svedčia o tom aj skutky, ktoré koná – moc nad prírodou, chorobami, zlými duchmi, smrťou i hriechom (KKC 447). Tomáš pri stretnutí so zmŕtvychvstalým Kristom vyznáva: „Pán môj a Boh môj“ (Jn 20, 28).

Tvrdiť, že Ježiš je Pán nad svetom a dejinami, znamená aj – a to už od začiatku kresťanských dejín – uznávať, že človek nemá bezpodmienečne podriadiť svoju osobnú slobodu nijakej pozemskej moci, ale jedine Bohu Otcovi a Pánovi, Ježišovi Kristovi,“ pokračuje Katechizmus (KKC 450). Aj v rámci modlitby používame často oslovenie Pán. Označujeme tým božskú zvrchovanosť. „Nik nemôže povedať ,Ježiš je Pán,‘ iba ak v Duchu Svätom“ (1 Kor 12, 3).

Akými osloveniami sa radi obraciate na Ježiša vy?

 

#verimvBoha: Ježiš je mojím Pánom

 

NOVOKŇAZ PAVOL REISEL: Komunita Cenacolo mi ukázala Ježiša Krista, aj keď som v neho neveril

Kým je pre teba Ježiš?

Ježiš je určite Spasiteľ sveta. Pre mňa je ten, ktorý za mňa zomrel na kríži, za moje hriechy a slabosti.

 

Kedy si vo svojom živote spoznal, že Ježiš je Spasiteľom?

Počas môjho pobytu v Komunite Cenacolo, kde som si najskôr začal uvedomovať svoju hriešnosť a to, že som slabý a padám. V tomto všetkom som aj skrze sviatosť zmierenia spoznal, že Boh je nad tým všetkým. Boh, ktorý ma miluje a prijíma ma takého, aký som. Že on chce byť so mnou, chce mi odpustiť a chce ma spasiť – a urobil by to znova. Išiel kvôli mne na drevo kríža. To bolo znovuspoznanie Božej lásky, ktorú som skrze slabosť prijal. A taktiež cez Eucharistiu, cez ňu som spoznával, kto je to Ježiš, že ma prijíma a nesúdi.

 

V čom konkrétne ti v tomto spoznaní Ježiša pomohla Komunita Cenacolo?

Najviac v tom, že mi ukázala Krista. Uviedla ma do modlitby, aj keď som nechcel. Ukázala mi Ježiša Krista, aj keď som v neho neveril. Učila ma modliť sa a mať osobný rozhovor – že Boh je živý a môžem sa s ním rozprávať ako so živou bytosťou. Dala ma na kolená a učila ma mať úctu voči Sviatosti oltárnej. Naučila ma vyčleniť si čas na modlitbu, byť s Pánom. Všetko to, čo som a viem, je vo veľkej miere to, čo som spoznal v komunite – že Boh je živý.

 

Čo by si poradil človeku, ktorý s Ježišom nemá vzťah alebo nevníma, že je jeho Spasiteľom?

To, že je to akt vôle, výber. Že aj keď to nevnímam, to neznamená, že to tak nie je. Musím urobiť krok viery, že pôjdem pred neho a budem sa s ním rozprávať. Ježiš je a chce sa nám ukázať, ale dáva nám slobodu a rešpektuje ju. Takže ak ja nechcem, nebude vstupovať do môjho života nasilu. On je láska a v slobode, ktorú mi daroval, čaká, že ja urobím ten krok – krok viery, krok do neznáma. Nie je to poznanie, ale viera. A vo viere budem dostávať odpovede. Lebo je napísané: „Kto hľadá, nájde. Kto klope, tomu sa otvorí“ (Mt 7, 8). On nie je násilník, čaká na človeka, kým urobí rok. A on urobí ten druhý krok stopercentne. Preto som si istý, že kto hľadá, ten nájde.

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00