Budem poslušný evanjeliu!

Budem poslušný evanjeliu!

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava.
Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘
Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘
Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘
Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.‘
Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?‘ Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.‘
A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“

Mt 25, 31-46

Neviem, ako vy, ale ja mám tendenciu brať niektoré state z evanjelia tak trošku symbolicky, obrazne, že to Ježiš nemôže predsa myslieť doslovne. A toto je jedna z nich. Potrebujeme si však pripomenúť, že Ježiš to myslí vážne, že on naozaj sám seba stotožňuje s chudákmi, bezdomovcami, chorými, väzňami. On sám tajomne prebýva v úbohých a opovrhnutých tohto sveta. To my ho nevieme rozpoznať v biednych. Je to vážne, je to otázka našej večnosti, života alebo smrti. Ježiš nám hovorí: poslúžte mi dnes v núdznom, ktorého stretnete, to som ja.

TIP NA DNES:

Urobím to! Kúpim dnes koláč bezdomovcovi a porozprávam sa s ním chvíľu. Alebo sa ozvem chorému priateľovi, navštívim ho. Vytriedim oblečenie, ktoré nenosím a darujem konkrétnej osobe alebo organizácii. Budem poslušný evanjeliu!

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00