Obľúbený citát, svätec a pútnické miesto: Ako odpovedali naši otcovia biskupi?

Obľúbený citát, svätec a pútnické miesto: Ako odpovedali naši otcovia biskupi?

Tri otázky, ktoré poodhalia zo života našich biskupov to, čo ste o nich ešte nevedeli. Prečítajte si, aký citát z Písma v nich najviac rezonuje, ktorí svätí sú pre nich inšpirujúci a prečo práve oni alebo kam chodia radi putovať. Vyberte sa na tieto miesta aj vy a možno zažijete vzácne stretnutie aj s niektorým z otcov biskupov.

1. Aký je váš obľúbený citát zo Svätého písma a prečo práve tento konkrétny?

2. Ktorí sú vaši obľúbení svätci a prečo práve oni?

3. Ktoré je vaše obľúbené pútnické miesto?

Mons. Marián Chovanec, diecézy biskup Banskobystrickej diecézy

Obľúbený citát, svätec a pútnické miesto: Ako odpovedali naši otcovia biskupi?

1. Sväté písmo má veľa krásnych a hlbokých citátov. Predsa však medzi moje najmilšie patria slová: „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16). V tejto vete je obsiahnutý zmysel celého kresťanstva aj zmysel každého ľudského života. Sme stvorení a zachránení pre večný život – pre blaženosť s Pánom Bohom.

2. Svätcov – po Panne Márii a svätom Jozefovi – mám obľúbených podľa stavu. Ako miništrant som obdivoval svätého Dominika Savia, hrdinského svätca, ktorý zomrel ako pätnásťročný. Ako kňaz a správca farnosti som sa utiekal k svätému Jánovi Vianneymu. On dokázal byť veľmi užitočným a láskavým nástrojom v Božích rukách. A teraz ako biskup veľmi prosím o pomoc svätého Františka Saleského. On sa totiž nikdy nedal znechutiť zlobou sveta.

3. Staré Hory s mariánskou bazilikou. O čo sú menšie (v porovnaní s inými slovenskými a svetovými pútnickými miestami), o to sú milšie a duchovne hlbšie.

Mons. Ján Orosch, arcibiskup Trnavskej arcidiecézy

Obľúbený citát, svätec a pútnické miesto: Ako odpovedali naši otcovia biskupi?

1. „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, lebo si ukryl tieto veci pred múdrymi a obozretnými a vyjavil si ich maličkým. Áno, Otče, lebo tak sa ti páčilo“ (Mt 11, 25 – 26). Vysvetlenie, prečo práve tento citát, je možné ľahko nájsť v znení uvedeného citátu.

2. Svätý Vincent de Paul. Tento svätec je sprievodcom na mojej životnej ceste povolania.

3. Marianka a Dunajská Lužná. Tieto pútnické miesta sa viažu na moje detstvo, mladosť a vlastne celý život. Hoci som sa narodil v Bratislave, vyrastal som v Dunajskej Lužnej  pod ochranným plášťom Madony Žitného ostrova. Marianka mi prirástla k srdcu najmä pre národnostnú rôznorodosť pútnikov – Slovákov – Marianka; Maďarov – Máriavolgy; Nemcov – Máriathal –, keďže naša rodina bola trojnárodnostná a Panna Mária nás ešte väčšmi zjednocovala.

Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy

Obľúbený citát, svätec a pútnické miesto: Ako odpovedali naši otcovia biskupi?

1. „Vstal z mŕtvych!“

2. Svätý Maximilián Kolbe, pretože vedome, dobrovoľne a slobodne dal život za jedného otca rodiny.

3. Lurdská jaskyňa na Hlbokej ceste v Bratislave.

Mons. Viliam Judák, diecézny biskup Nitrianskej diecézy

Obľúbený citát, svätec a pútnické miesto: Ako odpovedali naši otcovia biskupi?

1. „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním… a učte sa odo mňa“ (Mt 11, 28 – 29). Toto pozvanie Ježiša Krista patrí všetkým bez rozdielu a je úlohou na celý život, aby sme sa mu stali podobnými.

2. Svätí Andrej-Svorad a Beňadik – sú patrónmi Nitrianskeho biskupstva a svojím príkladom môžu osloviť aj dnešného človeka, aby sme na prvé miesto postavili Boha a jeho hodnoty a usilovali sa slúžiť iným.

3. Skalka pri Trenčíne a Svatý Hostýn na Morave.

Peter Rusnák, eparchiálny biskup Bratislavskej archieparchie

Obľúbený citát, svätec a pútnické miesto: Ako odpovedali naši otcovia biskupi?

1. Bolo by toho oveľa viac, ale ak mám vybrať len jeden alebo dva, sú to tieto: Prvý je: „Pane, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa mám rád“ (Jn 21, 17). Prečo práve tento? Uvedomujúc si svoju slabosť aj svoju hriešnosť, všetko to prekonáva práve tento výrok. Je to úprimné vyjadrenie môjho vzťahu k Pánovi.

A ten druhý súvisí s tým, čo som si zvolil do svojho biskupského hesla: „Pane, príď! – Marana tha! (1 Kor 16, 22b). Lebo láska, ktorou človek pozýva Krista k sebe, je vlastne aj odpoveďou na lásku, ktorú má Kristus voči mne.

2. Určite sú to naši svätci (blahoslavení), otcovia biskupi Vasiľ Hopko a Pavol Peter Gojdič, ktorí v ťažkých časoch verne slúžili Cirkvi aj napriek prenasledovaniu a utrpeniu a zostali jej verní. To je výzva aj pre mňa.

A keď môžem spomenúť aj z iných oblastí alebo z iných Cirkví, je to v prvom rade svätý Peter, apoštol, ktorý bol skutočne plný vášne, lásky voči Kristovi napriek svojim zlyhaniam a napriek svojej slabosti.

Spomenul by som ešte svätú Teréziu od Dieťaťa Ježiša (svätá Terézia z Lisieux), ktorá je učiteľkou Cirkvi a priniesla do Cirkvi takzvanú malú cestu v tom slova zmysle, že človek sa nemusí hnať za veľkými vecami, ako hovorí Žalm 131,1, ale má upokojiť svoje srdce, byť v pokore a robiť malé veci v rámci svojho života verne, každý deň, ku každému človeku. a to potom posväcuje človeka.

3. Veľmi rád mám Klokočov s jeho nádhernou atmosférou, prítomnosťou presvätej Bohorodičky na tomto mieste. Ďalej je to pútnické miesto tu v Šaštíne, ktoré dýcha atmosférou pokoja presvätej Bohorodičky Bolestnej, ktorá napriek bolesti a utrpeniu zostala verná pod krížom.

Z tých svetových, ktoré som navštívil, je to vrch Tábor, Hora premenenia, kde som bol niekoľkokrát, a to miesto dýcha nebeským pokojom. Miesto, kde apoštoli povedia Kristovi: „Dobre je nám tu“ (Mk 9, 2). Tieto slová skutočne vyjadrujú tú prítomnosť alebo to spojenie medzi nebom a zemou v človeku, ktorý sa vždy môže nejakým spôsobom dotknúť neba už tu na zemi.

Mons. František Rábek, ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR

Obľúbený citát, svätec a pútnické miesto: Ako odpovedali naši otcovia biskupi?

1. „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3,16). Dôvod je celkom jednoduchý – sú to vlastné slová Ježiša Krista, ktorými nám oznamuje Božiu lásku voči nám a súčasne sa predstavuje ako dôkaz a uskutočňovateľ tejto zachraňujúcej Božej lásky.

2. Svätý Cyril, svätý Metod a svätý Gorazd. Svätí Cyril a  Metod sú naši vierozvestcovia, ktorí evanjelium nielen hlásali, ale ho aj hrdinsky žili. Svätý Gorazd bol ich spolupracovníkom a pokračovateľom v ich diele.

3. Mojím obľúbeným pútnickým miestom je Chrám Matky Božej na Nitrianskej kalvárii. Tam som chodieval na púte k Nanebovzatej Panne Márii už od detstva. Neskôr som bol desať rokov správcom tohto kostola a v Mariánskom roku 1988 som organizoval Celoslovenskú púť na Nitriansku kalváriu, ktorá znamenala začiatok konca komunistického režimu.

Spolupracovali: Martin Ližičiar, Ružena Dvorščáková, Karolína Smolinková, František Baláž a Marianna Hanobíková

Snímky: TKKBS

Webmagazín+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00