#ziveslovo 12.7.2020

#ziveslovo 12.7.2020

V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Preto nastúpil na loďku a sadol si; a celý zástup stál na brehu.

Hovoril im veľa v podobenstvách: „Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ich.

Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme, a hneď vzišli, lebo neboli hlboko v zemi; ale keď vyšlo slnko, zahoreli, a pretože nemali koreňa, uschli.

Zasa iné padli do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo a udusilo ich.

Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu: jedno stonásobnú, iné šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú.

Kto má uši, nech počúva!“

Tu pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho: „Prečo im hovoríš v podobenstvách?“

On im odpovedal: „Preto, že vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.

Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia, a nevidia, počúvajú, a nepočujú, ani nechápu. Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo: ‚Budete počúvať, a nepochopíte, budete hľadieť, a neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa, aby som ich nemohol uzdraviť.‘

Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.

Vy teda počujte podobenstvo o rozsievačovi: Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza Zlý a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca. To je ten, u koho bolo zasiate na kraji cesty.

U koho bolo zasiate do skalnatej pôdy, to je ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, ale nemá v sebe koreňa, je chvíľkový. Keď nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadne.

U koho bolo zasiate do tŕnia, to je ten, kto počúva slovo, ale svetské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku.

A u koho bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho a ono prináša úrodu: jedno stonásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú.“

Mt 13, 1-23

 

evanjelizátor Marek Nikolov

Všetci túžime, aby sa náš život stal tou zemou, ktorá prináša stonásobnú úrodu. Je v nás prirodzená túžba po šťastí, dobre a požehnaní. Avšak to, či sa naše srdce a život stanú zemou, ktorá prináša tridsaťnásobnú, šesťdesiatnásobnú alebo stonásobnú úrodu, závisí od toho, akou pôdou sa stávame a chceme stávať. Vieme totiž, že ak do zeme, ktorá má prinášať úrodu, začneme miesto prírodného kompostu liať napríklad motorový olej, nebezpečné a život ohrozujúce odpady, tak zem nielenže nevydá svoju úrodu, ale stanú sa smrteľnými aj prípadné plody takej zeme. Preto nám Pán Ježiš vo svojom podobenstve o rozsievačovi zdôrazňuje, že dobrou zemou sa stávame vtedy, keď počúvame jeho slovo, milujeme ho a uskutočňujeme ho vo svojich skutkoch v každodennom živote.

Nebezpečnými a život ohrozujúcimi odpadmi pre našu dušu je všetko, čo nie je inšpirované Kristovým slovom a čo vpúšťame do svojej mysle a srdca. Tým môže byť svetské zmýšľanie, naša nestálosť, starosti, strach z budúcnosti a klam bohatstva. Božie slovo je najlepším prírodným kompostom pre zúrodňovanie zeme našej duše. Zamilujme si ho a žime ním. Vtedy budú o nás platiť slová prisľúbenia: „A u koho bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho a ono prináša úrodu: jedno stonásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné tridsaťnásobnú.“

 

TIP NA DNES:

Ako preniká Božie slovo môj život a akou zemou sa stávam?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00