Je krásne byť deťmi Otca

Je krásne byť deťmi Otca

Ježiš povedal Židom: „Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem.“ Preto sa Židia ešte väčšmi usilovali zabiť ho, lebo nielenže porušoval sobotu, ale aj Boha nazýval svojím Otcom a robil sa rovným Bohu.
Ježiš im vravel: „Veru veru, hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Čo robí Otec, to robí podobne aj Syn. Veď Otec miluje Syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí; a ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali.
Lebo ako Otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj Syn oživuje, koho chce.
A Otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal Synovi, aby si všetci ctili Syna tak, ako si ctia Otca. Kto si nectí Syna, nectí si ani Otca, ktorý ho poslal.
Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.
Veru, veru, hovorím vám: Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho Syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. Lebo ako Otec má život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život sám v sebe. A dal mu aj moc súdiť, pretože je Synom človeka.
Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas a vyjdú: tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život a tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie.
Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdim, ako počujem. A môj súd je spravodlivý, lebo nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal.“

Jn 5, 17-30

Z dnešných veršov dýcha zvrchovanosť Vládcu a zároveň poslušnosť Syna voči Otcovi. Možno nás teda prekvapia Ježišove slová: „Ja nemôžem robiť nič sám od seba.“ Toto nie je obmedzovanie Syna Otcom. Je to vyjadrenie krásy dokonalého vzťahu Otec-Syn. Navzájom sa milujú, sú jedno a obaja robia len to, s čím plne súhlasí aj ten druhý. Otec urobil svojho Syna Pánom (Flp 2, 11). A Syn sa nehanbí za svojho Otca. Myslím, že aj v našich životoch by sme zažili viac pokoja a súladu, keby sme sa o svojich plánoch poradili s Otcom. Robí to tak aj Ježiš, Syn. Je krásne byť deťmi Otca a závislí na ňom, veď máme takého dobrého Brata!

TIP NA DNES:

Boh Otec je darcom všetkého dobrého a pozná všetky moje radosti aj problémy. Ako vďaku za jeho starostlivosť o mňa sa pomodlím „Otčenáš“.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00