Ktorá oblasť môjho života potrebuje uzdravenie?

Ktorá oblasť môjho života potrebuje uzdravenie?

Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala.
Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách.
I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali.
Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú.“
On im odvetil: „Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel.“ A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov.

Mk 1, 29-39

Pane, ďakujeme ti, že tam, kam ty vchádzaš, prichádza aj uzdravenie. Odovzdávame ti dnes špeciálne všetkých chorých, ktorých nesieme v srdci. Pomáhaj aj nám otvoriť sa na tvoje uzdravenie cez sviatostný život – cez svätú spoveď, Eucharistiu a cez tvoje Slovo, ktoré má moc. Priznávame, že aj nás niekedy zachváti horúčka – túžime niečo mať, niekam ísť, nejako vyzerať, niečo dosiahnuť… Pane, vylieč nás z choroby sebectva a priveď nás k postoju služby. Pomôž nám každodenne prichádzať k tebe v modlitbe, ako si ty prichádzal k Otcovi. Daj, aby sme ťa ešte úpenlivejšie hľadali, keď nás bude sužovať hriech.

TIP NA DNES:

Opýtam sa Pána, ktorá oblasť môjho života potrebuje uzdravenie, a špeciálne ju odovzdám v najbližšej spovedi.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00