Prinesme Ježiša k sebe domov!

Prinesme Ježiša k sebe domov!

Ježiš a jeho učeníci prišli na druhý breh mora do gerazského kraja. Len čo vystúpil z lode, vyšiel z hrobov oproti nemu človek posadnutý nečistým duchom. Býval v hroboch a nik ho už nemohol zviazať ani reťazami. Lebo často ho sputnali okovami a reťazami, ale on reťaze roztrhal a okovy rozlámal; nik ho nevládal skrotiť. A stále, v noci i vo dne bol v hroboch a na vrchoch, kričal a tĺkol sa kameňmi.
Keď v diaľke zbadal Ježiša, pribehol, poklonil sa mu a skríkol veľkým hlasom: „Čo ťa do mňa, Ježiš, syn najvyššieho Boha?! Zaprisahám ťa na Boha, nemuč ma!“ Lebo Ježiš mu povedal: „Nečistý duch, vyjdi z tohoto človeka!“ A spýtal sa ho: „Ako sa voláš?“ Odpovedal mu: „Volám sa pluk, lebo je nás mnoho.“ A veľmi ho prosil, aby ich nevyháňal z toho kraja.
Na úpätí vrchu sa tam pásla veľká črieda svíň. Preto ho prosili: „Pošli nás do svíň, nech vojdeme do nich.“ On im to dovolil. Nečistí duchovia teda vyšli a vošli do svíň. A črieda – okolo dvetisíc kusov – sa náramne prudko hnala dolu svahom do mora a v mori sa potopila.
Pastieri ušli a rozhlásili to v meste a po osadách. A ľudia vyšli pozrieť sa, čo sa stalo. Prišli k Ježišovi a videli toho, ktorého trápil zlý duch, toho, čo bol posadnutý plukom, ako sedí oblečený a je pri zdravom rozume, a schytila ich hrôza. Očití svedkovia im rozpovedali, čo sa stalo s tým, čo bol posadnutý zlým duchom, a so sviňami. A začali ho prosiť, aby odišiel z ich kraja.
Keď Ježiš nastupoval na loď, prosil ho ten, ktorého predtým trápil zlý duch, aby smel zostať s ním. On mu to nedovolil, ale mu povedal: „Choď domov k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval.“ On odišiel a začal v Dekapole rozhlasovať, aké veľké veci mu urobil Ježiš. A všetci sa čudovali.

Mk 5, 1-20

Uzdravenému posadnutému, ktorý s ním chce ostať, Ježiš káže vrátiť sa domov a zvestovať, čo sa stalo. Je prirodzené, že po stretnutí s Ježišom sa nechceme vracať k tomu, čo bolo. Chceme ostať s ním. Nie je to zlá túžba, no Ježiš ju predsa usmerňuje. Ostať s ním – to nás čaká vo večnosti. Teraz je čas svedčiť. Preto v evanjeliu počujeme výzvu vrátiť sa domov k svojim a zvestovať im, ako sa nad nami Pán zmiloval. Keď v rozprávaní opäť prežijeme dobrodenia, ktoré sme dostali, a keď Ježiša prinesieme k sebe domov – tam, kde práve sme –, vtedy ho budeme môcť opäť stretnúť. Objavíme, že on zostáva s nami v našej každodennosti.

TIP NA DNES:

Pripomeniem si, v akej udalosti som naposledy stretol Ježiša a porozprávam o tom ľuďom, s ktorými sa dnes stretnem.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00