#verimvBoha: Mária ako Matka nášho Spasiteľa

#verimvBoha: Mária ako Matka nášho Spasiteľa
Krok po kroku sa pozrieme na naše Vyznanie viery – Krédo. Čo v ňom vlastne vyznávame? Na každom kroku nám bude sprievodcom jeden človek, ktorý má s danou témou čo-to spoločné. Pokračujeme štvrtým dielom seriálu – tentoraz o Ježišovi Kristovi, ktorý sa počal z Ducha Svätého a narodil sa z Márie Panny.

V tomto vianočnom čase slávime, že Slovo sa telom stalo (Jn 1, 14), aby sme spoznali Božiu lásku: „Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život“ (1 Jn 4, 9). Čítame o tom aj v Evanjeliu podľa Jána (3, 16): „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.“

Katechizmus Katolíckej cirkvi (460) píše: „Preto sa Božie Slovo stalo človekom a Boží Syn sa stal Synom človeka, aby sa človek spojil s Božím Slovom a dostal adoptívne synovstvo, a tak sa stal Božím synom.“

Všetko sa to začalo vtelením – keď Boží Syn prijal ľudskú prirodzenosť, aby v nej uskutočnil našu spásu. „Viera v skutočné vtelenie Božieho Syna je rozpoznávacím znakom kresťanskej viery,“ čítame v Katechizme (463).

 

PRAVÝ BOH A PRAVÝ ČLOVEK

Ježiš prichádza ako pravý Boh a pravý človek. Túto skutočnosť popierali najmä bludy v prvých storočiach. „Prvé bludy (herézy) nepopierali natoľko Kristovo božstvo ako skôr jeho pravú ľudskú prirodzenosť (gnostický doketizmus). Kresťanská viera už od apoštolských čias zdôrazňovala skutočné vtelenie Božieho Syna, ktorý prišiel v tele,“ pokračuje Katechizmus (465), „Boží Syn… pracoval ľudskými rukami, myslel ľudským rozumom, konal ľudskou vôľou, miloval ľudským srdcom. Narodený z Márie Panny sa naozaj stal jedným z nás, vo všetkom nám podobný okrem hriechu“ (470).

Plnosť času sa začína práve zvestovaním Panne Márii. „Počas celej Starej zmluvy bolo Máriino poslanie pripravované poslaním svätých žien,“ vysvetľuje Katechizmus (489). Aby mohla byť Mária matkou Spasiteľa, „bola od Boha obdarovaná darmi hodnými takej veľkej úlohy“. Mária, plná milosti, ako ju nazýva aj anjel Gabriel vo chvíli zvestovania. Mária na anjelove slová odpovedá poslušnosťou viery a s istotou, že Bohu nič nie je nemožné. „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova,“ čítame v Lukášovom evanjeliu (1, 37 – 38). Ako hovorí svätý Irenej: „Ona sa poslušnosťou stala príčinou spásy pre seba a pre celé ľudské pokolenie.“ Aj viacerí cirkevní otcovia tvrdili spolu s Irenejom: „Uzol Evinej neposlušnosti rozviazala Máriina poslušnosť; čo zviazala panna Eva neverou, to Panna Mária rozviazala vierou.“

Cirkev vyznáva, že Mária je skutočne Bohorodička. Je matkou a pannou súčasne. Ako znelo aj dávne prisľúbenie prostredníctvom proroka Izaiáša: „Hľa, panna počne a porodí syna“ (Iz 7, 14). Pannou pred pôrodom aj po pôrode. „Kristovo narodenie nezmenšilo, ale posvätilo jej panenskú neporušenosť,“ zdôrazňuje Katechizmus (499). „Máriino panenstvo ukazuje, že pri vtelení mal absolútnu iniciatívu Boh,“ pokračuje (503). Svätý Ignác Antiochijský tiež hovorí: „Kniežaťu tohto sveta bolo skryté Máriino panenstvo a jej pôrod, podobne aj Pánova smrť: tri významné tajomstvá, ktoré sa odohrali v Božom tichu.“

Ježiš je Máriin jediný syn, ale jej duchovné materstvo sa rozprestiera na všetkých ľudí. Počal sa z Ducha Svätého v lone Panny Márie ako nový Adam, ktorým sa začína nové stvorenie. Mária je skutočne Božia matka, uchránená od škvrny dedičného hriechu.

 

#verimvBoha: Mária ako Matka nášho Spasiteľa

 

DOMINIKÁNI: Hľadať, pýtať sa a prosiť, aby sa nám Panna Mária dala poznať

O mariánskej úcte sme sa rozprávali s bratmi dominikánmi – veď práve im je mariánska úcta veľmi blízka – brat Tadeáš Alexander Horváth, OP, a brat Rajmund Jozef Klepanec, OP.

 

Čím je mariánska úcta pre dominikánov?

Brat Tadeáš: Keďže sme mariánska rehoľa, tak je táto úcta významná, dominantná, prioritná. Každý z nás prijíma pri vstupe do rehole aj meno Mária – lebo ona je naša patrónka, ochrankyňa. Cez Dominika je nám zverený aj ruženec a ružencový apoštolát a snažíme sa, aby úcta a zbožnosť k Matke Božej bola správna, aby tam neboli bludné veci, preto sa praktizovanie tejto úcty snažíme aj očisťovať, strážiť čistý, číry poklad správnej mariánskej úcty.

Brat Rajmund: Keď si vezmete obraz svätého Dominika, vždy je tam Panna Mária Ružencová. Máme úctu k Panne Márii cez ruženec. Každý deň sa ho modlíme, ja sa modlím všetky. V piatky sa modlíme aj spoločne.

 

Ako by mala vyzerať správna mariánska úcta?

Brat Tadeáš: Mať s ňou osobný vzťah, vnímať ju ako Matku Božiu, matku Ježiša Krista Nazaretského. Ako tú, ktorá má zvláštne, výnimočné miesto v rámci človečenstva ako takého, ale aj pred Bohom. Nesústreďuje pozornosť na seba, ale je pokorná a všetko ustupuje pred svojím Synom a všetko smeruje k trojjedinému Bohu.

Brat Rajmund: Mať v úcte Pannu Máriu, modliť sa svätý ruženec, navštevovať aj pútnické miesta.

 

Kým je Mária pre vás?

Brat Tadeáš: Mama, priateľka, učiteľka, ochrankyňa.

Brat Rajmund: Už keď som bol malý, tak sme sa modlili ruženec k Panne Márii. Postupne sa môj vzťah vypracoval, lebo ako dieťa pre mňa nebolo ľahké kľačať a modliť sa ruženec.

 

Čo by nám mohlo pomôcť získať alebo zlepšiť si s ňou vzťah?

Brat Tadeáš: Čítať si Písmo – o Márii máme najviac u Lukáša, on je mariánsky apoštol. Môže pomôcť Katechizmus Katolíckej cirkvi, kde je celá časť o Márii. Literatúry je dnes v rôznej podobe veľa. Alebo sa stretnúť s niekým, kto má s ňou vzťah, lebo najlepšie je osobné svedectvo. Hľadať, pýtať sa a prosiť, aby sa nám Panna Mária dala poznať.

Brat Rajmund: Najprv si to načítať, aby sme vedeli niečo o Panne Márii. Je toľko kníh, ktoré sú k dispozícii. A nájsť si niekoho, kto nás do toho uvedie. Ale dôležité je aj to, aby mal človek o to záujem.

 

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00