#ziveslovo 8.9.2021

#ziveslovo 8.9.2021

Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho.

Abrahám mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Záru z Tamary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Salmona, Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z Rút, Obed Jesseho a Jesse kráľa Dávida.

Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš Azu, Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. Oziáš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, Amon Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia.

Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatiel Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. Eliud mal syna Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jakuba. Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus.

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.

Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.

Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“

To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.

Mt 1, 1-16. 18-23

salezián Ján Holubčík

Na sviatok narodenia Panny Márie nám liturgické čítania ponúkajú rodokmeň Ježiša Krista. V tomto rodokmeni sa nachádza aj Máriino meno. Mária je tá, ktorá pripravila cestu Ježišovi. Ona má dôležité miesto v očakávaní Mesiáša. Ona má dôležité miesto aj v našom osobnom očakávaní Spasiteľa. Ísť za Kristom znamená nechať sa viesť Máriou. Tak ako to bolo v dejinách spásy, tak je to aj v našich osobných dejinách. V našom duchovnom rodokmeni určite nájdeme prítomnosť Márie, skrze ktorej prichádza do nášho života sám Kristus. Ona je tá, ktorá otvára cestu Kristovi na tento svet a aj do nášho osobného života. Odporúčam cestu ku Kristovi prostredníctvom Márie. Je omnoho krajšia, ľahšia a poznačená materinským sprevádzaním plným lásky a neuveriteľnej starostlivosti. Dnešný deň sa právom tešíme z narodenia tej, ktorá nás vedie za ruku k svojmu Synovi.

 

TIP NA DNES:

Pomodlím sa ruženec k našej nebeskej Matke, ktorá ma s materinskou láskou sprevádza na ceste za Ježišom.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00