Kresťanská koučka Eva Králová: Ľudia na koučingu sa často zaujímajú, ako zlepšiť vzťahy

Kresťanská koučka Eva Králová: Ľudia na koučingu sa často zaujímajú, ako zlepšiť vzťahy
Počuli ste už o kresťanskom koučingu? Ako prebieha rozhovor s koučom, aké otázky môžeme do rozhovoru priniesť a čo to vlastne koučing je, rozpráva PaedDr. Eva Králová, PhD. ACC.

Aká bola vaša cesta k profesionálnemu koučovaniu?

Môj prvý kontakt s koučingom bol práve v kurze Kresťanský kouč. Dostala som tento kurz ako dar k narodeninám od manžela. Pre mňa osobne koučing symbolizuje zrod života.

Úvodné dva roky som sa vzdelávala a precvičovala koučovacie zručnosti. Pre kouča je to cesta neustáleho vzdelávania. Popri tom pracujem aj na svojom osobnom rozvoji a duchovnom raste. Rovnako ako život, aj moja cesta ku koučingu je pestrofarebná. Je spojená s prekonávaním prekážok. Žiada si to odo mňa vydržať neistotu, svoju aj koučovaného. Neistota je súčasť dôvery v proces, zároveň je to priestor na cibrenie si zmyslov. Na tejto ceste sa usilujem nebrať sa príliš vážne. Za najdôležitejšie na ceste kouča považujem nestáť v ceste nádeji, aby sa mohlo zrodiť niečo nové.

 

S akými potrebami za vami ľudia prichádzajú?

Za ľudskou potrebou je zvyčajne nejaký nedostatok, túžba po zmene, naplnení či prepojení. Dobré na ňom je, že posúva človeka ďalej, aby hľadal a nachádzal to, čo potrebuje k životu. Alebo aby sa vyhol tomu, čo považuje pre svoj život za nepriaznivé. Koučovaní, ktorí za mnou prichádzajú, zvyčajne hľadajú spôsob, ako žiť v realite, ktorú nemôžu zmeniť. Často sa zaoberajú skvalitňovaním vzťahov a tiež hľadajú odpoveď na otázku „Kto som?“ Niektorí sa zvyknú zaoberať otázkou zmyslu života; chcú zlepšiť svoju schopnosť žiť naplno či vzdať sa svojej pravdy.

V závere koučovacieho stretnutia (alebo série stretnutí) zvyknú niektorí koučovaní hovoriť o novom uvedomení. Uvedomujú si napríklad, že tam, kde pociťovali nedostatok, našli aj priestor pre objavenie zmeny na svoj rozvoj. Niektorí tam objavia hotovú databázu možností. Niekedy si uvedomia, že v predstave ideálu sa nachádzajú aj nejaké veci, ktoré ich nevedia posunúť požadovaným smerom. V koučingu preto venujeme pozornosť aj preskúmavaniu nápadov koučovaného.

Pravdou je, že naše ľudské napredovanie ide ruka v ruke so schopnosťou vedieť sa niečoho priebežne vzdať. Všetko, čo koučovaní prinesú do koučovacieho rozhovoru, má svoju užitočnosť. Všetko. Aj to, čo považujú za neužitočné.

 

Venujete sa nejakej konkrétnej oblasti v koučovaní? Máte svoju obľúbenú?

V koučingu nemáme svoje obľúbené oblasti. Veríme, že koučovaný je odborník na svoj život. Počas koučovacieho rozhovoru prijímam človeka ako partnera a prijímam aj všetky témy, ktoré prináša a spolu sa im venujeme. Už samotné prijatie ten spomínaný aspekt partnerstva posilňuje.

Vyzerá to tak, že počas rozhovoru koučovaného pozorne počúvam, občas mu niečo zrekapitulujem a niečo sa ho spýtam. Postupne sa spolu dostaneme do jeho sveta. Koučovaný si začne uvedomovať, že o svojom svete vie stále viac a viac. Je to ako keď kouč posvieti koučovanému na tie miesta, kde sa bežne nepozeral. Posúvame sa z niečoho relatívne povrchného do toho, „čo je za tým“ a zameriavame sa pritom na silné stránky koučovaného. To je pre mňa oblasť, ktorú nazývam „svätá zem“. Stáť na nej ako profesionál a človek, to je transformujúca skúsenosť.

V jadre koučovania je prítomnosť kouča, ktorú spolu s aktívnym počúvaním a kladením otázok považujem za základ. Byť koučom, to je podľa mňa nastavenie.

 

ĽUDSKÉ NAPREDOVANIE ČASTO ZNAMENÁ NIEČOHO SA VZDAŤ

Často vidíme na sociálnych sieťach rôznych koučov bez potrebného vzdelania. Čím sa vyznačuje profesionálny koučing?

Aby som vám odpovedala čo najpresnejšie, budem sa pridržiavať dvoch dokumentov, ktorými sa riadia profesionálni kouči – Kľúčových kompetencií ICF (2020) a Etického kódexu ICF (2019). Profesionálnych koučov celého sveta združuje Medzinárodná federácia koučov (ICF), ktorej poslaním je rozvíjať a vyžadovať vysokú profesionálnu úroveň práce koučov a dodržiavanie etických noriem. V správe ICF o certifikácii z marca 2021 je uvedené, že v súčasnosti je vo svete 33 387 koučov v 136 krajinách, ktorí majú jeden z 3 stupňov certifikácie ACC, PCC a MCC. To znamená, že sú na túto prácu náležite kvalifikovaní. Ako certifikovaná koučka som aj členka svetovej (ICF Global) a slovenskej pobočky (ICF Slovak Chapter) Medzinárodnej federácie koučov s dôrazom na dodržiavanie etického kódexu kouča. A z toho pre mňa vyplývajú povinnosti, ktoré som sa zaviazala dodržiavať.

 

Kresťanská koučka Eva Králová: Ľudia na koučingu sa často zaujímajú, ako zlepšiť vzťahy

 

KOUČ NERADÍ, ALE VERÍ, ŽE ČLOVEK MÁ V SEBE ODPOVEDE

Môžeme si viac priblížiť obsah koučingu?

Koučovanie si môžeme predstaviť ako štruktúrovaný rozhovor zameraný na prítomnosť, budúcnosť a je orientovaný na riešenia. Témy v koučingu si určuje koučovaný. Je to citlivá práca, ktorá vychádza z presvedčenia, že odpovede na svoje otázky, potreby a túžby má človek v sebe. V koučovacom rozhovore sa zameriavame na predstavu želanej budúcnosti, na preskúmanie súčasného stavu a zažitie úspechu. Ide teda o rozhovor, ktorého zmyslom je prijatie zodpovednosti, urobenie rozhodnutia a konkrétnych krokov k ich uskutočneniu.

Kouč je profesionál, ktorý používa zručnosti profesionálneho koučingu, t. j. dokáže na vysokej úrovni počúvať, motivovať a zameriavať pozornosť človeka na témy, s ktorými prichádza. Jeho hlavnou úlohou je doviesť koučovaného k cieľu rozhovoru. Kouč neradí. Úprimne sa o koučovaného v rozhovore zaujíma, rozširuje oblasť jeho záujmu a pomáha mu nachádzať možnosti, ktoré ho dovedú k cieľu. S každým koučovaným nadviaže na začiatku vzťah na základe dohody, v ktorej sú definované povinnosti a očakávania zúčastnených strán (Etický kódex, 2019). Kouč vie človeku pomôcť stanoviť si svoje ciele správne a bezpečne, takže už ich znenie a štylizácia koučovaného motivujú. V partnerskom rozhovore podporuje otvorenosť človeka k sebe samému, kladie mu otázky a dáva spätné väzby, ktoré ho vedú k premýšľaniu a hľadaniu riešení (Kľúčové kompetencie ICF, 2019).

 

Ste zároveň kresťanská koučka – je nejaký rozdiel medzi kresťanským koučingom a tým, ktorý kresťanský nie je?

Vo vašej otázke vo mne silno rezonuje slovo „rozdiel“. V koučingu neuplatňujeme rozdiely. S úctou pristupujeme ku hodnotám koučovaného, k jeho vierovyznaniu, a k ďalším oblastiam ľudskej rôznorodosti ako sú vek, náboženstvo, mentálne alebo fyzické postihnutie, rasa, etnikum, sexuálna orientácia a ďalšie. Rovnosť uplatňujeme aj takým spôsobom, že používame jazyk koučovaného, jeho slová a metafory. To znamená, že ak sa o tom spolu s koučovaným dohodneme, potom môžem používať aj spirituálny jazyk ako napr. „Čo vám teraz na tento nápad hovorí Boh?“ alebo „Kam vás posúva Božia milosť v tejto vašej situácii?“

Verím, že každý kouč – a teda aj kresťanský kouč – sa má sústrediť na to, ako koučovaný rozmýšľa o svojej situácii. Má ho podporovať pri nachádzaní aspoň malého kroku, ktorým by posunul svoju situáciu k lepšiemu. Má umožňovať koučovanému premýšľať za rámec jeho zabehnutého uvažovania. Vytvárať pre človeka priestor, kam uloží svoje nápady, aby s pomocou kouča mohol tieto nápady zosúlaďovať so sebou. Kouč má vytvárať emočno-bezpečné prostredie, neprejavovať svoju moc a ustáť to ticho, ktoré v rozhovore vznikne, aby mohlo byť naplnené Božou milosťou.

 

Ako sa definuje kresťanský koučing na medzinárodnej úrovni a ako u nás na Slovensku?

Medzinárodná sieť kresťanských koučov v USA chápe kresťanský koučovací rozhovor ako dialóg dvoch Božích detí, kouča a koučovaného, v prítomnosti Boha. Prejav viery spojenej so zodpovednosťou je v tomto rozhovore rovnako dôležitý ako koučovacia zručnosť. Podobne ako profesionálni kouči ICF, aj kresťanskí kouči musia dodržiavať etické štandardy ICF a mať zručnosť kouča v počúvaní a kladení otázok (CCNI, 2015-2017).

Zakladateľ kresťanského koučingu na Slovensku PhDr. Marián Kubeš, PhD., PCC, CMC definuje kresťanský koučing ako rozhovor zameraný na životné otázky. Môžu to byť problémy vo vzťahoch, životná dilema alebo hľadanie, ako urobiť dobré rozhodnutie. Kresťanský koučing podľa neho pomáha človeku hlbšie spoznať seba samého, objavovať v sebe Boží obraz, ktorý má v každom človeku jedinečnú podobu (Kubeš, 2020).

 

VĎAKA KOUČOVACEJ PODPORE SI ČLOVEK UVEDOMUJE VECI Z NOVEJ PERSPEKTÍVY

Stáva sa, že ľudia si zamieňajú mentoring, koučing a terapiu. Aký je medzi nimi rozdiel? 

Koučing patrí medzi pomáhajúce profesie, ktoré umožňujú ľuďom zvládať ťažkosti vo fyzickej, psychickej, sociálnej a duchovnej oblasti. Môže ich podporiť v dosahovaní cieľov osobného rozvoja. V každej situácii treba zvážiť, aký prístup je vhodný.

V mentoringu je expertom mentor a ťažisko spočíva v dávaní odpovedí. Pre mentora je príznačné, že odovzdáva svoje najlepšie skúsenosti a rady niekomu, kto ide podobnou cestou ako on. Mentorské rady sú teda založené na tom, čo fungovalo mentorovi. Mentorovaný sa potom rozhodne, čo z mentorovej skúsenosti použije pre svoju prax.

V koučingu je expertom klient a ťažisko spočíva v kladení otázok. V koučovacom rozhovore kouč a klient hľadajú subjektívne najlepšie riešenie klientovej situácie. Ide o také riešenie, ktoré má vo svojich rukách klient. Koučing je viac o vonkajšom svete klienta. Pri práci s emóciami kouč predpokladá, že sú prirodzené a dajú sa navigovať, normalizovať. Cieľom je zaoberať sa klientovou situáciou a nájsť aspoň malý krok, ktorý ju môže posunúť k lepšiemu.

V terapii špecialista kladie klientovi otázky, aby mu vzápätí mohol poskytnúť čo najkvalitnejšiu odpoveď. Svojimi otázkami sa usiluje zistiť, kde je príčina klientových ťažkostí. Terapia je viac o vnútornom svete klienta. Hlavný cieľ terapeutického rozhovoru je dosiahnuť pochopenie, v akých situáciách a prečo človek prežíva situácie určitým spôsobom. Na rozdiel od koučovania terapeut pracuje na rozvíjaní zručností, ktoré pomáhajú klientovi zvládať jeho emócie alebo problémy z minulosti a zahojiť svoju bolesť. Terapeut aj diagnostikuje a poskytuje klientovi svoje odborné usmernenia (Hullinger a DiGirolamo, 2018).

 

V akých životných oblastiach nám vie pomôcť kouč?

V každej oblasti, kde je človek otvorený zmene. Koučovanie je účinné s dobre fungujúcim človekom, ktorý túži zlepšiť svoju súčasnú situáciu. Z tohto dôvodu sú zodpovednosť a úlohy, ktoré koučovaný zavedie do svojho života, považované za dôležité.

Vďaka koučovej podpore si človek uvedomuje veci z novej perspektívy, má predstavu o výsledku jeho snaženia a rastie jeho potenciál. Už v priebehu rozhovoru začína veriť, že zmena je možná a teší sa na nový začiatok. Kouč podporuje človeka aj pri návrhu želanej budúcnosti. Odhaľuje u partnera správanie a situácie, ktoré poukazujú na jeho vysokú sebaúctu. Odhaľuje aj jeho negatívne myšlienky a limitujúce presvedčenia o sebe, ale len ako dočasnú prekážku.

Kouč stojí pri človeku, aby identifikoval výzvy, a aby ich premenil na reálne možnosti. Počas rozhovoru priebežne overuje stanovený cieľ. Zodpovednosť za dosiahnutie cieľa je na koučovanom. Kouč zodpovedá za proces.

 

Kedy je v poriadku vyhľadať kouča?

Koučing je vhodný vždy, keď sa nemám dobre a viem, že zmena by mi prospela. Kouča je v poriadku vyhľadať, keď človek cíti, že to, čo potrebuje zmeniť vo svojom živote, už presahuje hranicu toho, čo dokáže sám. Koučovaní môžu byť deti, mládež, dospelí aj starší ľudia. Profesionálny kouč vie zistiť už po jednom alebo dvoch stretnutiach či to, čo človek prináša, je vhodné na koučing, terapiu alebo na niečo iné. Dá sa to robiť aj kombinovane. Pre väčšiu zrozumiteľnosť uvediem príklad: 17-ročný stredoškolák sa rozhoduje pre budúce povolanie. V koučovacom rozhovore sa objavuje niekoľko zranení, ktoré kouč vidí. Upozorní koučovaného, že sa u neho nachádzajú nejaké veci, ktoré mu bránia posúvať sa požadovaným smerom. Odporučí ho k terapeutovi s tými záležitosťami, kde je zaseknutý. Pre takúto spätnú väzbu je potrebné, aby si kouč pýtal súhlas – dovolenie od koučovaného. A má to byť uvedené v koučovacej dohode.

 

Kedy je koučing možný a kedy nie je vhodný?

Aby bol koučing možný, je potrebná aktívna spolupráca kouča a človeka, ktorý je ochotný prijať zodpovednosť za svoju situáciu. Od človeka si to žiada uvedomiť si svoje možnosti; mať ochotu hľadať možnosti, ako zmeniť seba alebo svoju situáciu. Spolupráca s koučom si od človeka tiež žiada otvorenosť voči životu a odhodlanie prekročiť svoju komfortnú zónu.

Koučing je možný vtedy, keď je partner v rozhovore prítomný, vníma, primerane reaguje na podnety a jeho nervový systém je v rovnováhe. Ak je to tak, ide o fungujúceho človeka a je ho možné koučovať.

Koučing nie je vhodný pre ľudí, ktorí sa nachádzajú v dlhodobom strese a majú istú mieru dysfunkcie, sú závislí, potrebujú zvládať emócie, problémy z minulosti alebo zahojiť svoju bolesť. V rozhovore je u nich prítomná nízka odozva koučovaného na podnety, zvýšená neverbálna komunikácia alebo naopak, mentálne vypnutie. Pre týchto klientov môžu byť užitočné odborné znalosti a usmernenia terapeuta.

A napokon, koučing nie je vhodný pre ľudí, ktorí hľadajú radu v nejakej oblasti svojho života. Vtedy je vhodné ísť za odborníkom a vyžiadať si odborné poradenstvo.

 

Môžete nám priblížiť, ako prebieha sedenie u vás?

Ak ide o prvé stretnutie, v úvodnom rozhovore si s človekom dohodneme podmienky. Koučovacie sedenie vediem partnerským a štruktúrovaným spôsobom. Koučujem osobne, ale i online tých, ktorí sú zo vzdialenejších oblastí Slovenska a z Čiech.

Na jednotlivých stretnutiach stojím pri koučovanom, podporujem ho pri hľadaní jeho možností a krokov, ktoré chce zaviesť do svojho života. Spolu na nich pracujeme. Počas stretnutia píšem pre koučovaného poznámky, ktoré mu v závere stretnutia odovzdám.

Zvyčajne si spolu dohodneme jedno stretnutie a ak sa po tejto skúsenosti koučovaný rozhodne pre ďalší rozhovor alebo sériu rozhovorov, vopred si dohodneme podmienky. Je dôležité, aby sa človek mohol rozhodnúť nepokračovať v stretnutiach, ak si svoju tému vyrieši už v kratšom čase, ako sme si stanovili v dohode.

 

Kresťanská koučka Eva Králová: Ľudia na koučingu sa často zaujímajú, ako zlepšiť vzťahy

 

KRESŤANSKÝ KOUČING MA UČÍ POZERAŤ NA ČLOVEKA BOŽÍM POHĽADOM LÁSKY A PRIJATIA

Možno sme v tejto chvíli zaujali niekoho, koho myšlienka koučovacieho rozhovoru oslovila. Ako si správne nájsť kouča? Čo by sme mali zvážiť?

Dobrý koučing poznáme podľa toho, že otvára naše vnútro, v ktorom dokážeme s pomocou správneho kouča objaviť poklad. Výber kouča je preto dôležitý.

Myslím si, že záujemci o koučing by si mali vyberať medzi profesionálmi, ktorí sa priebežne vzdelávajú a zdokonaľujú v kľúčových kompetenciách. Odporúčam preto záujemcom, aby si pri výbere kouča všímali počet hodín, ktoré kouči venovali profesionálnemu vzdelávaniu. Ďalšia informácia, ktorú by si záujemcovia o koučing mali všímať, je počet odkoučovaných hodín. Vypovedá to o praxi kouča.

Nemenej dôležitý je aj charakter kouča. Kouč by nám mal sadnúť nielen profesionálne, ale aj ľudsky. Dobré je, ak vie druhých nadchnúť pre zmenu a aj ich k nej dokáže povzbudiť. Myslím si, že dobrý kouč by mal byť dôveryhodný, starostlivý, úprimne zvedavý, rešpektujúci a rešpektovaný. Možno sa záujemcom nepodarí nájsť toho pravého kouča pre seba na prvýkrát, ale tá námaha stojí za to.

Vzácny zdroj, ktorý dávam do pozornosti, sú referencie od ľudí, ktorí majú skúsenosť s konkrétnym koučom.

 

Čo vám osobne priniesol do života kresťanský koučing?

Ja som sa vďaka kresťanskému koučingu „znovuzrodila“. Kresťanský koučing mi dal nové oči, ktorými sa učím pozerať na človeka Božím pohľadom lásky a prijatia. Dal mi nové uši, ktorými sa učím zachytiť túžby duše a jej tichý plač. Dal mi novú gramotnosť, vďaka ktorej sa učím čítať v ľudskom vnútri. Dal mi novú nespokojnosť s realitou, ktorá sa vynára na povrchu. Dal mi do srdca túžbu učiť sa milovať ľudí a seba kvôli tomu, kým naozaj sme, nie kvôli tomu, ako sa javíme zvonku. A dal mi schopnosť prijať s nadhľadom dni, keď zlyhávam a keď sa mi to vôbec nedarí.

Kresťanskému koučingu vďačím za to, že vo mne oživil nádej, ktorá ma upozorňuje, že my ľudia máme veľkú hodnotu. Oživil vo mne nádej ako podnet k tvorivému hľadaniu riešení na každodenné ťažkosti a k vytváraniu prostredia dôvery. To všetko preto, aby sa malé semienko Kráľovstva uchytilo v ľudskom srdci, a aby žilo ďalej cez nás, cez naše postoje a správanie.

Skúsenosť v role kouča a koučovaného ma denne ľudsky a profesionálne obohacuje. Koučing mi zasadil do srdca poznanie, že veľká zmena sa rodí ako malá.

 

 

PaedDr. Eva Králová, PhD. ACC (ICF), RKK je absolventkou programu Kresťanský kouč (2017) a Business Coaching College (2018). Je medzinárodne certifikovanou koučkou v ICF od januára 2020. Špecializuje sa na kresťanský a životný koučing, koučovanie manželských, partnerských a snúbeneckých párov a klientov má aj v biznise. Je zapísaná v Registri kresťanských koučov (2019).

Pôsobí ako vysokoškolský pedagóg.

Kontakt: [email protected]

 

Odporúčanie, kde je možné nájsť kontakt na kresťanských koučov:

Kresťanského kouča si môžete vybrať z registra kresťanských koučov Slovenska https://registerkoucov.sk/ .

Ide o kresťanských koučov, ktorí aktívne koučujú, vzdelávajú sa, pracujú na budovaní identity kresťanského kouča, vyjadrili svoju ochotu ponúknuť túto službu verejnosti a zaviazali sa plniť Etický kódex kresťanského kouča.

 

Na Slovensku si možno vybrať profesionálneho kouča i z registra profesionálnych koučov ICF Slovak Charter Chapter (https://www.icf.sk/register-koucov) a z adresára Slovenskej asociácie koučov (SAKO) https://sako.sk/adresar/kouci/).

 

Citované zdroje:

Etický kódex ICF. [Online]. 2019. [Cit. 2022-11-25]. Dostupné na internete: https://www.icf.sk/co-je-icf/eticky-kodex-icf

Hullinger, Alicia M. – DiGirolamo, James A. 2018. Referring a client to therapy: A set of guidelines. ICF. [Online]. 04/2018. [Cit. 2022-11-27]. Dostupné na internete: https://coachingfederation.org/app/uploads/2021/02/Therapy-White-Paper.pdf / (PDF) Referring a Client to Therapy: A Set of Guidelines (researchgate.net)

Christian Coaches Network International (CCNI). 2015-2017. Christian Coaching Distictions. 4 ps. Dostupné na: https://christiancoaches.com/wp-content/uploads/2017/10/CCNI-Christian-Coaching-Distinctions.pdf

ICF. 2021. Membership and Credentialing Fact Sheet [Online]. 2019. [Cit. 2022-06-04]. Dostupné na internete: https://coachingfederation.org/app/uploads/2021/03/March2021_FactSheet.pdf

Kľúčové kompetencie ICF. [Online]. 2019. [Cit. 2022-11-26]. Dostupné na internete: https://www.icf.sk/co-je-icf/klucove-kompetencie-icf

Kubeš, Marián. 2020. Kresťanský koučing a kresťanskí kouči na Slovensku. ISBN 978-80-8074-476-2.

Rozhovory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00