TOP

Chudoba, čistota a poslušnosť v 21. storočí

Možno sa čudujete: „Veď ja nie som mních ani kňaz! Načo by som sľuboval čistotu, chudobu a poslušnosť?“ Nuž, ani kňazi, ani mnísi tieto sľuby neskladajú preto, lebo sa to patrí. Majú hlboký zmysel zakorenený v evanjeliu. Nie sú len troma piliermi rehoľného života, ale aj kresťanského života.

Členovia rehoľných rádov a náboženských spoločností v Katolíckej cirkvi nasledujú príklad svätého Františka z Assisi a skladajú tri sľuby. Sľubujú čistotu, chudobu a poslušnosť. Túto trojicu zaraďujeme medzi „evanjeliové rady“, ktoré majú za cieľ odstraňovať, čo by mohlo prekážať rozvoju lásky, hoci to nie je s ňou v protiklade“ (KKC, § 1973). Jednoduchšie povedané – nevarujú nás pred zlom, ktoré nám zo svojej podstaty škodí, ale pred rôznymi čiastkovými dobrami, ktoré za určitých podmienok môžu viesť k hriechu.

„Evanjeliové rady vyjadrujú živú plnosť lásky, ktorá je stále nespokojná, že nedáva ešte viac. Svedčia o jej eláne a pobádajú nás k duchovnej ochote. Dokonalosť evanjeliového zákona spočíva podstatne v prikázaniach lásky k Bohu a k blížnemu. Evanjeliové rady ukazujú priamejšie cesty a vhodnejšie prostriedky; treba ich zachovávať v súlade s povolaním každého jednotlivca.“ (KKC, § 1974)

Pozorný čitateľ katechizmu si možno uvedomí, že platnosť evanjeliových rád nie je obmedzená životným povolaním človeka. Nezaväzujú výhradne zasvätené osoby. Na druhej strane platí dôležitý dodatok: každý z nás má vo svojom vlastnom živote uvádzať do praxe evanjeliové rady tak, aby boli „primerané rozličným osobám, časom, príležitostiam a silám, ako to vyžaduje láska“ (KKC, § 1974). Láska je kľúčom k naplneniu Kristovho evanjelia. Evanjeliové rady, vrátane chudoby, čistoty a poslušnosti, sú len prostriedkom k objaveniu a prežívaniu autentickej lásky.

Niekedy sa však stáva, že slová s tisícročným významom strácajú svoj pôvodný zmysel. Mnohí z nás sa môžu pozastaviť nad tým, prečo Cirkev velebí chudobu a „núti“ rehoľníkov sľubovať, že zostanú bez peňazí. Naše počudovanie však pramení z nepochopenia pojmov. Možno sa potrebujeme na evanjeliové rady pozrieť novými očami, cez nové, pomocné slová, aby sme opäť raz pochopili ich význam.

 

Chudoba = sloboda

Byť chudobným človekom v evanjeliovom zmysle tohto slova znamená byť skutočne slobodný. Oslobodený od

Pokračovanie článku je dostupné iba pre predplatiteľov

Existujeme takmer výhradne vďaka predplatiteľom. Objednajte si naše predplatné a o už niekoľko sekúnd môžete čítať všetky naše články. Ďakujeme, že nám pomáhate tvoriť hodnotný obsah.


Objednať predplatné Už mám účet, prihlásiť


Komentáre