#ziveslovo 26.5.2021

#ziveslovo 26.5.2021

Učeníci boli na ceste a vystupovali do Jeruzalema. Ježiš išiel pred nimi a oni tŕpli a so strachom išli za ním. Opäť vzal k sebe Dvanástich a začal im hovoriť, čo ho očakáva: „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, vysmejú ho, opľujú, zbičujú a zabijú, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Tu k nemu pristúpili Zebedejovi synovia Jakub a Ján a hovorili mu: „Učiteľ, chceme, aby si nám splnil, o čo ťa poprosíme.“

On sa ich opýtal: „Čo chcete, aby som vám urobil?“

Oni mu povedali: „Daj, aby sme sedeli v tvojej sláve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“

Na to im Ježiš povedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý ja pijem? Alebo môžete byť pokrstení krstom, ktorým som ja krstený?“

Oni mu vraveli: „Môžeme.“

Ježiš im povedal: „Kalich, ktorý pijem ja, budete piť, aj krstom, ktorým som krstený ja, budete pokrstení. Ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo po ľavici nepatrí mne. To dostanú tí, ktorým je to pripravené.“

Keď to počuli ostatní desiati, začali sa mrzieť na Jakuba a Jána. Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.“

Mk 10, 32-45

evanjelizátor Peter Lipták

Ježiš v tomto evanjeliu veľmi jasne vyjadril svoje najdôležitejšie poslanie na tejto zemi: „…aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých.“ (Mk 10, 45) Žalmista píše: „Cena za vykúpenie života je príliš vysoká; nikdy nebude stačiť, aby človek žil naveky a zánik neuzrel.“ (Ž 49, 9 – 10) Človek sa nedokáže „vykúpiť“ sám, nedokáže sa zachrániť vlastnými silami. Ježiš Kristus „vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti…“ (Tít 2, 14). Vykúpil nás tým, že „položil svoj život“ a „po troch dňoch vstal z mŕtvych“, ako to dopredu povedal svojim učeníkom, ktorí sa hádali o hodnosti a pozície. „Slúžiť a položiť život“ nás robí hodnými pozícií a hodností, ako nám to ukazuje Ježiš, „Kráľ kráľov a Pán pánov“ (Zjv 19, 16), ktorému celé nebo naveky spieva: „Hoden si… lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa…“ (Zjv 5, 9)

 

TIP NA DNES:

Poďme sa práve teraz modliť týmito slovami: Pane Ježišu, ďakujem ti, že si ma vykúpil svojou smrťou a zmŕtvychvstaním. Hoden si prijať vládu nad mojím životom. Chcem ti slúžiť a položiť svoj život, aby som budoval tvoje kráľovstvo. Amen.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00