Sila ruženca a prisľúbenia Panny Márie

Sila ruženca a prisľúbenia Panny Márie
K modlitbe svätého ruženca sa dá vybudovať vzťah i v súčasnosti, nie je len prežitkom starých rodičov. Často i medzi veriacimi vidíme trend hľadania iných duchovných ciest, túžime po pokoji, láske, zdraví, rovnováhe a pritom práve táto modlitba je nadčasovým prostriedkom, cez ktorý môžeme prijať potrebné dary a milosti. Úprimná modlitba premieňa srdce a priťahuje zázraky. Mnohí veriaci, ktorí sa s dôverou modlia ruženec, vidia v realite svojho života naplnenie prisľúbení Panny Márie.

Túžba človeka po pokoji a nadprirodzenom

V dnešnej uponáhľanej dobe sme svedkami veľkej obľube meditačných techník, filozofických, náboženských a, žiaľ, i okultných smerov. Snažia sa u nás zaujať miesto v myslení, spôsobe životného štýlu, nazerania na Boha, praktizovaní náboženského života. Človek prirodzene túži po nadprirodzenom a často sa otvára v dôvere či zvedavosti voči novému.

Možno len málo z nás si uvedomuje, že veriaci človek nemusí hľadať alternatívy meditácie inde než v kresťanstve, pretože my sami máme spôsoby, ako sa zastaviť a priniesť pokoj sebe i druhým. Tu oprávnene vstupuje modlitba svätého ruženca ako jedna z najznámejších modlitieb Katolíckej cirkvi, pretože má sama meditatívny charakter. Ak by sme však obmedzili modlitbu ruženca len na spôsob meditácie či nejakej techniky navodenia vnútorného pokoja, ochudobnili by sme sa o jeho podstatu, ktorá nás privádza k Bohu, samotnému zdroju pokoja.

 

Ruženec nás vedie k otázke viery, no je i ten, ktorý visí v aute

Úprimne, ruženec v súčasnosti nie je len prostriedkom modlitby. Tento predmet často vidíme ako módny doplnok či kývajúci sa „talizman“ v autách. Nedeklaruje vierovyznanie každého človeka. Ale v tomto prípade si môžeme položiť otázky: Prečo ho do auta vlastne vkladáme? Páči sa nám ako predmet? Alebo vnútorne cítime, že je prepojený s niečím, čo nás presahuje a určitým spôsobom môže chrániť? Môže už tento fakt hovoriť o tom, že sme vnútorne disponovaní veriť a dúfať? Že sme tak jednoducho stvorení?

Sila ruženca a prisľúbenia Panny Márie

 

Tíši myseľ, utešuje srdce

Sila svätého ruženca

„Ruženec dvíha mysle k pravdám, ktoré nám zjavil Boh, a ukazuje otvorené nebesia. Samotná Panna Mária nám nástojčivo odporúčala práve tento druh modlitby. Cez Máriine ruky nám Boh dáva všetky milosti.“ (pápež Pius XI.)

„Táto modlitba je niečo ako malý katechizmus a Nový zákon rozložený na šnúre perál.

Ako už povedali mnohí svätí a pápeži, nijaké srdce nemôže zostať chladné a ľahostajné, keď rozjíma nad spásonosnými tajomstvami Ježiša Krista. Modlitba svätého ruženca tíši úzkostnú myseľ, utešuje preťažené srdce a nepokojnej duši vlieva mier. Pri meditovaní nad tajomstvami ruženca každého kresťana napĺňa odvaha kráčať vpred. Ruženec dokáže zmeniť svet. Keď sa modlíme ruženec, vydávame sa na duchovnú púť na sväté miesta nášho vykúpenia. Modlitba svätých tajomstiev Ježiša Krista nás otvára obráteniu, sviatosti zmierenia a svätému prijímaniu.“

 

Podstatou modlitby ruženca je láska

Prečo sa v ňom modlíme k Panne Márii?

Ak chceme pochopiť podstatu, prečo sa vlastne modlíme k Panne Márii, je potrebné vedieť, aké postavenie Panna Mária má v živote veriaceho. „V Židovsko-kresťanskej tradícii je úcta k matke jedným z Desatora Božích prikázaní. V Novom zákone zas Ježiš svojim učeníkom dáva jeden z najkrajších darov, dar vlastnej matky. Keď Kristus visel na kríži a povedal: „Žena, hľa, tvoj syn!“ (Jn 19, 26), Mária sa vtedy nestala matkou len prítomného učeníka, ale nás všetkých. Teda táto láska všetko vysvetľuje. Podstatou celého ruženca je láska.“

„Celý katolícky svet s nadšením prijal svätý ruženec a jeho nadprirodzený pôvod potvrdili nespočetné milosti a zázraky obrátenia.“ (sv. Maximilián Kolbe)

 

Čo o tejto modlitbe hovoria svätí?

Mnohí z nich svoj ruženec nepustili z rúk, lebo vedeli, aká veľká sila sa v ňom skrýva. Neutešuje len našu myseľ a srdce, ale práve cez modlitbu svätého ruženca boli v kresťanskej histórii prítomné mnohé zázraky, uzdravenia a obrátenia. Svätí mali skúsenosť, že touto modlitbou sa „otvára nebo a zatvára peklo“.

Svätý Páter Pio nazýval ruženec svojou duchovnou zbraňou. Bežne sa ho modlil niekoľkokrát za deň a zvykol druhým hovoriť, že táto duchovná zbraň zvíťazí v každom duchovnom boji.

Svätý Maximilián Kolbe, zakladateľ Militia Immaculatae (Rytierstvo Nepoškvrnenej), odporúčal všetkým jeho členom, aby vládli duchovným mečom ruženca.

Svätý Ján Pavol II.: „Pre človeka dneška je modlitba ruženca veľkou pomocou. Prináša pokoj a sústredenosť. Náš život vovádza do Božích tajomstiev a Boha prináša do nášho života.“

 

Sila ruženca a prisľúbenia Panny Márie

 

Prisľúbenia Panny Márie

15 prisľúbení dostal svätý Dominik a blahoslavený Alan de la Roche, v ktorých Panna Mária pozýva veriacich k modlitbe:

 1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí.
 2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť.
 3. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud.
 4. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom.
 5. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú.
 6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti, vytrvá v milosti a zaslúži si večný život.
 7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.
 8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti jeho milostí, vlastných svätým.
 9. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu.
 10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi.
 11. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, dosiahneš.
 12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.
 13. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia Ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor.
 14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.
 15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia.

Citované myšlienky pochádzajú z knihy 10 zázrakov ruženca (Donald H. Calloway MIC)

Otec Calloway v knihe 10 zázrakov ruženca spojil rozprávanie o historických udalostiach s príbehmi zo života a tiež so slovami svätých a pápežov, aby ponúkol odpoveď na túto otázku. Áno, modlitba ruženca možno trvá dlhšie. Keby sme si však uvedomovali jej moc a silu, siahli by sme po ruženci častejšie.

Ruženec je modlitba, ktorej pôvod presahuje hranice zeme. Je zbraňou, kyticou, nástrojom odpustenia, nádejou budúcnosti a hýbateľom dejín. Milovaný svätými, odporúčaný pápežmi, darovaný ľuďom samotnou Pannou Máriou. Ruženec je zázrakom pre každého z nás.

 

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00