#ziveslovo 24.9.2021

#ziveslovo 24.9.2021

Keď sa Ježiš osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“

Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“

„A vy ma za koho pokladáte?“, opýtal sa ich.

Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša.“

Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať, a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“

Lk 9, 18-22

kňaz Peter Repiský

Ide do tuhého! „Boží Mesiáš“ podľa Božích predstáv či predstáv ľudí? Vždy to tak trochu môže skĺznuť do toho ľudského. Ježiš v tejto predstave Mesiáša ide ďalej nielen dnešným slovom, ale aj životom. Až svojou smrťou a zmŕtvychvstaním poskytuje opravu každej definície Mesiáša. To môžu učeníci všetkých čias chápať až po skúsenosti Veľkej noci. Nielen však tej historickej, ale veľmi osobnej, aby sme sa mohli s týmto Božím Mesiášom vydať na cestu uskutočňovania evanjelia. Lebo evanjelium je každodenný život!


TIP NA DNES:

Pomodlím sa dnes EXULTET – Veľkonočný chválospev – ako veľmi osobnú modlitbu, aby som mohol nanovo prežívať Veľkú noc!

Veľkonočný chválospev

Zaplesaj, nebeský chór anjelov, zaplesajte oslávení v nebi,

nech zahlaholí chválospev na oslavu víťazného Krista.

Zaraduj sa, zem, zaplavená toľkým jasom,

lebo svetlo večného Kráľa vymanilo ťa z moci temnôt.

Raduj sa aj ty, Matka Cirkev, ozdobená žiarou Pánovej slávy

a tento chrám nech zaznie naším jasavým spevom.

Tento chrám nech zaznie spevom na oslavu víťazného Krista.

Hore srdcia.

Máme ich u Pána.

Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu.

Je to dôstojné a správne.

Je naozaj dôstojné a správne z hĺbky srdca a z celej duše zvelebovať neviditeľného, všemohúceho Boha Otca,

a ospevovať jeho jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista.

On namiesto nás splatil večnému Otcovi dlžobu za hriech Adamov

a svojou krvou zrušil výrok odsúdenia za prvotnú vinu.

Lebo slávime veľkonočné sviatky, keď bol zabitý pravý Baránok,

ktorého krv posväcuje dveraje veriacich.

Toto je noc, v ktorej si našim otcom, synom Izraela, pomohol prejsť suchou nohou cez Červené more, keď si ich vyviedol z Egypta.

Toto je noc, v ktorej jas ohnivého stĺpa rozohnal temnoty hriechu.

Toto je noc, ktorá dnes na celej zemi veriacich v Krista vymaňuje z neprávosti sveta

a z otroctva hriechu, vracia im Božiu milosť a vovádza ich do spoločenstva svätých.

Toto je noc, v ktorej Kristus rozlámal okovy smrti a víťazne vstal z hrobu.

Tento chrám nech zaznie spevom na oslavu víťazného Krista.

Veď čo by nám osožilo, že sme sa narodili, keby nás tvoj Syn nebol vykúpil?

Aká nesmierna je voči nám tvoja dobrota, Otče, aká nevyspytateľná je tvoja láska!

Aby si vykúpil otroka, vydal si na smrť vlastného Syna!

Naozaj potrebný bol hriech Adamov, ktorý zotrela smrť Kristova!

Ó, šťastná vina, pre ktorú k nám prišiel taký vznešený Vykupiteľ.

Tento chrám nech zaznie spevom na oslavu víťazného Krista.

Ó, naozaj blažená noc, ktorá bola svedkom preslávnej chvíle, keď Kristus vstal z mŕtvych.

Toto je noc, o ktorej Písmo hovorí: noc bude jasná ako deň, noc ma obklopí ako žiarivé svetlo.

Posvätné tajomstvo tejto noci premáha zlobu, zmýva viny, hriešnikom vracia nevinnosť a radosť zarmúteným: odvracia nenávisť, zjednocuje srdcia a pokoruje pýchu mocných.

Preto v túto milostivú noc, prijmi, presvätý Otče, našu večernú obetu chvály, ktorú ti prináša svätá Cirkev, keď rukami svojich služobníkov slávnostne ti predkladá túto veľkonočnú sviecu, pripravenú z vosku pracovitých včiel.

Tento chrám nech zaznie spevom na oslavu víťazného Krista.

Veď už vieme, čo znamená táto svieca, ktorú sme na tvoju česť rozožali z plápolajúceho ohňa.

Hoci jej plameň rozožal sviece dookola, predsa neubudlo na jeho jase, lebo sa živí roztopeným voskom, ktorý na túto vzácnu sviecu pripravila usilovná včela.

Naozaj požehnaná noc, ktorá spája nebo so zemou a človeka s Bohom.

Preto ťa, Otče, prosíme, nech táto svieca, zasvätená oslave tvojho mena, žiari nehasnúcim svetlom a zaháňa nočné temnoty.

Prijmi ju so záľubou a jej žiara nech sa spojí so svetlom nebeských hviezd.

Nech ju nájde horieť ranná zornica, tá zornica, ktorá nikdy nezapadá: tvoj Syn Ježiš Kristus, ktorý slávne vstal z mŕtvych, osvecuje ľudstvo veľkonočným svetlom a s tebou žije a kraľuje na veky vekov. Amen.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00