Prosme Otca o milosť spoznať Ježiša

Prosme Otca o milosť spoznať Ježiša

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“
Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“
„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.
Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“
Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach. A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.
Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

Mt 16, 13-19

Dnešné evanjelium je plné mien. Ježiš sa pýta, aké meno má tu na zemi. Najprv počujeme o renomé, ktoré však nevystihuje, kým naozaj je. Preto sa pýta svojich učeníkov, za koho ho pokladajú oni. Kým pre nich je? Šimon mu za všetkých dá odpoveď, ktorá Ježiša celkom vystihuje, lebo hovorí o jeho poslaní aj o jeho podstate. Pre tých, ktorí sú mu blízki, je Mesiáš – Spasiteľ. Je ním preto, že je Synom svojho Otca, živého Boha. Vidíme tiež, že spoznanie Ježiša mení Šimona na Petra, Šavla na Pavla. A preto ak sa chceme meniť aj my, prosme Otca o milosť spoznať Ježiša. Dovoľme mu, nech nás premieňa zjavovaním toho, kým je Ježiš.

TIP NA DNES:

Zamyslím sa nad otázkou, za koho pokladám Ježiša, kým pre mňa je. Ponúknem mu svoju odpoveď v modlitbe a nechám ho, nech mi ukáže, kým som v príbehu spásy ja.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00