Zbierka školských pomôcok má nový rekord

Zbierka školských pomôcok má nový rekord
Od 1.júna do 15. septembra prebiehala Zbierka školských pomôcok a elektroniky pre deti zo sociálne slabých rodín, detských domovov a krízových zariadení. Zbierku každoročne koordinuje Slovenská katolícka charita v spolupráci s arcidiecéznymi a diecéznymi charitami. Hoci 11. ročník zbierky ovplyvnila situácia okolo pandemických opatrení a ich ekonomických dopadov, môžeme aj tento rok hovoriť o úspešnom konci.

Deti dostali zásobu farbičiek, zošitov a ďalších pomôcok, aby sa mohli vzdelávať bez ohľadu na to, z akého prostredia pochádzajú. Okrem pomoci rodinám, pre ktoré je vybavenie do škôl finančne náročné, sa tak pomohlo aj prírode, lebo mnohé pomôcky boli už použité a získali šancu na ďalšiu službu. Svoje miesto na školských laviciach si našlo až 55 000 darovaných školských pomôcok a vo finančnej zbierke sa spolu vyzbieralo viac ako 7 500 eur.

 

V pomoci sme neboli sami 

Záštitu nad zbierkou prevzal primátor hl. mesta Bratislavy Matúš Vallo a pomocnú ruku podali aj ďalšie samosprávy, spoločnosti vyrábajúce školské pomôcky, školy, učitelia a učiteľky. Vo viacerých prípadoch sa tak stalo po iniciatíve zamestnancov, ktorí pre dobrú vec nadchli aj svojich kolegov.

 

„Zbierka sa stretla s veľkou pozitívnou odozvou, žiaci a najmä rodičia žiakov sa prejavovali veľmi štedro,“ napísala nám Adriana Stanová, ktorá koordinovala priebeh zbierky na Spojenej škole sv. Františka Assiského v Malackách. Každá z 28 tried a 3 zborovne sa stali patronátom dieťaťa z charitného detského domova a naplnili mu školskú tašku. Žiaci poznali krstné meno dieťaťa, vek a v niektorých prípadoch aj jeho záľuby a ťažkú situáciu, v ktorej sa ocitlo. Mohli tak pomáhať s pocitom empatie a vedomím, prečo je pomoc potrebná. Že sa tak dialo, nám dosvedčila aj Adriana: „Súčasťou naplnených školských tašiek boli aj sprievodné listy od jednotlivých tried alebo fotografie s venovaním a podpismi.“

 

Už od 1. júna nám na dvere 57 zberných miest klopali aj deti. Spolu s rodičmi prinášali vlastné školské tašky a mnoho z nich sa tak vôbec prvýkrát zapojilo do nejakej zbierky. Darovali veci, z ktorých už vyrástli, alebo preto, aby niekomu inému spravili radosť. Takto nás navštevovali aj žiaci zo Spojenej školy sv. Uršule v Bratislave. V triede príma A preberali na hodine ´skutok lásky´ a nechceli zostať len pri slovách. „Hľadali sme možnosti, ako sa v čase pandémie zapojiť,“ informovala nás Monika Rigasová – sestra Edita vyučujúca hodiny náboženstva. „Zo začiatku mali niektorí obavu, či vôbec niečo nájdu na darovanie, priznali sa, že to nikdy nerobili. Iní do toho išli s odhodlaním a nakoniec sme z toho všetci mali veľkú radosť. Ba našli sa aj gymnazisti, ktorí spolu s rodičmi robia takéto skutky lásky častejšie.“

 

Nestihli ste? Stále sa môžete zapojiť

Priestor na pomoc je tu stále. Aj naďalej môžete prispievať na účet zbierky SK37 0900 0000 0001 7687 5345, variabilný symbol 2211. Ak ste zamýšľali, no nestihli prispieť hmotným darom, kontaktujte Slovenskú katolícku charitu na [email protected] a sledujte stránky Charity. Vaše dary budú použité na pomoc rodinám s deťmi v núdzi. Viac informácií nájdete na www.charita.sk.

Informovala: Monika Molnárová, MSc.

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+