Dotyk s Ježišom nás robí šťastnými

Dotyk s Ježišom nás robí šťastnými

V tých dňoch vyšiel Ježiš na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom.
Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi: Šimona, ktorému dal meno Peter, a jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec, Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom.
Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia. Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich neduhov. A ozdraveli aj tí, ktorých trápili nečistí duchovia.
A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých.

Lk 6, 12-19

Naša viera sa zakladá na osobnom vzťahu s Ježišom. Ježiš nás povoláva osobne po mene. Tak ako si povolal Dvanástich. Už vopred si nás vymodlil a vyvolil. Odpoveďou ľudí v evanjeliu bola silná túžba dotknúť sa ho. Stretnúť sa s ním osobne. Fyzicky sa ho dotknúť. Kresťanstvo nie je učenie, nie je to ani morálka, nie je to ani filozofia. Kresťanstvo je vzťah s Osobou, so živým Ježišom. Iba tento vzťah dokáže dať nášmu životu zmysel. Iba v tomto vzťahu nájdeme uzdravenie a vykúpenie. Dotyk s Ježišom, pohľad do jeho očí a zážitok osobnej Lásky nás uzdraví a urobí šťastnými.

TIP NA DNES:

Poviem dnes áno Ježišovmu volaniu.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00