Využime naplno dni do Pánovho príchodu

Využime naplno dni do Pánovho príchodu

Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.
Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona, Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút. Obed Jesseho a Jesse kráľa Dávida.
Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia.
Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.
Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a štrnásť od babylonského zajatia po Krista.

Mt 1, 1 – 17

Adventné obdobie má dve časti. Prvá časť trvá vždy do 16. decembra a je pripomienkou, že Cirkev žije očakávaním Pánovho slávneho a velebného druhého príchodu a prisľúbeného daru spásy. Dnes sa začína druhá časť Adventného obdobia s pozvaním, aby sme sa s radosťou pripravili na slávnosť Pánovho narodenia, aby nás našiel i bedliť v modlitbách, i jasať na jeho slávu – povedané slovami adventných piesní vďaky, čiže omšových prefácií. Kristus pripravoval svoj prvý príchod celých štyridsaťdva generácií. Nám na prípravu na slávnosť Pánovho narodenia ostáva niekoľko posledných dní. Bola by škoda nevyužiť ich.

TIP NA DNES:

Dnes si skúsim naplánovať predvianočnú spoveď, ak som na nej ešte nebol, a začnem sa na ňu už dnes aj pripravovať.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00