Gabriela Nováková: Ženy sú povolané prinášať pokoj a krásu tam, kde panuje chaos

Gabriela Nováková: Ženy sú povolané prinášať pokoj a krásu tam, kde panuje chaos

Dcéry, manželky, matky. Ktorá z vás si už niekedy nepoložila otázku, čo znamená byť ženou? Aká je moja identita a vôbec aký je Boží plán? To všetko sú otázky, na ktoré nie je ľahké odpovedať. Aj preto raz ročne organizuje spoločenstvo Marana Tha konferenciu s názvom Krása ženy, ktorá ponúka odpoveď aj na tieto otázky. S jednou z organizátoriek konferencie, Gabrielou Novákovou, sme sa zhovárali o tom, čo si predstaviť pod pojmom krása ženy.

Čo si možno predstaviť pod slovným spojením krása ženy?

Krása ženy nachádza svoju podstatu v schopnosti žien milovať, bezvýhradne sa darovať a obetovať. Boli sme stvorené Bohom, ktorý do nás vložil tú najvzácnejšiu črtu dávať život. Nielen po fyzickej stránke, ale aj duchovnej. To je zároveň jej najkrajšia prednosť. Podobne, ako sa na jar všetko prebúdza k životu, kvety, stromy, celá príroda, tak aj žena kvitne. Jej život, jej myslenie, vyjadrovanie emócií, to, ako vníma svet, vzťahy, ako sa vie vložiť do vecí a situácií. Rastie jej schopnosť milovať a obetovať sa. Samozrejme, deje sa to všetko vtedy, ak si je vedomá svojej identity a poslania. Potom všade prináša život a všetko okolo nej prekvitá.

Svet nám ponúka množstvo pokrivených obrazov vnímania ženskej krásy. Ako by sme ju mali vnímať tým Božím pohľadom?

Zásadný rozdiel je v chápaní pojmu dokonalosť, v tom, ako svet chápe tento termín a ako je chápaná dokonalosť v Božom svetle. Svet stavia ženu do pozície, v ktorej má podať nejaký výkon. Má byť dokonalá v tom, ako vyzerá, v tom, ako sa správa a oblieka. Vyžaduje sa od nás, že máme všetko udržať pod kontrolou vrátane emócií, domácnosti, zosúladiť kariérny život s rodinným. Svet ponúka taký obraz dokonalej ženy, ktorá si dokáže dokonale rozvrhnúť čas a usporiadať život.

Dokonalosť v Božom svetle je iná, spočíva v tom, že sme schopné poznať naozaj to, prečo nás Boh stvoril a aké je naše poslanie. Svoje prežívanie, prácu, domácnosť, budovanie vzťahu podriaďujeme tomu, k čomu nás Boh povolal. Jednak, že som žena, ktorá prináša život, ale tiež som schopná najvyšších citov, milovať a obetovať sa pre druhých.

Takéto posolstvo by si mali ženy opakovať každý deň…

Jedna z popredných čŕt, ktorú my ženy v sebe máme, je porovnávanie sa. Veľa ráz sa nešťastne porovnávame s obrazom, ktorý nám ponúka svet. Často sa porovnávame aj s inými ženami. To, ako vyzerajú, ako sa obliekajú, ako sa správajú, aký dojem zanechávajú. Chýba nám však porovnávanie a konfrontácia vo svetle Božieho slova, konkrétne Máriinho obrazu.

Matka Božia je nositeľkou ženskosti a dokonalého Božieho obrazu, ktorý zahŕňa ženskosť, krásu, identitu a povolanie ženy a o ktorom hovorí aj Sväté písmo. Tam by sme mali hľadať odpovede na to, kto je žena, čo je jej identita a prečo bola stvorená.

V podstate je dobré občas sa porovnať, ale porovnať sa s tými správnymi vzormi…

Okrem Márie nájdeme v Biblii mnoho úžasných žien, ako napríklad Rút a Ester. Taktiež máme príklady svätých žien, ktoré môžu byť pre nás vzorom. Niekedy príliš hľadíme na to, čo ponúka svet a aký je svetský obraz ženy, mali by sme sa však zamerať na to, čo nám ponúka Božie slovo.

SOCIÁLNE SIETE SÚ DEFORMÁCIOU ŽENSKOSTI

Na krásu sa často dívame prostredníctvom filtrov. Ponúkajú nám to sociálne siete. Vnímate to pri rozhovoroch so ženami?

To, čo nám ponúkajú sociálne siete, by som nazvala deformáciou ženskosti. Mnohé mladé ženy a dievčatá sú pohltené tým, aký obraz im ponúkajú sociálne siete. Nedokážu vnímať reálnu ženskosť, ku ktorej ich Boh volá a ktorú do nich vložil. Osobne si myslím, že aj gender ideológia, ktorá sa šíri cez sociálne siete, úplne narušuje a kriví obraz ženy, ale aj muža. Vnímam to na správaní mladých dievčat, pri ich obliekaní, spôsobe komunikácie a prejavoch na sociálnych sieťach. Vidím, že ten obraz ženskosti je narušený a pokrivený.

Ako sa, naopak, prejavuje obraz Božej veľkosti v ženskej kráse?

Najväčším odrazom Božej veľkosti je práve schopnosť dávať život. Boh stvoril človeka na svoj obraz. Keď tvoril muža a ženu, prejavil svoju lásku. Máme byť tými, ktorí budú spravovať zem a vládnuť nad tvorstvom. Najväčšou úlohou ženy v tomto smere je, aby bola nositeľkou života, plodila deti a prinášala život. Samozrejme, bolo to narušené hriechom, ale Boh do toho vstúpil znova skrze Ježiša, ktorý sa za nás obetoval a vďaka svojej smrti na kríži nám priniesol nový život. To je podľa mňa to najväčšie poslanie, alebo ten najväčší odraz, akým žena vyjadruje veľkosť Boha – schopnosť priniesť život fyzicky, ale aj duchovne. Prináša život práve tam, kde sú veci naštrbené, pokazené, kde to nefunguje. Podobne ako Ježiš, ktorý prišiel do porušiteľného sveta, kde vládol hriech a priniesol spásu a nový život. Takisto aj my ženy sme povolané v duchovnom svete naprávať vzťahy a prinášať pokoj a krásu tam, kde panuje chaos. Obrazne povedané, žena dokáže vytvoriť oázu aj na púšti.

Žena navyše poukazuje aj na materinskú lásku Boha. Tým, že ona je matkou a bezvýhradne miluje láskou jemnou a nežnou – to je odrazom Boha, ktorý naozaj miluje tiež láskou matky, nežnou a upokojujúcou.

Aké sú základné črty ženskosti?

Schopnosť milovať. Aj svätý Ján Pavol II. povedal, že žena je odrazom krásy, ktorá je zrkadlom najvyšších citov. S tým súvisí aj schopnosť sebadarovania sa a vnútornej sily, pretože kto je schopný darovať sa, stáva sa zraniteľný a trpí. Podobne ako Ježiš. Žena, ktorá veľa miluje, je vnútorne veľmi silná, aby dokázala čeliť všetkým veciam, ktoré z toho pramenia. Veď už aj pri samotnom pôrode žena trpí, prechádza bolesťami. Každá obeta si vyžaduje nejaké úsilie, resp. námahu a bolesť, preto je ďalšou charakteristickou črtou ženy práve vnútorná sila.

Gabriela Nováková: Ženy sú povolané prinášať pokoj a krásu tam, kde panuje chaos

MUŽ MILUJE AKO PRVÝ

Muži sa môžu tiež pričiniť o rozvoj krásy a hodnoty ženy. Ako vám môžeme vytvoriť prostredie na to, aby ste rástli a kvitli podľa Božieho obrazu?

Najväčšou vecou, ktorú môže muž pre ženu spraviť, je to, že ju bude milovať a zároveň ona vie, že ju miluje a môže sa oňho kedykoľvek oprieť, spoľahnúť sa na neho. Hovorím to aj svojmu manželovi, že muž miluje ako prvý, tak ako Boh miluje ako prvý. Žena vlastne odpovedá na mužskú lásku. Keď žena cíti a prežíva, že je milovaná, vtedy dokáže veľké veci. Bezvýhradne sa darovať, milovať až do krajnosti.

Niekedy nám to chýba. Niekedy muž naozaj nevie prejaviť lásku a city. Myslím si, že aj ženy, ktoré nežijú v nejakom vzťahu a sú slobodné, mali by mať v okolí muža, priateľa, kamaráta, brata alebo kňaza, ktorý im dokáže prejaviť takú bratskú lásku, o ktorú sa oni naozaj budú môcť oprieť a budú vedieť, že sú milované a potrebné.

Pre mužské pokolenie je to veľká zodpovednosť, ale zároveň česť a pocta…

Určite áno. Ženy v dnešnom svete sa často vnímajú ako objekt na uspokojenie mužských potrieb a túžob. Žena potrebuje prežívať to, že je mužom prijatá a akceptovaná taká, aká je v celej svojej ženskosti. Zároveň, keď hovoríme o ženskosti, tak aj v tej celej svojej zraniteľnosti. Muž je tu naozaj na to, aby jej dal istotu, že nie je len nejakým objektom na uspokojenie jeho sebeckých túžob a žiadostí, ale že je tá, ktorú on potrebuje na napĺňanie svojho poslania ako Božieho muža.

Ako by mali vyzerať konkrétne gestá, ktorými môžeme naplno rozvíjať ženskú krásu a hodnotu?

Pozornosť. Muž by sa mal zaujímať o to, čím žena žije, čo prežíva. Mal by brať vážne jej pocity. My ženy sme dosť emotívne, raz sme hore, raz sme dole, raz prežívame radosť, potom o päť minút na to príde veľký smútok a samé nevieme prečo. Muži by nemali nad tým len mávnuť rukou a povedať, že to prejde, ale byť žene oporou a byť jej nápomocní. Hlavne v tých ťažších chvíľach, ktoré žena prežíva v určitých etapách života.

Rozhodnosť. Veľa ráz nechávajú muži rozhodovať ženy. Nechávajú ich postarať sa či už o domácnosť alebo rodinný život. Mužom niekedy chýba rozhodnosť aj pri konkrétnych situáciách. Toto je napríklad vec, ktorú si veľmi vážim na svojom manželovi, že kedykoľvek za ním prídem a niečo potrebujem, tak mi tú rozhodnosť dá. Muž by mal vedieť, ako ženu viesť, ako ju nasmerovať. Niekedy je tá úloha prevrátená – je to žena, ktorá vedie a rozhoduje a muž je ten, ktorý sa popri nej vezie.

Pozrime sa na ten vzťah aj z druhej strany, pretože sú situácie, keď sa muži nepodieľajú na rozvoji ženskosti, ale práve naopak, šliapu po nej.

Deje sa to napríklad vtedy, keď muži venujú ženám pokazenú pozornosť. Keď sa žena stáva len objektom ich žiadosti, ich sebeckých chúťok na naplnenie potrieb.

Žena často potrebuje, aby si k nej muž len sadol, počúval ju a načúval jej srdcu, čím žije a hľadal to, čo mu chce žena povedať, čo sa skrýva za jej rozprávaním. Niekedy potrebujeme byť len vypočuté, inokedy poradiť alebo počuť názor muža.

NAUČIŤ SA ŽENÁM NAČÚVAŤ SA UČÍME CELÝ ŽIVOT

Potom však nastáva situácia, že sa muži cítia, ako by mali vyriešiť všetky problémy, o ktoré sa s nimi žena práve podelila.

To poznám, pretože keď niekedy vyjadrím svoju potrebu manželovi, automaticky v sebe prežíva, že to musí vyriešiť hneď tu a teraz. Často mu len chcem vyjadriť svoje prežívanie či podeliť sa o ten zmätok a chaos, v ktorom sa nachádzam. On to však nevyrieši tu a teraz. Myslím si, že muži sa cítia najviac bezmocní, keď nie sú schopní pomôcť svojej žene vyriešiť problém, o ktorom mu práve povedala. Je to zrejme celoživotný proces, naučiť sa ženám načúvať, ale k tomu sú muži vedení aj skrz Ducha Svätého.

Aká je definícia kresťanského muža a kresťanskej ženy?

Boli sme stvorení na Boží obraz. Nesieme v sebe obraz Boha, ktorý je však iný u žien a u mužov. U mužov to môžeme vidieť v ich odvahe, sile a túžbe po sebe niečo zanechať či vybudovať, je prejavom Božej pevnosti a stálosti. Naopak, Boží obraz v žene sa prejavuje v schopnosti vytvárať vzťahy a odovzdávať život. Muži sú akoby orientovaní externe, ženy majú bohatý vnútorný život.

Gabriela Nováková: Ženy sú povolané prinášať pokoj a krásu tam, kde panuje chaos

Svoju identitu môžu ženy bližšie spoznať na konferencii Krása ženy. Aké témy sú predmetom tohto seminára?

Každý rok sa snažíme konferenciu orientovať na jednu tému. Hovoríme však o tom, kým žena je, aké je jej poslanie, misia, reč je aj o budovaní vzťahov.

Konferencia sa teda koná raz ročne?

Vždy prebieha počas leta. Ide o trojdňové podujatie, ktorého cieľom je poznať svoju ženskú identitu. Sekundárnym cieľom je vytvoriť spoločenstvo, stretnúť sa a navzájom sa pozdieľať, pretože ženy veľmi rady vytvárajú, pestujú a starajú sa o vzťahy. Toto je priestor pre nás, kde sa môžeme rozprávať, povzbudiť a spoločne sa modliť.

Témy, o ktorých bola reč vyššie, sú teda prierezom konferencie?

Určite áno. Stále sa však snažíme vnímať situáciu v priebehu roka. Napríklad teraz mám veľmi čerstvú a živú skúsenosť – ešte pred začiatkom Pôstneho obdobia sme sa s ďalšou spoluorganizátorkou zhovárali o téme na tento rok. Bolo to v pondelok pred začiatkom Pôstneho obdobia. Na Popolcovú stredu mal Svätý Otec František homíliu, kde vyjadril presne to, o čom sme sa zdieľali. Nevyjadril to len pre ženy, ale pre celú Cirkev, akým smerom by sa mala uberať. Vtedy som bola v úžase z toho, ako Duch Svätý koná. Mnohokrát sa za tému konferencie modlíme a hľadáme Božiu vôľu, čo by chcel Pán odkázať ženám v konkrétnej etape života.

Gabriela Nováková: Ženy sú povolané prinášať pokoj a krásu tam, kde panuje chaos

Stalo sa niečo podobné aj v minulosti?

Aj počas pandémie sme sa modlili a hľadali Božiu vôľu. Vtedy sme cítili, že sa ženy potrebujú zdieľať, diskutovať a byť jednoducho spolu. Takisto sa modlíme za ženy, ktoré sa na konferenciu prihlásia. Organizovali sme konferenciu, kde sme vyslovene išli do základov. Vtedy som mala pred sebou otáznik, či to bude vhodné, pretože táto konferencia sa uskutočňuje viac ako dvadsať rokov. Práve vtedy sa však na podujatie prihlásilo najviac nových účastníčok, ktoré potrebovali počuť ten prvotný mesidž o Božej láske. O tom, ako sú stvorené a čo je vlastne tá ich identita a povolanie.

Pre koho je konferencia určená?

Pre všetky mladé dievčatá aj ženy od 17+ v každom stave. Chodia ženy, ktoré sú slobodné, vydaté, rozvedené, tehotné, ale aj dôchodkyne. Snažíme sa program vyskladať tak, aby to bolo pre každú ženu obohacujúce a aktuálne, či už cez rôzne workshopy, prednášky, semináre alebo prostredníctvom špeciálneho hosťa.

Konferencia Krása ženy však nie je vždy zameraná len na ženskú problematiku. Vo všeobecnosti prinášame témy, ktoré sú dôležité pre život kresťana, ktorý rozvíja život s Bohom, kráča s ním a chce žiť vo svätosti. Je to však nasmerované na ženské pohlavie.

Autor: František Baláž

Snímky: archív respondentky

Rozhovory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00