Ježišu, zmiluj sa nado mnou hriešnym

Ježišu, zmiluj sa nado mnou hriešnym

Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov; neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru, hovorím vám: Kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo Zákona, kým sa všetko nesplní. Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v Nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký. Preto vám hovorím: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli ste, že otcom bolo povedané: "Nezabiješ!" Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: "Hlupák," pôjde pred veľradu. A kto mu povie: "Ty bohapustý blázon," pôjde do pekelného ohňa. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera. Počuli ste, že bolo povedané: "Nescudzoložíš!" No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla. Ďalej bolo povedané: "Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list!" No ja vám hovorím: "Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží. A zasa ste počuli, že otcom bolo povedané: "Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal." No ja vám hovorím: "Vôbec neprisahajte - ani na nebo, lebo ono je Božím trónom, ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého Kráľa, ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym. Ale vaša reč nech je "áno - áno," "nie - nie". Čo je navyše, pochádza od Zlého.

Mt 5, 17 – 37

Pán Ježiš radikalizuje požiadavky zákona: záleží nielen na vonkajších skutkoch, ale aj na vnútornom úmysle, s ktorým sú vykonané. To však neznamená, že zákon netreba dodržiavať. Dnes žijeme v kultúre, ktorá akoby uznávala iné evanjelium. Ako keby Pán Ježiš zrušil zákon a ponechal iba úmysel. Ten by sa tak stal čisto subjektívnym. Všetko by sa dalo ospravedlniť, veď okolnosti sú často zlé. Pravé evanjelium však dáva súcitu a milosrdenstvu skrze zákon správne nasmerovanie a tak nás zachraňuje pred pokušením ospravedlniť čokoľvek. Radšej prísť do neba slepý na jedno oko než skončiť v pekle.

TIP NA DNES:

Pomodlím sa takzvanú Ježišovu modlitbu: Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou hriešnym.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00