Ako prežívať Pôst: Prvá pôstna nedeľa

Ako prežívať Pôst: Prvá pôstna nedeľa
V Cirkvi sme v stredu začali prežívať obdobie prípravy na Veľkú noc, Pôstne obdobie. Ak vám to ušlo, alebo ste to len tak „lízli“, máte druhú šancu.

Prvá pôstna nedeľa je akoby druhým začiatkom Pôstneho obdobia. Pretože je to nedeľa. Popolcová streda je uprostred pracovného týždňa a nie je to ani cirkevne prikázaný sviatok. Naproti tomu v nedeľu máme deň pracovného pokoja a povinnú účasť na nedeľnej svätej omši.

Ak ste teda počas týždňa nestihli v rodine prebrať úvod do Pôstneho obdobia (alebo len nedostatočne), Prvá pôstna nedeľa je veľmi dobrou príležitosťou to napraviť a dobehnúť. Špeciálne v nedeľu na to máme čas. Taktiež môžete využiť niektoré z inšpirácii z predchádzajúceho článku.

Ak chcete novú inšpiráciu, priamo na Prvú pôstnu nedeľu, tak vás chcem upriamiť na liturgické čítania z tohto dňa. Sú veľmi dobrým podnetom na prežívanie Pôstneho obdobia. Môžete si ich vopred (napríklad v sobotu večer) prejsť so svojimi deťmi. Platí o tom to, čo som napísal pri liturgických čítaniach na Popolcovú stredu.

Prvé čítanie pochádza z piatej knihy Biblie, nazývanej aj Piata kniha Mojžišova alebo aj Deuteronomium (z latinčiny Druhozákon, Opakovaný zákon). Túto knihu poznal a čítal ako Božie slovo aj sám Ježiš a v evanjeliu z nej trikrát cituje. Tu si môžeme aj s deťmi položiť otázky: „Poznáme knihu Deuteronomium? Aké knihy Svätého Písma poznáme? Aké knihy Starého zákona poznáme? Vedeli by sme zacitovať niečo zo Svätého Písma naspamäť a vedeli by sme aj povedať, z akej knihy ten citát pochádza?“ Môže to byť pre nás dobrá inšpirácia dôkladnejšie sa v Pôste zaoberať Božím slovom zo Svätého Písma.

Kniha sa pripisuje Mojžišovi a aj celý obsah dnešného čítania tvoria slová, ktoré „Mojžiš povedal ľudu“. Môžete sa detí opýtať, či vedia, kto je Mojžiš. Mojžiš je pokladaný za najvýznamnejšiu osobnosť Starého zákona. Môžete si o ňom niečo nájsť v úvodoch k Mojžišovým knihám vo Svätom Písme alebo aj na internete.

Mojžišove slová obsahujú akési vyznanie viery, osobnú skúsenosť s Bohom. Môžeme si ju prečítať a potom si položiť otázku, či máme aj my, naša rodina a každý jeden z nás osobnú skúsenosť s Bohom. Či môžeme, napríklad, ako rodičia porozprávať svojim deťom ako nás Boh v našom živote viedol. Prečo sme manželia, prečo bývame tam, kde žijeme, prečo robíme to, čo robíme a podobne. Pôstne obdobie je prípravou na Veľkú noc a na obnovenie krstného zasvätenia počas Veľkonočnej vigílie. Preto je dobrou príležitosťou na rekapituláciu svojho života viery a zároveň dobrou príležitosťou takúto osobnú skúsenosť získať, obnoviť či prehĺbiť.

Žalm je odpoveďou na Božie Slovo. Môžeme sa ho pomodliť tak, ako to poznáme z bohoslužieb. Všetci spoločne môžeme opakovať refrén: „Pane, buď so mnou v mojich skúškach.“ Jeden z rodiny môže postupne recitovať vybrané verše zo žalmu 91, tak ako sú uvedené na spomínanej stránke lc.kbs.sk. Tento žalm, zvlášť v dnešných pohnutých časoch, je silným vyznaním dôvery v Božiu blízkosť a ochranu. Nechajte deti, nech povedia, čo ich na slovách žalmu zaujalo (sú tam spomenutí napr. lev či drak), prípadne čomu nerozumejú.

Druhé čítanie z listu svätého Pavla kresťanom v Ríme obsahuje základné vyznanie kresťanskej viery: „Ježiš je Pán!“ Prečítajte si toto Božie slovo. Jeho prostredníctvom si môžeme v úvode Pôstu obnoviť svoju vieru. Postupne sa môže otec (alebo mama) pýtať každého jedného člena rodiny: „Veríš v srdci, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych?“ Keď odpovie: „Verím!“, tak nech ho vyzve: „Tak sa postav a vyznaj, že Ježiš je Pán!“ A on nech sa postaví a povie nahlas: „Ježiš je Pán!“

Môžete sa tiež porozprávať na tému, čo znamená, že Ježiš je Pán, že Ježiš je Pánom môjho života.

Kľúčovým je evanjelium. Opisuje pokúšanie Ježiša na púšti na záver jeho 40 denného pôstu. Nech ho nahlas a zrozumiteľne prečíta jeden z rodičov. Nech zdôrazní najmä slová pokušiteľa i Ježišove odpovede.

Ježiš sa pri každej odpovedi opiera o Sväté písmo: „napísané je…“ Zaujímavosťou je, že všetky tri pasáže, ktoré Ježiš cituje, sú vo Svätom Písme veľmi blízko seba. Konkrétne všetky pochádzajú z knihy Deuteronómium, jedna z 8. kapitoly a dve zo 6. kapitoly, v ktorej sa nachádza aj hlavné prikázanie Starého (i Nového) zákona, tzv. Šema Izrael: „Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný! A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou“ (Dt 6,4-5).

Ježiš počas svojho 40 denného pôstu nosil tieto slová vo svojom srdci. A keď ho pokúšal diabol, mohol sa o nich oprieť a pokušiteľovi odolať. Ježiš bol naplnený Božím Slovom. Sýtil sa ním počas celého svojho pôstu.

Aj my v našej rodine sa môžeme sýtiť počas celého Pôstu práve Božím Slovom. Veľmi vhodné je inšpirovať sa v Pôstnom období Ježišovým výrokom z evanjelia: „Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ Ak sa máme v tomto období mierniť v strave pre telo, o to viac sa máme sýtiť Božím slovom. Môžete si napríklad pred každým jedlom alebo pri každom oznámení od detí: „Som hladný! Nemáme niečo dobré?“ vždy najprv prečítať kúsok z evanjelia (napríklad jeden odsek, pár veršov).

Podobne môžete postupovať aj počas ďalších pôstnych nedieľ. Myslím, že inšpirácii máte dosť na celé Pôstne obdobie. Určite máte aj nejaké vlastné zvyky. Ak vám pomáhajú lepšie sa pripraviť na Veľkú noc, držte sa ich.

* * * * *

Celý text o prežívaní Prvej pôstnej nedele, ale aj mnohé ďalšie inšpirácie na celé Pôstne a Veľkonočné obdobie nájdete v knihe Pôst a Veľká noc v rodine.

Od prežitia Pôstneho obdobia úzko závisí prežitie Veľkej noci. Ak zanedbáme pôstnu prípravu, prežívanie Veľkej noci v našej rodine bude plytšie. Nepremárnime tento čas milosti!

Aký Pôst, taká Veľká noc. Žiaden Pôst, žiadna Veľká noc.

+ Požehnaný Pôst!

 

 

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00