Môj najdôležitejší vzťah má byť ten s Bohom

Môj najdôležitejší vzťah má byť ten s Bohom

K Ježišovi prišli niektorí saduceji, ktorí popierajú zmŕtvychvstanie, a pýtali sa ho: „Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat, ktorý mal ženu, ale bol bezdetný, jeho brat si ju má vziať za manželku a splodiť svojmu bratovi potomka.
Bolo teda sedem bratov. Prvý sa oženil a zomrel bezdetný. Vzal si ju druhý, potom aj tretí a takisto všetci siedmi. Ale nezanechali deti a pomreli. Napokon zomrela aj žena. Nuž ktorému z nich bude žena manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali siedmi za manželku.“
Ježiš im povedal: „Synovia tohto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú. Už ani umrieť nemôžu, lebo sú ako anjeli a sú Božími synmi, pretože sú synmi vzkriesenia.
A že mŕtvi naozaj vstanú, naznačil aj Mojžiš v stati o kríku, keď nazýva ‚Pána Bohom Abraháma, Bohom Izáka a Bohom Jakuba‘. A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých, lebo pre neho všetci žijú.“

Lk 20, 27 – 38

„Synovia tohto veku sa ženia a vydávajú. Ale tí, čo sú uznaní za hodných tamtoho veku a zmŕtvychvstania, už sa neženia, ani nevydávajú.“ Manželstvo pre nás kresťanov nie je definitívny vzťah. Aj keď je manželstvo tu na zemi tou najlepšou ikonou nášho trojjediného Boha, je to iba pozemská skutočnosť. Je to iba reálno-symbolický obraz toho podstatného vzťahu človeka s Bohom, Krista s nevestou Cirkvou. To je definitívny vzťah, ktorý nikdy nepominie. Nebeské kráľovstvo bude pre nás prekvapením. Vo vzťahu s Bohom tam budú zjednotené všetky vzťahy a všetko bude jedno v Bohu.

TIP NA DNES:

Pomodlím sa za svojich najbližších (manželku, manžela, rodičov, deti, súrodencov), no zároveň si uvedomím, že môj najdôležitejší vzťah je s Bohom.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00