Kto môže byť biskupom?

Kto môže byť biskupom?
Katechizmus. Hrubá kniha. Možno ju neraz nechávame niekde hlboko v knižnici. Je čas oprášiť ju a pozrieť sa na krásne pravdy, s ktorými nás chce (nielen) oboznámiť, ale dať aj dôvod za nimi ísť. Aby nám nielen dobre bolo, ale aby sme aj sväto žili.

Autori: Mária Kohutiarová, Zuzana Vandáková

Kto je biskup, kto ním môže byť a kto ho menuje?

Poznáme tri stupne posvätnej vysviacky: diakon, kňaz a biskup. Pre veriaceho predstavuje biskup Kristovho zástupcu a je pre neho (spolu s kňazmi a diakonmi) viditeľným princípom a základom miestnej Cirkvi. Účinok biskupskej vysviacky je plnosť sviatosti posvätného stavu, biskup je právoplatným nástupcom apoštolov a je spolu s ostatnými biskupmi a pápežom zodpovedný za celú Cirkev.

Kánonické právo vymedzuje, že kandidát na biskupa má:

  1. vynikať pevnou vierou, dobrými mravmi, nábožnosťou, horlivosťou za duše, múdrosťou, rozumnosťou a ľudskými čnosťami a má mať aj ostatné vlohy, ktoré ho robia vhodným vykonávať uvedený úrad;
  2. mať dobrú povesť;
  3. mať aspoň tridsaťpäť rokov;
  4. byť aspoň päť rokov ustanovený v ráde presbyterátu (kňazstva);
  5. mať doktorát alebo aspoň licenciát zo Svätého písma, teológie alebo kánonického práva, získaný na inštitúte vyšších štúdií, schválenom Apoštolskou stolicou, alebo má byť v týchto disciplínach aspoň naozaj skúsený.

Biskupa menuje pápež na návrh Kongregácie pre biskupov.

TIP: Ak Ježiš hovoril o Cirkvi ako o ovciach a pastierovi, je jasné, že nie je možné, aby také obrovské stádo, akým Cirkev je, „pásol“ pápež sám. A tak má svojich pomocníkov v osobe biskupov, ktorí sú a majú byť bližšie k svojim ovečkám v rámci menšieho „košiara“ – biskupstva. Biskup je teda niekto, kto má povzbudzovať, posilňovať, ochraňovať, byť nablízku.

A na druhej strane – potrebuje nás, aby sme mu dôverovali, chodili za ním, hovorili mu o svojich potrebách aj ťažkostiach. Ostáva už len pýtať sa, kedy sme svojmu biskupovi niečo osobne povedali alebo napísali zo svojho prežívania viery. A kedy sme sa naposledy za neho či za nich modlili?

 

Kto môže byť biskupom?

 

Čo sú biskupské insígnie? Je potrebné bozkávať biskupovi prsteň?

Insígnie sú odznaky a symboly hodnosti určenej moci svetských či cirkevných osôb. Medzi biskupské insígnie patrí mitra (typická vysoká, dvojdielna, navrchu zašpicatená pokrývka hlavy, vzadu z nej môžu splývať dva pásy látky na ramená). Biskup nosí na hlave aj solideo, teda malú okrúhlu čiapočku, ktorá pôvodne zakrývala v zime vyholený kruh na hlave. Farba biskupského solidea by mala byť fialová, biskup ho má na hlave aj počas omše, avšak len po modlitbu nad obetnými darmi, potom sa solideo z úcty k Bohu skladá dolu.

Známa je biskupská berla, teda biskupská palica, symbol pastiera a strážcu stáda, ktorá je zvyčajne navrchu zahnutá. Biskup ju nosí pri liturgických obradoch v ľavej ruke a je symbolom jeho moci a poslania. Nemôžeme zabudnúť na pektorál, teda kríž zavesený na retiazke vpredu na hrudi biskupa.

Osobitnou kapitolou je biskupský prsteň – bol a je znamením moci a úradu biskupa. Je dlhoročnou tradíciou v Cirkvi, že pri stretnutí s biskupom by sme mali tento prsteň pobozkať ako symbol poslušnosti a úcty voči biskupovi, aj keď je pravda, že sú biskupi, ktorí si na to nepotrpia. Kedysi biskup týmto prsteňom signoval dôležité dokumenty, teda fungoval ako „pečiatka“.

TIP: Každý stav má symboly, ktoré jasne dávajú najavo, koho máme pred sebou: ak sú to manželia, vidíme to podľa obrúčok; ak je to rehoľník, často ho vieme zaradiť podľa farby a typu oblečenia. Rovnako roľník, právnik, lekár – presne vieme, koho máme pred sebou a čo od neho očakávať, keď ho stretneme „v práci“.

Rovnako to platí aj o biskupoch: biskupské insígnie nie sú vecou ich pýchy, ale pomocou, ako ich rozoznať a vedieť, s kým máme dočinenia. Inak, viete, že biskupská sutana má tiež svoje špecifikum? Buď je klasická čierna a je olemovaná červeným lemom s červenými gombíkmi, alebo je celá fialovej farby.

 

Kto môže byť biskupom?

 

Čo je úlohou biskupa?

Biskup je nástupcom apoštolov a predstaveným diecézy – miestnej Cirkvi. Vkladaním rúk prechádza plná moc od biskupa k biskupovi, apoštolskou postupnosťou siaha rad biskupov až k apoštolom. Ako člen kolégia biskupov pod vedením pápeža má aktívnu účasť na starostlivosti o celú Cirkev. Biskup koná a vyučuje v jednote s pápežom, nemôže postupovať v rozpore s ním. Zodpovedá za zverenú miestnu Cirkev, spravuje diecézu, ktorá je mu zverená.

Je v prvom rade apoštolom, a teda verným svedkom Ježiša, ktorý ho povolal, aby ho nasledoval. Prináša Krista ostatným ľuďom a privádza ľudí ku Kristovi. Vysluhuje sviatosti (obzvlášť sviatosť birmovania a sviatosť kňazstva) a riadi zverenú miestnu Cirkev. Stará sa o vzrast nových duchovných povolaní i o klerikov, ktorí sú mu zverení.

Svoj úrad vykonáva z apoštolskej moci, koná v súlade s pápežom a pod jeho vedením. Biskupskou vysviackou je mu udelené trojité poslanie – učiť, posväcovať a spravovať. V pastorácii na poli diecézy sú mu nápomocní jeho spolupracovníci – vysvätení kňazi, ktorí mu sľubujú poslušnosť.

TIP: Ak má biskup dobre spravovať diecézu, potrebuje vedieť, čo sa v nej deje, čo jej chýba a čo potrebuje. Možno by ste mohli pouvažovať spolu s miestnym kňazom nad pozvaním biskupa do vašej farnosti – pripraviť farský deň a dať tak príležitosť ľuďom hovoriť s ním. Je to určite viac, ako keď príde len raz za pár rokov na birmovku, kde je tento osobný kontakt vzhľadom na povinnosti služby náročný. Na Slovensku sú biskupi, ktorí radi prídu kamkoľvek, ba dokonca aj biskup – „vymetač“ farností. Viete, ktorý to je?

 

Môže byť biskup pozbavený úradu – a kedy?

Úrad biskupa radíme medzi cirkevné úrady a jeho odňatie definuje kánonické právo Katolíckej cirkvi. Nemôže byť odvolaný z úradu, ktorým je niekto poverený na neurčitý čas, ak nejde o vážne dôvody, a aj pri nich sa musí zachovať spôsob postupu, ktorý vymedzuje kánonické právo.

Právo hovorí o vážnych dôvodoch, ktoré však nie sú špecifikované, okrem nasledujúcich:

  1. kto stratil klerický stav;
  2. kto verejne odpadol od katolíckej viery alebo od spoločenstva Cirkvi;
  3. klerik, ktorý sa pokúsil uzavrieť hoci len občianske manželstvo. (Kán. 194 – § 1)

Pápež František v roku 2016 špecifikoval jeden z vážnych dôvodov na odvolanie biskupa: zo svojho úradu majú byť odvolaní biskupi, ktorí pre svoju nedbanlivosť spravili alebo zanedbali akty, ktoré vyvolali alebo zapríčinili veľkú škodu u iných (fyzické osoby i komunity). Táto škoda môže byť fyzická, morálna, duchovná alebo majetková.

TIP: Slovensko rozdelila a dodnes bolí aj kauza odvolania otca biskupa Bezáka z postu trnavského arcibiskupa. Hoci možno máme na vec iný názor, verme, že pápež urobil naozaj všetko pre to, aby sa so situáciou oboznámil čo najlepšie a aby sa rozhodol, či tento úrad navráti, alebo nie. Modlime sa tak za pápežovo vnímanie vecí a pravdivé informácie k celej situácii, ako aj za emeritného biskupa, otca Bezáka. Každý z nich to potrebuje viac ako krčmové reči a dohady.

 

Kto môže byť biskupom?

 

Koľko biskupstiev máme na Slovensku?

Na území Slovenska máme tri rímskokatolícke arcidiecézy, päť diecéz, jednu gréckokatolícku arcidiecézu, dve eparchie pre gréckokatolíkov a vojenský ordinariát. Rímskokatolícka cirkev u nás má dve provincie: západnú (arcidiecézy Bratislava a Trnava, diecézy Nitra, Žilina a Banská Bystrica) a východnú (arcidiecéza Košice a diecézy Spiš a Rožňava).

Na Slovensku máme aktuálne štrnásť biskupov: Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita; Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup; Ján Orosch, trnavský arcibiskup; Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup; Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup; Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup; Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup; Štefan Sečka, spišský diecézny biskup; Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita; Marek Forgáč, košický pomocný biskup; Peter Rusnák, bratislavský eparcha; Ján Babjak, prešovský arcibiskup metropolita sui iuris; Milan Chautur, košický eparcha; František Rábek, vojenský ordinár.

TIP: Kedysi sa tvrdilo: „Pán Boh vysoko, biskup/pápež ďaleko.“ Dnes to rozhodne neplatí. Ktorého z biskupov ste už videli osobne a hovorili s ním? Mnohí z nich totiž používajú aj moderné prostriedky komunikácie, ako je Facebook. Videli ste napríklad minútové videá otca biskupa Haľka?

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00