Ježišovo kráľovstvo je kráľovstvo darujúcej sa lásky

Ježišovo kráľovstvo je kráľovstvo darujúcej sa lásky

Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril: „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“
Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila.
On sa jej opýtal: „Čo chceš?“
Vravela mu: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“
Ježiš odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?“
Oni mu vraveli: „Môžeme.“
On im povedal: „Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec.“
Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov. Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom.
Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“

Mt 20, 17-28

Nachádzame sa medzi dvoma slávami. Slávou Syna človeka a slávou ľudskou. Tá prvá znamená darovať sa, slúžiť, dať svoj život a tá druhá si zakladá na postavení, moci, vlastnení a skôr si druhými slúži. Ježiš sa pýta matky Zebedejových synov: „Čo chceš?“, v Evanjeliu podľa Marka sa obracia priamo na Jakuba a Jána: „Čo chcete, aby som vám urobil?“ (Mk 10, 36). Hoci v skutočnosti „nevedia, čo žiadajú“. Neuvedomujú si, že Ježišovo kráľovstvo je kráľovstvo darujúcej sa lásky. Musia do toho dorásť. Pán sa však vždy zaujíma o to, čo chceme a nič pre neho nie je malicherné.

TIP NA DNES:

K svojim blízkym sa pokúsim pristupovať inšpirovaný Ježišovým postojom otvoreného srdca: „Čo chcete, aby som vám urobil?“

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00