Nepríjemná pravda, ktorej sa vyhýbajú aj pro-liferi

Nepríjemná pravda, ktorej sa vyhýbajú aj pro-liferi
Prečo napriek veľkému úsiliu zástancov života pretrváva vláda kultúry smrti?

Autor: Christopher West

Existuje totiž pravda, ktorú si ani mnohí pro-liferi nechcú  pripustiť: nikdy nevyriešime problém potratov (a už tobôž nie celkovú atmosféru smrti a rozšírený genderový chaos), kým sa nepopasujeme s problematikou antikoncepcie.

Kresťanský pohľad na sexualitu, ako sa chápe už stáročia, sa dá zhrnúť veľmi jednoducho: manželstvo, sex a bábätká patria spolu… a v uvedenom poradí. Boh má s nami láskyplný plán, v ktorom pevne spojil tieto tri reality, aby na našich telách vyjavil pravdu o svojej vlastnej zmluvnej láske a otcovstve. Túto základnú väzbu, ktorá usporadúva spoločnosť, antikoncepcia nielen oslabuje, ona ju priam trhá.

Ak od seba oddelíte sex a potomstvo, rovnako odtrhnete sex od manželstva, a to teoreticky i prakticky. No kým sa uchováva prirodzený súvis medzi pohlavným stykom a plodením detí, intuitívne si uvedomujeme, že styk právom patrí tým, ktorí sa zaviazali vychovávať deti – a tento záväzok sa volá manželstvo. Prerušte väzbu manželstvo – sex – rodina konceptom antikoncepcie a všetko sa začne rozpadávať. Ako?

 

Nepríjemná pravda, ktorej sa vyhýbajú aj pro-liferi

 

Pokušenie páchať cudzoložstvo istotne nie je ničím novým. Avšak jedným z hlavných odstrašujúcich prostriedkov, aby sme mu nepodľahli, je strach z nechceného tehotenstva. To je vlastne účinok pevného súvisu manželstva, sexu a potomstva v praxi. Ako by však narástla miera cudzoložstva v danej populácii, ak by sme do tohto prepojenia vtesnali antikoncepciu? Nepochybne by sa rozmnožili prípady nevery. Čo sa zas stane následkom tohto nárastu? Stúpne početrozpadnutých manželstiev a miera rozvodovosti.

Bude to ešte horšie. Ani pokušenie k styku pred manželstvom nie je žiadnou novinkou. No i tu bol celé veky jedným z odstrašujúcich prostriedkov strach z nechceného tehotenstva. Znovu účinok nerozlučnej trojice manželstvo – sex – deti. Čo by sa stalo s mierou smilstva v tej-ktorej populácii, ak by sa táto trojica narušila antikoncepciou? Určite by narástla.

Tu to však nekončí. Keďže žiadna z metód ochrany pred tehotenstvom nie je stopercentne účinná, nárast cudzoložstva a smilstva nevyhnutne vedie k zvyšovaniu počtu nechcených tehotenstiev. Čo sa stane, keď sa veľké množstvá žien nechcene ocitnú v požehnanom stave? Bude nasledovať požiadavka o legalizáciu „práva“ na ukončenie tehotenstva, lebo sa to bude zdať logickým spôsobom „riešenia“ tohto problému.

 

Nepríjemná pravda, ktorej sa vyhýbajú aj pro-liferi

 

Mohli by sme očakávať, že sa následkom ľahšieho prístupu ku antikoncepcii prirodzene zníži počet potratov. No i letmý pohľad na štatistické údaje dokazuje, že v každej krajine, kde je antikoncepcia voľne dostupná, potraty nielenže nevymizli, oni sa znásobili. Totiž, keď raz pretneme puto medzi manželstvom, sexom a potomstvom, nebude sa nám pozdávať, ak sa oň príroda bude znova a znova pokúšať. Pôvodný impulz uhasiť žiadostivý smäd bez záväzkov sa teraz pretvára do požiadavky, aby sme to mohli „slobodne“ robiť, hoci aj za cenu vyhasnutia nevinného ľudského života.

Keď sa pozrieme na nápad potláčať potraty antikoncepciou, zistíme, že to má taký účinok, akoby sme sa snažili uhasiť oheň tým, že do neho vlejeme benzín.

 

Teda záverečná analýza prináša konštatovanie, že na potraty existuje iba jediný dôvod: že ľudia, ktorí nie sú otvorení pre život, sú aktívni presne takým spôsobom, ktorý bol stvorený na plodenie života.

A to ešte stále nie je všetko. Chvalabohu, nie každý sa uchýli k potratom. Niektorí svoje deti ponúknu na adopciu, čo je hrdinské rozhodnutie. Vo väčšine prípadov však budú matky svoje deti vychovávať samy. Aj to môže byť heroickým činom, no tak sa počet detí „bez otca“ (ktorý sa už aj tak zvýšil rastom rozvodov) znásobí. Samozrejme, Božia milosť dokáže doplniť to, čo nám chýba a tí, ktorí vyrastali bez otca, môžu viesť zdravý a svätý život. Avšak ako dokazujú mnohé štúdie (a sedliacky rozum), dramaticky sa zvýši pravdepodobnosť, že deti „bez otca“ budú: vyrastať v chudobe; mať problémy emocionálneho, psychického rázu a tiež problémy so správaním a zdravím; dosahovať nedostačujúce výsledky v škole; mať predmanželský sex; chodiť na potrat; závisieť od drog; páchať násilné trestné činy a končiť vo väzení. Všetky tieto spoločenské neresti sa budú priamou úmerou znásobovať z generácie na generáciu, lebo takéto deti majú aj väčšiu tendenciu samy mať deti mimo manželstva a ak aj nejaké uzavrú, rozvádzať sa.

 

Nepríjemná pravda, ktorej sa vyhýbajú aj pro-liferi

 

Ako história jasne ukazuje, keď začneme rozväzovať puto medzi manželstvom, sexom a potomstvom, napokon ich všetky budeme musieť predefinovať. Deti sa stanú iba „zhlukmi buniek“. Sex nebude ničím iným, než ukájaním rozkoše u akýchkoľvek partnerov (bez ohľadu na pohlavie). A manželstvo nazveme spoločnosťou a vládou vyžadovanou „potvrdzujúcou pečiatkou“ na taký spôsob uspokojovania rozkoše, aký si každý sám vyberie.

Vyššie uvedené nebolo nejakým zúfalým proroctvom o apokalyptickej budúcnosti. Je to opis sveta, v akom teraz žijeme. Svet, ktorý prináša antikoncepcia a jej nespočetné následky.

Tento príspevok z blogu vychádza s láskavým dovolením TheCor Project.

Vzťahy+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+