Uznajme svoju hriešnosť

Uznajme svoju hriešnosť

Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: "Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti." Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: "Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo." Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: "Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí." Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete, aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním. A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľuďom.

Mt 4, 12 – 23

Nebeské kráľovstvo sa približuje a je na nás, čo s touto informáciou spravíme. Začneme sa snažiť? Ježišova rada je iná. Nehovorí o tom, aby sme si miesto v nebeskom kráľovstve vybojovali, zaslúžili si ho. Nehovorí nič o tom, aby sme podávali výkon. Naopak, dnes nám Ježiš odporúča „robiť pokánie“. Byť aktívny smerom dnu, do seba. Stíšiť sa. Sadnúť si do popola, obliecť sa do vrecoviny a uznať svoju hriešnosť. Svoju malosť. Veľkosť Boha. Kľúčová je pokora. Nebojovať vlastnými silami, ale nechať sa prikryť Božou láskou, jeho milosrdenstvom. Mojou úlohou je len odvrátiť sa od zlej cesty. Je to skutočne „len“?

TIP NA DNES:

Premyslím si konkrétny spôsob, akým chcem dnes prežiť pokánie. Nemusím sedieť oblečený vo vrecovine v prachu cesty. Aký spôsob je pre mňa v mojej životnej situácii najvhodnejší?

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00