Ježiš túži po tvojej blízkosti

Ježiš túži po tvojej blízkosti

Potom vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať s mocou vyháňať zlých duchov: Šimona, ktorému dal meno Peter, Jakuba Zebedejovho a Jakubovho brata Jána, im dal meno Boanerges, čo značí Synovia hromu, ďalej Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Tadeáša, Šimona Kananejského a Judáša Iškariotského, ktorý ho potom zradil.

Mk 3, 13 – 19

Čo myslíš? Povolal Ježiš len dvanástich učeníkov, aby išli s ním? Nie, Ježiš vystupuje na vrch, rozhliada sa… a vyberá si teba. Nepomýlil sa, sám sa tak rozhodol, lebo si v jeho očiach vzácny, má v tebe zaľúbenie. On nehľadí na to, či budeš robiť zázraky, vyháňať zlých duchov; či budeš rozprávať o Bohu krásne kázne alebo či ho zradíš dnes, zajtra, o týždeň. Vyberá si ťa, lebo ťa miluje takého, aký si, a túži po tvojej blízkosti. Chce ti dať to najlepšie, chce ťa zahrnúť všetkou láskou a šťastím. Je tu, každý deň vytrvalo čaká a dáva nám novú príležitosť vykročiť s ním a nechať sa ním viesť. Aká je moja odpoveď?

TIP NA DNES:

Pozvem dnes Ježiša do svojho dňa, špeciálne do tej najnáročnejšej časti dňa a poprosím ho, nech ma vedie a požehná ma svojou múdrosťou a pokojom.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00