Inovátor Ján Košturiak: Najlepší leadership je spojenie pokorných a odvážnych

Inovátor Ján Košturiak: Najlepší leadership je spojenie pokorných a odvážnych
Je možné pojem „líder“ obmedziť len na vrcholové pozície v politike či podnikaní? Veď lídrom sa stáva aj učiteľka, ktorá objavuje a rozvíja v žiakoch talenty. Správny líder rozvíja dobré stránky ľudí okolo seba, pomáha, podporuje, dvíha. O lídroch, leadershipe, odvahe začať, rozpráva autor kníh o podnikaní, inovátor, p. prof. Ján Košturiak.

Často sa stretávame s názorom, že lídrom sa môže stať každý. Stačí na sebe pracovať. Rodíme sa alebo stávame sa lídrom?

Myslím si, že človek sa lídrom stáva. V Biblii aj v histórii nachádzame veľa postáv, ktoré by sme mohli zaradiť medzi lídrov. Stali sa nimi často v kritickej situácii, kríze, prijali výzvu, ktorá prišla, našli svoje povolanie.

 

Aké sú vaše osobné skúsenosti s leadershipom?

Ako 36-ročný som sa stal profesorom. Založil som firmu pred vyše tridsiatimi rokmi, kde som bol zároveň šéfom. V tomto roku si ma podnikatelia, ktorí založili inovačnú sieť Inovato, zvolili za jej prezidenta. No ja poznám „väčších lídrov“, tým je napríklad zakladateľ komunity Dobrý Pastier, pán farár Vladimír Maslák. Rád by som bol ako on, práve od neho sa posledné roky učím. Líder, ktorý slúži chudobným, pomáha im vstať, keď padli. Dáva im silu tým, že ich prijíma s láskou. Odpúšťa, neposudzuje a pomáha druhým nájsť svoju vnútornú silu.

 

Kto je to líder?

Často sa dnes používa pojem „servant leadership“. Takýto „slúžiaci líder“ je ten, ktorý pomáha ne-mocným k tomu, aby získali moc – nad sebou. V angličtine je na to dobré slovo – empowerment. Lídrom bol Ježiš, ktorý uzdravoval. On však vyzýval ľudí k akcii, keď im hovoril: ,,…vstaň a choď“ alebo ,,…choď a už nehreš“. Lídrom môže byť aj matka, ktorá buduje v deťoch lásku a kreativitu. Učiteľka, ktorá objavuje a rozvíja v žiakoch talenty. Alebo terapeut, ktorý pomáha nájsť pacientovi silu a zmysel života. Líder rozvíja dobré stránky ľudí okolo seba a oni rozvíjajú svet k lepšiemu. Väčšina skutočných lídrov je neviditeľných a naopak, mnohí „lídri“ prezentovaní v médiách často žiadnymi lídrami nie sú. Líder určite nie je ani nejaký diktátor alebo narcis, ktorý sa rád predvádza svojou šikovnosťou a úspechmi.

 

Inovátor Ján Košturiak: Najlepší leadership je spojenie pokorných a odvážnych 

 

Líder sa prejavuje v akcii, často v krízovej situácii

V akých situáciách vieme rozpoznať rozdiel medzi dobrým a zlým lídrom?

Žijeme v dobe, keď sa veľa prezentuje a rozpráva. Lídra určite nerozpoznáme pri prezentáciách, na poradách. Líder sa prejavuje v akcii, často v krízovej situácii. Možno by nám mohla pomôcť definícia múdrosti a hlúposti, z knihy môjho priateľa Oldřicha Kovářa. Múdrosť = naučené znalosti + získané skúsenosti + systematický prístup v súlade s princípmi. Myslím si, že práve toto dáva predpoklady lídrovi, aby konal správne. Hlúposť sa prejavuje tým, že človek nemá znalosti a často ani nevie, čo nevie. Nemá praktickú skúsenosť. Jeho prístup je chaotický.

 

Aké oblasti by mal dobrý líder rozvíjať?

 • Pokora – ako vnímame svoje slabosti, nedokonalosť? Slúžime druhým a rešpektujeme ich?
 • Poslušnosť – ako sa vieme podriadiť pravidlám a autorite?
 • Poctivosť – ako si plníme úlohy?
 • Pracovitosť – ako pracujeme?
 • Priority – ako rozlišujeme?
 • Prehľadnosť – ako sme otvorení, úprimní, transparentní?
 • Profesionalita – ako na sebe pracujeme?
 • Pomoc, podpora – ako pomáhame druhým?
 • Podnikateľstvo – ako sme proaktívni?

 

Čo sú najčastejšie chyby pri leadershipe?

Myslím si, že hlavným hriechom v leadershipe je pýcha. Z pýchy vyplýva arogancia, neprijímanie spätnej väzby, nedôvera k druhým ľuďom, neschopnosť delegovania a spolupráce. Ďalším problémom je nezvládanie seba, času a priorít, neschopnosť sústredenia sa na podstatné veci. Problémom je aj nízka empatia, sebectvo, túžba po moci a sláve, lenivosť a mnohé ďalšie. Púštni otcovia tieto neresti nazývali démonmi a bolo ich osem:

 • obžerstvo – odvrátenie sa od pôstu a askézy – nielen v jedle,
 • smilstvo – nedostatok vernosti a sebadiciplíny ,
 • lakomstvo – strach z chudoby a nedostatku,
 • smútok – sklamanie z prehnaných očakávaní od života,
 • hnev – hnev zatemňuje jasnosť ducha,
 • akédia – mrzutosť srdca, neschopnosť pustiť sa do vecí, priviesť ich do úspešného konca,
 • slávybažnosť – túžba po sláve a chvále,
 • pýcha – predstava neomylnosti, majstra sveta, opak pokory.

 

Na otázku „Kde začať?“, často odpovedám: Začať!

Ľudia často nemajú odvahu do líderskej pozíce vstúpiť. I keď majú nejaký dar, či talent. Ako môžu na sebe pracovať? Kde začať?

Ak ľudia nemajú odvahu, tak to musia jednoducho prekonať. V minulosti som sa tejto téme venoval s jedným človekom a on sa stal prezidentom. Neskôr som sa rozprával s ďalším o tom, ako by sa dala zlepšiť naša krajina a on sa stal premiérom. Ale získať pozíciu nestačí – treba sa na ňu poctivo pripraviť, vybudovať si silný tím ľudí. Mať okolo seba lepších ľudí, ako som ja sám, nie iba „prikyvovačov“. Počas svojho života som spolupracoval s mnohými ľuďmi, ktorí našli odvahu vykročiť a zmenili k lepšiemu mnohé veci spoločnosti alebo vybudovali svetové firmy. Mali odvahu, ale aj pokoru. Učili sa, tvrdo pracovali, vybudovali si okolo seba tímy, vedeli sa rozhodovať. Na otázku „Kde začať?“ často odpovedám: Začať!

 

Menia sa nároky na lídrov v priebehu času?

Otázkou je, aký čas máme na mysli. Požiadavky na dnešných lídrov sú v mnohom väčšie ako na ich otcov alebo starých otcov. Žijeme v zložitejšom svete, musíme sa rozhodovať rýchlejšie. Máme oveľa viac alternatív a informácií, ktoré musíme spracovať. Všetko sa rýchlo mení. Žijeme vo svete chaosu, kde nie je možné prognózovať a plánovať dlhšie obdobie. Všade je tiež veľký tlak na výkony – v škole, v športe, v podnikaní. Na druhej strane máme iné technické možnosti ako generácie pred nami. Na konci 19. storočia ľudia bojovali o skrátenie dennej pracovnej doby zo 14 hodín na 10. Máme iné možnosti vzdelávania sa, prístupu k informáciám, ale aj spolupráce s ľuďmi na celom svete, zdieľania poznatkov a zdrojov. Máme i viac slobody a možností vybrať si, aký život chceme žiť. Žijeme v krásnej dobe, kde môže byť každý lídrom a meniť svet k lepšiemu. Ale späť k odpovedi – áno, nároky na lídrov sa menia v každej dobe. No to, čo sa nemení, sú hodnoty, ktorých by sa lídri mali pridržiavať.

Inovátor Ján Košturiak: Najlepší leadership je spojenie pokorných a odvážnych

 

Najlepší leadership je spojenie schopností žien a mužov

Sú lepší lídri ženy alebo muži (úsmev)?

Ženy aj muži majú na svete svoje role, aj keď nás dnes rôzne ideológie presviedčajú o akejsi rovnosti, kde by sme medzi nimi nemali robiť rozdiely. Muži sa snažia podať krátkodobo „neskutočný“ výkon v nejakej disciplíne, všade, kde sa objavia a potrebujú cítiť uznanie. Ženy pracujú dlhodobo v skrytosti a bez pochvaly a robia veľa vecí v multitaskingu. Možno je to dané históriou, keď bol muž lovec zameraný na cieľ a žena išla za ním ako zberačka plodov s kŕdľom detí. Ženy sú podľa mňa lepšie líderky do dnešnej doby, kde sa vyžaduje empatia, dôvera a spolupráca viac, ako súperenie a súťaženie. Najlepší leadership je však podľa mňa spojenie schopností žien a mužov, starých a mladých, opatrných a odvážnych. Dnes to nie je o jednej osobe, ktorá ukazuje cestu a velí, ale o hľadaní konsenzu a synergie, o budovaní dôvery a zdieľaní znalostí.

 

S pojmom líder sa stretávame v politike, pri riadení podniku, pri vedení určitého záujmového spoločenstva, ale i v rodinách. Tu sa ním stáva otec. Je niečo, čo spája tieto „druhy líderstva“ aj ich, naopak, odlišuje?

My budujeme inovačné tímy a tam je lídrom každý. Niekto robí zadanie projektu a sleduje jeho priebeh – voláme ho sponzor. Ďalší vedie projekt a komunikuje so sponzorom. Projekt má rôzne fázy, kde niekedy preberá líderstvo kreatívny dizajnér, inokedy konštruktér alebo experti na technológie, financie, marketing, obchod a pod. Podobné to môže byť v rodine, kde muž niekedy preberá líderstvo vo finančnom zabezpečení alebo budovaní príbytku a žena je niekedy líderka vo výchove detí. Aj deti môžu niekedy prebrať líderské role, keď to v rodine nefunguje, keď prichádzajú choroby a iné problémy. Nedelil by som to na nejaké druhy líderstva. Líder preberá iniciatívu, je proaktívny a koná v súlade s princípmi. Nepretláčajú svoju pravdu a riešenia, ale hľadá konsenzus a synergiu. Líder nerozdeľuje ale spája, hľadá na druhom človeku predovšetkým dobré vlastnosti a nie chyby. Líder viac povzbudzuje ako kritizuje, viac počúva ako rozpráva, teší sa z úspechov druhých a niekedy nesie za nich kríž.

Titulná fotka: Boris Nemeth

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00