Pápeži o ženách: Vážime si ich silu a dôstojnosť

Pápeži o ženách: Vážime si ich silu a dôstojnosť

Súčasný pápež František sa neraz veľmi pozitívne vyjadril k úlohe ženy v Cirkvi, ale aj v spoločnosti. Pekné slová adresované ženám však zazneli aj z úst a pera jeho predchodcov. Čo hovoria pápeži o ženách?

Počas pontifikátu pápeža Františka môžeme sledovať jeho pozitívny pohľad na ženy. Často ich vyzdvihuje, ako aj ich miesto v spoločnosti a v Cirkvi. K téme žien v spoločnosti sa však vyjadrovali už aj pápeži pred Františkom.

O dôstojnosti a povolaní ženy

Pekným dokumentom je Apoštolský list pápeža Jána Pavla II. S názvom Mulieris DignitatemO dôstojnosti a povolaní ženy. Dokument vznikol v roku 1988 pri príležitosti Mariánskeho roku. Ide späť až k samému počiatku, do knihy Genezis. Opisuje stvorenie ženy a Boží zámer pre toto stvorenie. Prikladá veľkú dôležitosť tomu, že Boh stvoril na svoj obraz muža aj ženu. Už v Starom zákone môžeme vidieť, že Bohu sú pripisované aj „mužské“, aj „ženské“ vlastnosti.

Pápež Ján Pavol I. raz povedal: „Boh je otcom, ale ešte viac je matkou.“Podobne na ženské vlastnosti Boha odkazuje aj prorok Izaiáš, keď píše: Ale Sion povedal: „Pán ma opustil, Pán na mňa zabudol.“ Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla, ja nezabudnem na teba (Iz 49,14-15), a na inom mieste: Ako keď niekoho teší matka, tak vás budem ja tešiť a v Jeruzaleme sa potešíte (Iz 66,13).

O sile ženy hovorí v spomínanom dokumente pápež aj takto: Morálna sila ženy, jej duchovná moc, sa spája s vedomím, že Boh jej osobitným spôsobom zveruje človeka, ľudskú bytosť. Isteže, Boh zveruje každého človeka všetkým ľuďom i každému osobne. Predsa sa však toto zverenie zvláštnym spôsobom vzťahuje na ženu práve pre jej ženskosť.

Ján Pavol II. napísal ženám list

O niekoľko rokov neskôr napísal pápež Ján Pavol II. ženám list. V ňom zdôrazňuje rovnoprávnosť žien a mužov a potrebu, aby to celá spoločnosť pochopila.

Stvorenie ženy je teda už od počiatku zamerané na princíp pomoci – no dobre si všimnime – nie jednostrannej pomoci, ale vzájomnej. Žena je mužovým doplnkom, tak ako muž je doplnkom ženy: žena a muž sa navzájom dopĺňajú. Ženskosť je uskutočnením „ľudského“, tak ako mužskosť, no odlišným a vzájomne sa dopĺňajúcim spôsobom. A ďalej píše: Ženskosť a mužskosť sú navzájom komplementárne nielen z fyzického a psychického, ale aj z ontologického uhla pohľadu. Iba vďaka dualite „mužského“ a „ženského“ sa realizuje naplno to „ľudské“.

Hneď v úvode listu vyjadruje vďaku všetkým ženám v akomkoľvek postavení, zamestnaní, povolaní. Vďaka tebe, žena-matka (…) Vďaka tebe, žena-manželka (…) Vďaka tebe, žena-dcéra a žena-sestra (…) Vďaka tebe, zamestnaná žena (…) Vďaka tebe, zasvätená žena (…) Vďaka ti, žena, za samotný fakt, že si ženou!

Pápež vyjadruje porozumenie, aké ťažké je pre ženy nastavenie, v ktorom museli žiť v minulosti, ale musia žiť aj dnes. Nevynecháva žiadnu oblasť, v ktorej ženy pôsobia. V liste vyzýva všetkých, aby sme si naplno uvedomili, kto je to žena, ako vníma ženu Písmo, a aby sme pochopili dôležitosť existencie každej jednej. Práve ona, možno viac ako muž, vidí človeka, pretože ho vidí srdcom. Vidí ho bez ohľadu na rôzne ideologické či politické systémy. Vidí ho v jeho veľkosti i v jeho obmedzeniach a usiluje sa mu ísť v ústrety a byť mu pomocníčkou.

Pápeži 20. storočia venujú ženám pozornosť

Ján Pavol II. a František však nie sú ani zďaleka prví, ktorí venujú pozornosť ženám a vyzdvihujú ich. V roku 1956 v posolstve z púte do svätyne Panny Márie Loretánskej pápež Pius XII. povedal: Žena, vrcholná sláva stvorenia, ktoré v istom zmysle predstavuje majstrovské dielo; žena, toto sladké stvorenie, do ktorého jemných rúk Boh, ako sa zdá, zveril toľko; žena, výraz toho, čo je tu dole najviac dobré, láskyplné a nežné, je stále, napriek klamnému zdaniu jej vyvyšovania, často predmetom neúcty…

V roku 1975, kedy na pápežskom stolci sedel Pavol VI., prebiehal Medzinárodný rok žien. Pri modlitbe Anjel Pána zazneli od Svätého Otca tieto slová: V tomto roku slávime vo svete Rok žien, ku ktorému sa pozitívne hlási aj Cirkev, a ochotne dúfa v pokrok funkcie žien v profesijnom a spoločenskom živote a zároveň chráni dôstojnosť a poslanie žien, najmä kresťanskej ženy. (…) Sme presvedčení, že v kresťanskom ponímaní ženy musíme nájsť uznanie jej ľudských a občianskych práv a obranu jej zvrchovaných prirodzených výsad pod vodcovským a ochranným svetlom Tej, ktorá žiariaca krásou a svätosťou, matersky s Kristom, sa týči nad ľudskými osudmi, Márie.“

Vidieť, že pápežom už roky nie je ľahostajná téma ženskosti a ženskej dôstojnosti, je veľmi povzbudzujúce. Súčasný pápež František vyzdvihuje všetky ženy a vidíme to aj na konkrétnych krokoch. V roku 2021 sa najvyššie postavenou ženou vo Vatikáne stala Raffaella Petriniová a vo februári toho istého roka sa po prvýkrát stala žena podtajomníčkou Biskupskej synody. Bola ňou Nathalia Becquartová. Zmeny nastali aj v paragrafe kanonického práva, ktorý upravuje službu lektora a akolytu. Tieto funkcie takisto rozšíril aj na ženy.

Ženy, buďme hrdé na to, že sme ženy. S odvahou žime svoju ženskosť, pretože sila a dôstojnosť sú jej odevom a s úsmevom sa díva na budúci deň (Prís 31,35). 

Autor: Katarína Rendošová

Titulná snímka: france24.com

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00