Kde si, Pane?

Kde si, Pane?

Jánovho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval: „Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka, ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, aby sme mu bez strachu slúžili vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.“

Lk 1, 67 – 79

Zachariáš bol vzdelaný starozákonný kňaz, schopný takéhoto chválospevu. Aj keď najprv anjelovi neuveril a onemel, v tichu mal dosť času, aby sa to v ňom uležalo. Teraz výska z plného srdca, chváli Boha, prorokuje o svojom synovi Jánovi… Úprimné slová svedčia o jeho veľkej túžbe po Mesiášovi. Túžba po Bohu, clivota po ňom, po jeho kráse, dobrote, pokoji… To by malo byť aj v našich srdciach. „Kde si, Pane? Ako ťa zacítiť? Ako ťa stretnúť?“ To sú bytostné otázky, ktoré by si mal klásť každý človek. No často sa pýta: „Čo si kúpiť, čo budem piť, jesť, aký film si pozriem…?“ A je po Vianociach!

TIP NA DNES:

V tichu si odpoviem na otázky: „O aký život mi ide? O ten večný, či len o pozemský?“

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00