Návod ako nezablúdiť v duchovnom svete – anjeli

Návod ako nezablúdiť v duchovnom svete – anjeli
Anjelská tematika je v súčasnosti veľmi obľúbená. A nielen tá, s ktorou sa stretávame v Biblii. Rôzne anjelské energie, terapie či karty sa nám snažia priniesť vnútorný pokoj a svetlo do životov. No skutočne je to tak? Ktorí anjeli sú tí praví a je ich možné vnímať? Aká je ich úloha a podstata?

Pokiaľ nás téma anjelov ako veriacich zaujíma, je potrebné opierať sa o tradíciu Katolíckej cirkvi a o Sväté písmo. Ak sa vyberieme napríklad do kníhkupectva a začneme hľadať literatúru o anjeloch, veľmi ľahko sa ocitneme v oddelení ezoteriky, kde sa mieša kresťanský pohľad s rôznymi okultnými praktikami. Čo by sme mali teda vedieť pri hľadaní odpovedí o tomto duchovnom svete? Tu je niekoľko otázok, ktoré nás môžu správne nasmerovať.

 

Katolícka cirkev vs. anjeli. Uznáva ich alebo nie?

Často sa môžeme stretnúť s dvomi extrémami. Prvý je ten, že prítomnosť anjelov ako veriaci spochybňujeme, respektíve z katolíckej náuky vylučujeme. Ten druhý extrém zas pobáda mnohých k upätosti na tieto duchovné bytosti a zablúdenie do ezoterických vôd. O existencii anjelov a ich pôsobení však celkom jasne hovorí i Katechizmus Katolíckej Cirkvi (bod 332):

,,Anjeli sú prítomní už od stvorenia a v priebehu celých dejín spásy, zďaleka i zblízka, zvestujú spásu a slúžia Božiemu plánu pri jej uskutočňovaní: zatvárajú pozemský raj, chránia Lota, zachraňujú Agar a jej dieťa, zadŕžajú Abrahámovi ruku, svojou službou sprostredkúvajú Zákon, vedú Boží ľud, zvestujú narodenia a povolania, pomáhajú prorokom…“

 

Čo slovo „anjel“ znamená?

Poďme sa v úvode pozrieť na lingvistické pozadie a význam tohto slova. V hebrejčine sa stretávame s výrazom „Malak“, čo znamená „poslanie, posolstvo, posol“. V tomto význame poslom nemusí byť len „Boží posol“, ale i ľudský (napríklad kráľ, kňaz). Až príchodom Vulgáty sv. Hieronyma sa rozdeľuje pôvodný význam na dve samostatné slová. Nuncius – „ľudský posol“, dnes je jeho predstaviteľom Sv. Otec a potom samotný Angelus – „anjel“, rozpráva v relácii pre TV LUX prof. Miloš Lichner, prezident Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu.

 

Kto je to „anjel“, ako si ho môžeme predstaviť?

Hneď na úvod sa môžeme zbaviť predstavy bacuľatej barokovej postavičky či pestrofarebnej, energiu znázorňujúcej postavy v ezoterickom vnímaní.

V duchu tradície, ktorá sa opiera o Sv. Písmo, je anjel Božie stvorenie, duchovná, nemateriálna bytosť, ktorú stvoril Boh za určitým zámerom. Anjelmi nazývame tých duchov, ktorí majú určité poslanie. Ostatní, ktorí nespĺňajú toto poslanie smerom k ľuďom, nazývame duchovia. Dobrí alebo zlí. Majú rozum a vôľu, začali jestvovať v čase, sú osobní a nesmrteľní – rozpráva prof. Miloš Lichner.

Katechizmus Katolíckej Cirkvi (bod 329) upresňuje ich podstatu: ,,Svätý Augustín o nich hovorí: „,Anjel‘… je názov služby, nie prirodzenosti. Ak sa pýtaš na meno tejto prirodzenosti, je to duch; ak sa pýtaš na službu, je to anjel: podľa toho, čím je, je duch; podľa toho, čo koná, je anjel.“ Anjeli sú celou svojou bytosťou Boží služobníci a poslovia. Keďže ustavične hľadia na tvár Otca, ktorý je na nebesiach“ (Mt 18, 10), počúvajú na jeho slová a plnia jeho príkazy.“

 

Návod ako nezablúdiť v duchovnom svete – anjeli

 

Zvestujú a slúžia

Čo je ich úloha?

I v Ježišovom živote anjeli zohrávali určitú úlohu. Tu si vždy treba uvedomiť, že sú poslami. Oni nie sú tí, čo sami niečo dávajú. Oni zvestujú a ich úloha je služba – zdôrazňuje kňaz Daniel Dian.

Toto uvedomenie nám pomáha rozlíšiť, či sa ponúkané informácie alebo učenie o anjeloch sústreďujú na duchovné bytosti ako na koncové dobro alebo nás smerujú k Bohu. Častým negatívnym príkladom sú rôzne liečebné anjelské terapie, ktoré sa upínajú na anjelov.

 

Poznajú anjeli našu budúcnosť?

Práve v ezoterickej literatúre, liečeniach či veštení tvrdia praktizujúce osoby, že spojením sa s anjelom prezradia človeku jeho budúcnosť. Nie je to však pravda.

Duchovné bytosti nepoznajú budúcnosť. Teológia sv. Tomáša Akvinského hovorí, že dokážu určité veci vydedukovať, vycítiť na základe vnímavosti, a jedine ak Boh dovolí, môžu napríklad človeka dopredu varovať. Komunikácia s „Božím anjelom“ nikdy neprebieha na povel osoby, ktorá sa venuje okultným praktikám.

 

Môžu anjeli konať len na základe vlastného rozhodnutia? Bez Boha?

Realita nie je ako v Holywoodskych filmoch, kde sa anjeli i démoni vteľujú do ľudských tiel a robia, čo chcú. To nemá nič spoločné s realitou. Či dobrý, či zlý anjel môže konať len z Božieho dopustenia a len v takej miere, koľko mu Boh umožní. Boh môže dopúšťať, ale neznamená, že on by bol tvorcom zla.

Tu musíme byť zároveň obozretní, lebo sa môžeme stretnúť napríklad s rôznymi populárnymi, bludárskymi manichejskými filmami. V manicheizme sa nachádza určitá heréza z 2. storočia, ktorá hovorí, že sú dva večné princípy. Princíp dobra a zla, ktoré spolu neustále bojujú, raz vyhráva jeden, raz druhý. Je však potrebné si uvedomiť jednu podstatnú vec – boj je už vyhratý. Kristus ho už vyhral. To znamená, že my vnímame históriu lineárne, od bodu A po bod B, kde príde zavŕšenie, parúzia a koniec všetkého. To nie je cyklický čas ako vo východných náboženstvách. Boh je nad týmto časopriestorom, že bod A, ale i bod B už pozná, len my to prežívame „teraz“. Zlí už vedia, že tento boj prehrali a že to raz skončí. Jediné, čo diabol môže a chce, je nás pokúšať a človek môže súhlasiť s týmto pokušením. Môže ísť zlou cestou na základe slobodnej vôle.

 

Je pravda, že človek sa po smrti môže stať anjelom, ako to často hovoríme?

Často zvykneme pri úmrtí blízkeho človeka povedať, obzvlášť ak ide o predčasný odchod malého dieťaťa: ,,Už máte svojho anjelika v nebi.“ Z človeka sa však nikdy anjel nestane zo svojej stvorenej podstaty. Ani z anjela človek. Nie je možná takáto „transformácia“. Ak zomrie človek, hovoríme, že už nazerá na Božiu tvár, ale nie v pozícii „anjela“.

 

Základom je budovanie vzťahu a život s Bohom

Ako možno zachytiť „ich hlas“?

Kresťanská tradícia hovorí, ale i Sv. Otec zdôrazňuje, že aby sme boli citliví na Boží hlas a vnuknutia dobrých anjelov, mali by sme sa naučiť rozlišovať duchov. O tom, ako ich rozlišovať, píše napríklad sv. Ignác z Loyoly vo svojich pravidlách rozlišovania duchov – odporúča prof. Miloš Lichner.

Základom však zostáva budovanie vzťahu a život s Bohom, kde sa prehlbuje i naša vnímavosť na rozlišovanie dobra a zla, a teda i prítomnosť duchovného sveta.

 

Je možné vidieť prítomnosť alebo pôsobenia anjelov, duchovného sveta vo vlastnom živote?

Môžeme si uvedomiť základnú vec, že keď človek hodnotí svoj život, tak väčšinou to robí retrospektívne. Čiže retrospektívne si citlivý, vnímavý človek vie uvedomiť, že v jeho živote pôsobil Boh prostredníctvom nejakej myšlienky, dobrého suseda, priateľa, alebo v prípade omilostených duší to mohol byť anjel, ktorý sa mu zjavil. Každý človek, ktorý sa snaží o duchovný život, má skúsenosť s tým, že vníma Božie pôsobenie vo svojom živote, a to v rôznych formách.

 

Ako rozlišovať informácie o anjeloch, s ktorými sa stretávame?

Pri téme anjelov je potrebné byť opatrný, nakoľko sme často ovplyvnení rôznymi filmami či ezoterickými okultnými knihami, ktoré veľmi často miešajú kresťanské s okultným. Že síce na jednej strane nájdeme obrázok sv. Pátra Pia, ale zároveň tam máme na druhej strane ezoterické rozprávanie o anjeloch, čo je veľmi zavádzajúce. Slovník Sv. písma a cirkevná tradícia sú veľmi striedme v téme anjelov. Mnohé veci dokážeme rozumovo v duchu viery a vernosti sv. Cirkvi vydedukovať, ale presné odpovede nájdeme až na druhom svete. Pretože rôzne opisy v Sv. písme sú metahistorické. To znamená, že to nie je vymyslené, ale zároveň to nie je ani presný historický zápis. Vtedy hovoríme v teológii o metahistorických udalostiach, ktoré majú v sebe určitú históriu, ale zároveň sa to udialo alebo deje „ponad čas“, ktorý my nepoznáme, nemáme – rozpráva prof. Miloš Lichner. Človek si vytvoril čas, aby sa mohol orientovať, Boh nemá čas – dopĺňa kňaz Daniel Dian. Preto sa treba pozerať pri rôznych informáciách na tému anjelov opatrne a uvážene a vnímať viacero skutočností.

Uvedené informácie boli čerpané z diskusie relácie TV LUX venovanej téme anjelov. Ak vás téma anjelov zaujíma, odporúčame pozrieť si ju celú s hosťami – s p. prof. Milošom Lichnerom, prezidentom Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu, a kňazom Danielom Dianom, vysokoškolským pedagógom.

 

Relácia Anjeli v našich životoch:  https://www.tvlux.sk/archiv/play/_26262

 

 

 

 

 

 

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00