Blížnym je každý človek, ktorého nám Boh posiela do cesty

Blížnym je každý človek, ktorého nám Boh posiela do cesty

Tu vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby ho pokúšal: "Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?" Ježiš mu vravel: "Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?" On odpovedal: "Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!" Povedal mu: "Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!" Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: "A kto je môj blížny?" Ježiš povedal: "Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: "Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať." Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?" On odpovedal: "Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo." A Ježiš mu povedal: "Choď a rob aj ty podobne!"

Lk 10, 25 – 37

V židovskom ponímaní sa ako blížny chápal len príslušník židovského národa. Z Ježišovho podobenstva o milosrdnom Samaritánovi však vyplýva, že blížnym je každý človek, ktorého nám Boh posiela do cesty. V dnešnej dobe to ani nemusí byť niekto v našom bezprostrednom okolí, lebo spôsobov spojenia je veľa: telefón, e-mail, sociálne siete, médiá. Opis prvého kontaktu z podobenstva „uvidel ho“ by sme dnes mohli nahradiť výrazmi „počul o ňom“, „čítal o ňom“. Ježišova následná otázka však ide k podstate veci: Kto bol blížnym tomuto človekovi? Odpoveď poznáme, no je na každom z nás, ako konkrétne ju zrealizujeme.

TIP NA DNES:

Milosrdenstvo voči blížnemu, ktorého mi dnes Boh pošle, môže mať rozličné podoby: materiálnu pomoc, modlitbu, vypočutie, povzbudenie. Čo z toho si vyberiem?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00