Zavŕšenie deviatich požehnaných mesiacov Panny Márie

Zavŕšenie deviatich požehnaných mesiacov Panny Márie
Predstavte si, že by ste sa prostredníctvom anjela dozvedeli, že ste vyvolená spomedzi žien stať sa Božou matkou. Súhlasili by ste slobodne a dobrovoľne? Čo prežívala Panna Mária počas deviatich požehnaných mesiacov, keď čakala Pána Ježiša?

Teraz vás pozývam, aby ste sa zastavili a vcítili do pocitov, ktoré prežívala Panna Mária počas tehotenstva s Ježišom až po samo jeho narodenie.

 

…ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala

Keď k Panne Márii prišiel archanjel Gabriel a pozdravil ju „Zdravas´, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami“ (Lk 1, 28), Panna Mária sa začudovala nad slovami anjela. Pozdrav Zdravas´ sa nepoužíval bežne. V preklade znamená „Raduj sa!“.

Ľudia ho poznali zo starozákonných proroctiev, ktoré mali priniesť radosť a nádej ľudu z príchodu prisľúbeného Mesiáša. Prečo sa Panna Mária nezačudovala aj nad tým, že sa jej zjavil Pánov anjel? Panna Mária nebola prekvapená. Dokonca s ním komunikovala, pretože nechápala slová, ktoré jej vravel: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. (Lk 1, 30 – 33) Panna Mária sa ho ďalej vypytovala: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ (Lk 1, 34) A anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn.“ (Lk 1, 35)

 

…ktorého si, Panna, pri navštívení Alžbety v živote nosila

Iná žena na Máriinom mieste by potrebovala hodnú chvíľu, kým by spracovala slová zvestovania, no Mária sa bez mihnutia oka s radosťou ponáhľala za Alžbetou, pretože sa dozvedela, že aj ona je tehotná. „Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné,“ povedal jej anjel (Lk 1, 36 – 37). Táto udalosť je zároveň úžasným svedectvom pre nás všetkých – čo nie je možné ľuďom, je možné Bohu. Panna Mária bola nasiaknutá milosťami a láskou k blížnemu, preto sa aj ona chcela podeliť so svojou radosťou, že čaká Mesiáša, ktorého predpovedali mudrci, že sa má narodiť v Dávidovom meste.

Len čo vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu, Ježiš v jej lone sa zachvel tak mocne, že Alžbetu naplnil Duch Svätý, preto zvolala: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.“ (Lk 1, 42) A Mária jej odpovedala: Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. (Lk 1, 46 – 50) Z Máriiných slov cítiť nielen obrovskú radosť, ale aj nevídanú pokoru.

Ako by sa asi cítila iná žena na jej mieste? S istotou by sme ešte stále nechápavo rozmýšľali nad tým, čo budeme robiť a skôr by nás trápilo to, čo povedia ľudia, ako to, koľko milosti by sme obsiahli od Boha. Napriek tomu, že Panna Mária ešte nebola vydatá za svätého Jozefa, vôbec nerozmýšľala nad tým, ako mu oznámi nečakané tehotenstvo. Ak by na jej mieste bola obyčajná žena, rozmýšľala by možno aj nad potratom. Panna Mária však urobila niečo iné – bez mihnutia oka prijala správu o tehotenstve z Ducha Svätého ako fakt a utekala podeliť sa so svojou radosťou s tou, nad ktorou už každý „lámal palicu“. Pretože je Panna Mária svätá a niet v nej jediného hriechu, nemohla uvažovať o svätých veciach svetsky.

 

…ktorého si, Panna, v Betleheme porodila

Panna Mária musela prežívať nevýslovnú radosť a s istotou sa tešila na svojho syna, ktorý sa má stať Svetlom sveta. S Jozefom si to už dávno vysvetlili, keď sa mu prisnil sen s anjelom, ktorý mu povedal, aby sa nebál prijať Máriu za svoju manželku, lebo dieťa sa v nej počalo z Ducha Svätého (porov. Mt 1, 20).

V tom čase sa konal súpis ľudu a aby sa splnilo to, čo je v Písme napísané, vybral sa Jozef s Máriou v požehnanom stave do svojho rodného mesta Betlehem. Tam nadišiel čas pôrodu, ale nikde nenašli vhodné miesto. Viete si predstaviť ten moment, keď ste Božia matka, o chvíľku máte priviesť na svet Vykupiteľa, ktorý ma zmyť všetky hriechy ľudstva, a pre vás nik nemá miesto? Uchýlili sa pod prístrešok pre zvieratá a Panna Mária tam porodila dieťa – Ježiška.

Boh posiela svojho syna na svet a rešpektuje pritom slobodnú vôľu ľudí, ktorí Svätú rodinu odmietli. Boh vedel, že sa to stane, a napriek tomu dovolil prvú verejnú potupu Ježiša Krista a Panny Márie – porodiť Spasiteľa sveta v nehostinnom prostredí, na okraji spoločnosti. Ak by Panna Mária plne nedôverovala Bohu a nemala v sebe dostatok pokory a lásky k blížnemu, Ježiš by neprišiel na svet. Ktorá z nás by zniesla toľko bolesti a potupy?

 

Ak ste si práve v mysli prešli radostnou a miestami aj bolestnou cestou Panny Márie a túžite, aby sa novonarodený Ježiš narodil aj vo vašom srdci, prosme spoločne: Drahý Ježiš, daj mi dnes nové srdce, ktoré bude ochotné učiť sa viac ti dôverovať a ochotné vpustiť ťa do každej situácie v mojom živote. Uzdrav ma, prosím, z mojej slepoty a daruj mi radostné, úprimné a pokorné srdce podľa vzoru Panny Márie. Amen.

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+