#ziveslovo 22.11.2020

#ziveslovo 22.11.2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava.

Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘

Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘

Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘

Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; ol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.‘

Vtedy mu aj oni povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?‘ Vtedy im on odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.‘

A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“

Mt 25, 31 – 46

jezuita Jakub Garčár

Dnešná nedeľa, posledná v liturgickom roku, upriamuje pozornosť na posledné veci. Evanjelium prezrádza, čo bude na konci rozhodujúce, a teda k čomu podstatnému má už dnes smerovať náš život. V centre nestojí ani moja morálna bezúhonnosť, ani môj pravidelný sviatostný či hlboký duchovný život. Sú to jednoznačne kľúčové východiská, ale nie evanjeliové ultimátne kritérium. Tým je služba najmenším. Nie ja a moje istoty, ale potreby druhého. Nie z vypočítavosti: iba pre Pána, kvôli môjmu istému miestu v nebi. Ale z autentického – Kristom pripomenutého – dobráctva a nezištnosti (Mt 16, 24 – 25).

 

TIP NA DNES:

Ak som doteraz nemal príležitosť, nedeľné popoludnie môže byť príhodné k prelistovaniu si novej Františkovej encykliky Fratelli tutti – o bratstve a sociálnom priateľstve – na pripomenutie si evanjeliového príkladu milosrdného Samaritána.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00