#ziveslovo 17.12.2021

#ziveslovo 17.12.2021

Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.

Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona, Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút. Obed Jesseho a Jesse kráľa Dávida.

Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia.

Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.

Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a štrnásť od babylonského zajatia po Krista.

Mt 1, 1-17

redaktorka Zuzana Verešová

Presne dnes, keď píšem toto zamyslenie, dostala moja dcérka na domácu úlohu spracovať rodokmeň našej rodiny. Je fascinujúce vidieť pokope všetky tie mená, našu rozkonárenú rodinu – starkých, ujov a tety, bratrancov a sesternice… a vidieť tam aj svoje meno. Tak ako každé jedno meno v Ježišovom rodokmeni, aj všetky mená v tých našich rodokmeňoch majú svoje nenahraditeľné miesto. Sme súčasťou rodín a príbehov, a náš vplyv siaha omnoho ďalej, ako si myslíme. Neboli sme stvorení sami pre seba. Sme stvorení, aby sme seba dávali iným.


TIP NA DNES:

Ozvem sa niekomu zo svojej širšej rodiny, komu som sa už dlhšie neozval a pokúsim sa obnoviť zanedbané rodinné vzťahy.

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00