Pane, príď do môjho srdca

Pane, príď do môjho srdca

Za čias judejského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. Jeho manželka pochádzala z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku.
Keď raz prišiel rad na jeho triedu a on konal kňazskú službu pred Bohom, podľa zvyku kňazského úradu lósom mu pripadlo vojsť do Pánovho chrámu a priniesť kadidlovú obetu. V čase kadidlovej obety sa vonku modlilo množstvo ľudu.
Tu sa mu zjavil Pánov anjel; stál na pravej strane kadidlového oltára. Keď ho Zachariáš zbadal, zľakol sa a zmocňovala sa ho hrôza. Ale anjel mu povedal: „Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých. Lebo on bude veľký pred Pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý. Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu. Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud.“
Zachariáš povedal anjelovi: „Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku.“
Anjel mu odpovedal: „Ja som Gabriel. Stojím pred Bohom a som poslaný hovoriť s tebou a oznámiť ti túto radostnú zvesť. Ale onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa toto stane, lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia v svojom čase.“
Ľud čakal na Zachariáša a divil sa, že sa tak dlho zdržuje v chráme. Ale keď vyšiel, nemohol k nim prehovoriť; a oni pochopili, že mal v chráme videnie. Dával im znaky a zostal nemý.
Len čo sa skončili dni jeho služby, vrátil sa domov. Po tých dňoch jeho manželka Alžbeta počala, ale skrývala sa päť mesiacov a hovorila: „Toto mi urobil Pán v čase, keď zhliadol na mňa, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi.“

Lk 1, 5 – 25

Neplodná Alžbeta či Zachariáš, ktorý čaká iné znamenie, akého je práve svedkom. Na koho z nich sa podobám? Tvoje Slovo prichádza a prináša život a ja hľadám znamenia, nevidím, že ono samo je pre mňa znamením. Tvoje Slovo prichádza v čase a v tom Božom a mojom TERAZ a TU chce odo mňa len akt viery. Otvorené a poddajné srdce a ochotu povedať spolu s Alžbetou: „Toto mi urobil Pán.“ Dnes viac ako inokedy, Pane, volám: Marana tha, príď, Pane Ježišu, a vstúp do môjho srdca. Vytvor si v ňom nový Betlehem, Dom chleba. Nasýť ma svojím slovom a daj, aby sa jeho plodmi sýtili aj moji bratia a sestry.

TIP NA DNES:

Pomodlím sa desiatok radostného ruženca s prosbou k Panne Márii, aby ma učila dôvere a otvorenosti, akú mala ona.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00