Boh vidí aj moju vernosť

Boh vidí aj moju vernosť

Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: "Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi," a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky. V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: "Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu." Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: "On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, - a tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc." Žila vtedy aj prorokyňa Anna, Fanuelova dcéra, z Aserovho kmeňa. Bola už vo vysokom veku. Od svojho panenstva žila so svojím mužom sedem rokov, potom ako vdova do osemdesiateho štvrtého roku. Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami. Práve v tú chvíľu prišla aj ona, velebila Boha a hovorila o ňom všetkým, čo očakávali vykúpenie Jeruzalema. A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta. Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom.

Lk 2, 22 – 40

Simeon vošiel do chrámu na vnuknutie Ducha, aby uvidel Mesiáša. Anna sa s ním stretla, lebo verne slúžila v chráme. Pri čítaní tejto state sa mi zdalo nespravodlivé, že Anna musela byť v chráme, aby videla Ježiša. Až neskôr som si uvedomila, že duchovný život nie je jednotvárny. Niekedy aj nás vedie Duch Svätý a ideme, kam nás volá, alebo urobíme, čo práve cítime, hoci to nie vždy dáva logiku. No často žijeme aj chvíle, keď iba sme verne pri Bohu ako Anna. Ježiš videl jej srdce a chcel ju potešiť a odmeniť jej vernosť. A to mi dáva uistenie, že Boh vidí aj moju vernosť, i v skrytosti, vidí moje srdce a to je najviac.

TIP NA DNES:

Nájdem vec, ktorá mi už ide na nervy alebo ma nebaví, lebo ju robím stále dookola. Skúsim sa zastaviť a byť ako Anna – urobím, čo mám, ale z lásky k Bohu. Alebo sa nechám viesť Duchom Svätým ako Simeon.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00