#ziveslovo 17.12.2018

#ziveslovo 17.12.2018

Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.

Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona, Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút. Obed Jesseho a Jesse kráľa Dávida.

Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia.

Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.

Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a štrnásť od babylonského zajatia po Krista.

Mt 1, 1-17

 

hudobníčka Dominika Gurbaľová

K tomu mi nenapadá nič iné, hádam len: Aj ja chcem byť v jeho rodokmeni.

V tom duchovnom sa to dá. Prijatím Pána Ježiša, celej Trojice, za svojho jediného Pána, Kráľa, brata, otca a to všetko, v čom nám Pán Ježiš zjavuje v svojej osobe milujúceho Otca.

Pripomeňme si ďalšie slová Písma:

„Veď ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli.“ (Gal 3, 27)

„,Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.“ (Gal 2, 20)

„Uvidia, koho prebodli.“ (Jn 19, 37)

„,Ja som brána.“ (Jn 10, 9)

„… dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba Otče!““ (Rim 8, 15)

 


TIP NA DNES:

Prijímam to dnes. Vďaka, Ježiš, že ma berieš do rodokmeňa. Túžim ťa prijať a nechať sa viesť tvojou úzkou cestou.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00