TOP

#ziveslovo 17.12.2020

Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.

Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona, Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút. Obed Jesseho a Jesse kráľa Dávida.

Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia.

Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.

Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a štrnásť od babylonského zajatia po Krista.

Mt 1, 1 – 17

redaktorka Zuzana Verešová

Ak by som mala vybrať jedno evanjelium, na ktoré by som najneradšej písala svoje zamyslenie, tak by to bolo práve toto. V živote sa nám však dejú veci a musíme čeliť situáciám, pri ktorých si hovoríme: len to nie; presne toto som nechcel; už len toto mi chýbalo! A tak aj ja dnes píšem a zamýšľam sa nad rodokmeňom nášho Pána. Ježiša, muža narodeného z Márie. Práve k nemu smerovali celé dejiny, počnúc Abrahámom cez Jesseho a ďalších… Všetci títo veľkí muži, ale aj ženy, si prešli náročnými skúškami. A dokonca i samotný Ježiš, naša spása, bol postavený do situácie, keď hovoril Otcovi: „… vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“ (Lk 22, 42)

Možno v živote prežívame chvíle, ktoré nás presahujú a nevládzeme ich niesť. V čase blížiacich sa Vianoc si pripomeňme, že Ježiš, hoci si prešiel tou najväčšou obetou, narodil sa práve preto, aby nám priniesol spásu. Nech sú aj nám všetky ťažké veci na spásu…

 

TIP NA DNES:

Dnes v modlitbe odovzdám všetko, čím sa trápim, Ježišovi, s prosbou, aby ma to posvätilo a pomohlo mi to v dôvere sa viac otvoriť Božej láske.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Komentáre

v Slovo+ od roku 2017

Vyštudovala sociálnu prácu a katolícku teológiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Obľubu v písaní našla cez denníčky, slohové práce a dlhoročné prispievanie do farského časopisu ŽiTo. Každú svoju doterajšiu prácu považuje za veľké požehnanie, či už to bola osobná asistencia chlapcovi pripútanému na vozík počas vysokej školy, práca lektorky v galérii a neskôr redaktorky Slovo+.

Jej srdce ožíva pri obdivovaní krásy, ktorú okrem umenia nachádza aj v nenápadných a všedných veciach či okolnostiach. Je manželkou a mamou troch dcér. Má rada mesto, v ktorom žije, bosé nohy a rozprávanie cez oči.