#ziveslovo 17.12.2019

#ziveslovo 17.12.2019

Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.

Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona, Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút. Obed Jesseho a Jesse kráľa Dávida.

Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia.

Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.

Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a štrnásť od babylonského zajatia po Krista.

Mt 1, 1-17

 

hudobník Dominik Gabriel

Ani Boží Syn sa nenarodil v ideálnych okolnostiach a Otec mu nedal narodiť sa ani z dokonalých ľudí. V Kristovom rodokmeni nájdeme mená hriešnych kráľov ako Roboam, Manases či Amos, ktorí hrešili, slúžili modlám a dokonca niekedy ani nečinili pokánie. Nájdeme v ňom aj mená žien, ktoré by žiaden pravoverný Žid do rodokmeňa nevložil – Tamar, ktorá sa prezliekla za prostitútku a zvádzala na smilstvo, Rachab, neviestku z Jericha, Rút, ktorá ani nebola Židovka, a Betsabe, ktorá cudzoložila s Dávidom. Nedôvera, nevera, smilstvo, žiadostivosť, modloslužba – nič z toho nebránilo Otcovi zavŕšiť dielo spásy v živote človeka.

Je to veľká Božia milosť, ktorá prichádza do nášho života, ak doň vstúpi Ježiš. Boh nehľadá dokonalých ľudí. On je schopný urobiť cestu tam, kde ju my nevidíme, a použiť si aj to, čo je nepravdepodobné.

 

TIP NA DNES:

Toto je moja dnešná modlitba: Ježiš, prosím, vstúp do mojej slabosti, závislosti, nesprávnych motívov a zlomených vzťahov. Verím, že je to tvoja milosť, ktorá robí všetky veci nové. (porov. Zjv 21, 5).

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00