Ak kráčam s Bohom, mám jeho moc

Ak kráčam s Bohom, mám jeho moc

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.
Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“
Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.
Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

Lk 1, 39-56

Ukázal na nej silu – silu svojej milosti. Milosti, ktorá plynie a koná v celých dejinách, taká je mocná. Mária vedela, že ona nie je mocná, ale rovnako si uvedomovala, že nebude „bezmocná“. Kráča s Bohom. On je mocný i v svojej bezmocnosti krehkého dieťaťa v lone matky. Jeho moc prechádza cez Máriino telo na Alžbetu, ale aj priamo na Jána, ktorý sa zachvel. Zachvel sa Ján, zachvelo sa kladivko v Alžbetinom uchu. Sú to krehké pohyby, a predsa také mocné. Také mocné, že prenikajú vesmírom. A premieňajú ho. Netreba veľký a mocný výbuch atómovej bomby, aby sme zmenili svet. Nastavme si srdce a uši na jemnú moc.

TIP NA DNES:

Každý z nás asi pozná notovú stupnicu, ale nie každý vie zložiť novú skladbu. Ale napriek tomu môžeme „zložiť“ naše kolená pred Bohom.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00