Národné modlitebné raňajky: Chceme sa modliť za národ ako jeden Boží ľud

Národné modlitebné raňajky: Chceme sa modliť za národ ako jeden Boží ľud
„Chceme vštepovať Božie DNA do spoločnosti,“ hovorí Martin Vrábel, predseda Rady Národných modlitebných raňajok.  Rozprávali sme sa s ním o tom, čo to vlastne Národné modlitebné raňajky sú, prečo je dôležité modliť sa za našu krajinu, ale aj o tom, prečo je dôležité vnášať kresťanské hodnoty do politiky a spoločenského života.

Tento rok organizujete na Slovensku akciu s názvom Národné modlitebné raňajky. Ako taká akcia prebieha? Čo si pod týmto názvom môžeme predstaviť?

Národné modlitebné raňajky (ďalej skr. NMR) sa organizujú vo svete už približne 80 rokov. Za štandardných podmienok by to znamenalo pozvať vodcov zo všetkých cirkví, cirkevných spoločenstiev z celého Slovenska, spolu s nimi i národných a komunálnych politikov a predstaviteľov kultúrneho a spoločenského života na jedno miesto, do jednej veľkej sály a spoločne sa tam modliť, vyhlásiť Pána Ježiša za Kráľa a Pána v našom národe a vzdať mu úctu a česť duchovným, umeleckým a spoločenským programom.

 

To asi teraz nebude možné…

Vzhľadom na okolnosti a opatrenia, ktoré je v našej spoločnosti ešte stále potrebné rešpektovať a dodržať, sme sa rozhodli NMR zorganizovať vo virtuálnom priestore média YouTube. Výhodou bude, že sa ich bude môcť zúčastniť úplne každý, nakoľko nebudeme limitovaní priestorom. Hlavnou témou tohtoročných raňajok je vďačnosť. Chceme ďakovať Bohu za náš národ, históriu, osobnosti, všetko to dobré, čo do nás vložil, čím nás požehnal a za spôsob, ako k nám pristupuje a vedie nás dejinami do budúcnosti. Vďačnosť bude v programe zaznievať skrze hovorené slovo, ale i skrze hudbu a spevy.

 

Spomínate hovorené slovo, kto všetko bude mať príhovor?

Jednotlivé príhovory budú spojené s krátkou modlitbou vďačnosti v dĺžke trvania dve a pol minúty, takže sa bude môcť vystriedať viacero osobností z verejného i cirkevného prostredia. Zároveň to bude mať určitú dynamiku, čo podporí i hudba, ktorá, veríme, bude spoluvytvárať živú duchovnú atmosféru. Nechcel by som menovať dopredu jednotlivé mená, ale napoviem, že sa k nám prihovoria viaceré známe tváre a budeme mať možnosť počuť hodnotné myšlienky a slová povzbudenia, udržiavať si postoj vďačnosti i v takýchto náročných časoch.

 

Národné modlitebné raňajky sú ekumenickým projektom, ktorý spája ľudí z rôznych kresťanských cirkví a spoločenstiev. V čom vidíte prínos tohto ekumenického rozmeru?

Významným prínosom je schopnosť viac vidieť, poznať a rozvíjať vzájomné vzťahy. Sme jedna veľká rodina. Preto je prirodzené, že sa máme stretávať, tráviť spolu čas, spolu sa rozprávať a modliť. Zároveň tým napĺňame vôľu Otca byť jedným Božím ľudom. Svet potrebuje vidieť naše zdravé vzťahy, spoluprácu a ako si prejavujeme lásku. Ako sa milujeme.

 

Národné modlitebné raňajky: Chceme sa modliť za národ ako jeden Boží ľud

 

Naozaj je úžasné, keď vidíme autentických kresťanov, ktorí svojím životom svedčia o Božej láske. V dnešnej dobe sa však veľmi často stretávame s názorom, že viera a politický život sa nemajú miešať. Prečo sú akcie ako NMR dôležité?

Veríme, že jedna z vecí, do ktorej nás všetkých náš dobrý Boh pozýva i dnes, je myslieť a pracovať tak, aby sme ovplyvňovali a menili kultúru v národe i v krajine. A takéto podujatie jednoznačne môže k takejto zmene prispieť. Veríme, že toto je presne ten bezpečný priestor, kde cirkev môže a má prichádzať na územie politiky, zorganizovať podujatie a pozvať politikov ako partnerov, a sprostredkovať im bezpečný priestor pre vzťahy, rozhovory, budovanie dôvery a spolupráce na správe a rozvoji nášho ľudu. A tak vnášať do spoločnosti hodnotové prvky. Takéto podujatia sa dejú celom svete. Napríklad 3. júna som mal možnosť zúčastniť sa takýchto národných raňajok v Škótsku, kde ich začali organizovať po druhej svetovej vojne. A teraz 10. júna, presne v ten istý deň ako u nás, sa organizujú takéto raňajky aj v Izraeli, priamo v Jeruzaleme.

 

Čo je cieľom Národných modlitebných raňajok?

Cieľom je spoločne sa modliť za národ, krajinu ako jeden Boží ľud. Predstúpiť pred Ježiša, nášho Pána a Kráľa, a spoločne sa mu pokloniť. Zblížiť sa navzájom a spoločne priniesť duchovnú a kultúrnu zmenu do krajiny. Vzájomne spolu hovoriť, povzbudzovať sa a navzájom sa učiť vnášať, vštepovať Božie DNA do spoločnosti.

 

Žijeme v čase silnej sekularizácie, prečo je dôležité, aby kresťania vnášali svoje hodnoty a postoje do spoločnosti?

Viem, že viacerí kresťania sa dnes vo svojej komunikácii sťahujú smerom dovnútra. Boli napadnutí nie zrovna férovým tlakom liberalizmu. Myslia si, že je správne si zachovať dôstojnosť viac ako slobodu. Ale opak je pravdou. Potrebujeme sa narovnať, vyjsť zo svojho komfortu a postaviť sa na miesta, na ktorých v tomto čase máme stáť. A urobiť to v spolupráci s Ježišom. A keď už budeme stáť na mieste, kde máme, tak mu dať náš priestor. Nech vynikne on, nie my. Naša spoločnosť chradne na nedostatok „faktoru Boh“ premietnutého skrze naše životy, prácu a vzťahy. Podujatia ako sú NMR majú prinášať i takéto transformačné úsilia.

 

Mnoho ľudí ani len nenapadne modliť sa za svoju krajinu. Prečo by sme mali niesť vo svojich modlitbách aj krajinu, v ktorej žijeme?

Pretože je to vôľa nášho Boha. On vložil do nás ducha správcovstva za ľud i krajinu. Je toho plná Biblia. Prostredníctvom Starého i Nového zákona nás vedie a vyučuje, že ak sa chceme mať dobre a mať spravodlivých vládcov, máme sa za nich modliť a pýtať si ich. Máme ich zahŕňať žehnajúcimi modlitbami dokonca i vtedy, keď nie sú podľa našich predstáv. Pretože veríme, že vládu ustanovuje Boh. A ako on ustanovuje, tak i odvoláva. A my sa v tom učíme s ním zhodovať a zároveň sa učíme nereptať. A v tom tkvie požehnanie pre krajinu a ľud, ktorý ju obýva. Teda, ak sa chceme mať dobre, modlime sa a žehnajme našu vrchnosť. A čiňme tak neustále. A Boh vyleje na nás svoje požehnanie.

 

Ako sa môžu ľudia, ktorí sa cítia byť povolaní modliť sa za budúcnosť našej krajiny, zapojiť do vašej akcie?

Srdečne pozývame všetkých vašich čitateľov, aby sa k nám pripojili 10. júna od 8. h. a pomohli tak vytvoriť jedinečnú atmosféru vďačnosti smerujúcu k Bohu. Prihlásiť sa môžu prostredníctvom YouTube linku. https://bit.ly/NárodnéModlitebnéRaňajky

Ak by chceli s nami spolupracovať viac, môžu sa stať fanúšikom nášho facebookového profilu, kde s nami môžu nadviazať prvý kontakt a následne sa s nimi spojíme i inou vhodnou formou. Budeme veľmi radi.

Rozhovory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00