#ziveslovo 8.9.2020

#ziveslovo 8.9.2020

Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.

Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona, Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút, Obed Jesseho a Jesse kráľa Dávida.

Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia.

Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.

Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.

Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“

To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.

Mt 1, 1 – 16. 18 – 23

 

vedúci spol. Martindom Mário Tomášik

Evanjelista Matúš nám na začiatku predkladá Ježišov rodokmeň. Rodokmeň je pre Židov všeobecne veľmi dôležitý. A Matúš hneď v prvej vete ukazuje to najdôležitejšie z rodokmeňa. Ježiš je syn Dávidov a syn Abrahámov. To znamená, že má kráľovskú hodnosť a zároveň je z mesiánskej línie. A je tiež majiteľom všetkých prisľúbení, ktoré Boh sľúbil Abrahámovi.

Ale navyše, Ježiš je počatý zázračne. Priamym Božím zásahom. Až tak, že tomu nebolo ľahké uveriť. Preto Jozef potreboval povzbudenie a vysvetlenie od Boha. Jozef musel uveriť a prijať to za svoje. Veď on bol ten, ktorý mal dať chlapčekovi meno a ochraňovať ho.

V kontexte tohto textu môžeme smelo povedať, že Boh sa stará, Boh má plán, Boh vie o všetkom a pracuje na tom, aby sa jeho plán (zámer) naplnil. Pracuje dlhodobo a nie náhodne (pozri rodokmeň) a vie zasiahnuť aj aktuálne (pozri Jozefov sen).

 

TIP NA DNES:

Ak žijeme s Bohom, tak vedzme, že on má plán s našimi životmi a nenecháva nás len tak sa samých predierať životom. Čokoľvek sa mi dnes udeje, dám to do Božej starostlivosti a prozreteľnosti, a pomodlím sa aspoň „strelne“, čo mám v tej situácii urobiť.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00