Pán Ježiš nás dnes pozýva k čistej, úprimnej a autentickej viere

Pán Ježiš nás dnes pozýva k čistej, úprimnej a autentickej viere

K Ježišovi sa zišli farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema. A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými, to jest neumytými rukami. Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápästie. A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali: umývanie čiaš, džbánov, medeníc a postelí.
Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: „Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami?“ On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: ‚Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.‘ Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.“
A hovoril im: „Šikovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby ste si zachovali svoje obyčaje. Lebo Mojžiš povedal: ‚Cti svojho otca i svoju matku‘ a: ‚Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť.‘
Vy však hovoríte: ‚Keď človek povie otcovi alebo matke: Korban, čo znamená, že všetko, čím by som ti mal pomáhať, je obetný dar,‘ už mu nedovolíte nič urobiť pre otca alebo pre matku. A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si odovzdávate. A mnoho iných podobných vecí robíte.“

Mk 7, 1-13

Farizeji a zákonníci sa, žiaľ, len navonok snažili dodržiavať tradície otcov a rôzne vonkajšie predpisy a nariadenia židovského zákona. No v skutočnosti zostali len na povrchu, ich viera bola plytká a teatrálna. Preto im to Pán Ježiš pravdivo a úprimne vyčítal. Možno aj my niekedy príliš dbáme na vonkajšie veci v našom náboženskom prežívaní – vyzerať navonok zbožne, ale v skutočnosti môžeme byť ďaleko od Boha. Pán Ježiš nás dnes pozýva k čistej, úprimnej a autentickej viere. Chce, aby sa naše myšlienky, slová i skutky zhodovali. On nás pozýva k hlbokému a autentickému svedectvu o jeho láske. Prijmime toto jeho pozvanie! 

TIP NA DNES:

Dnes sa budem snažiť vydávať autentické svedectvo prežívania svojej viery pred druhými. Ak budem mať možnosť, pôjdem na svätú omšu, ktorú sa budem snažiť prežívať pozorne, zbožne a s otvoreným srdcom na Božie slovo a Eucharistiu.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00