Tlačová správa: Dobrá novina uzatvorila 29. ročník koledovania

Tlačová správa: Dobrá novina uzatvorila 29. ročník koledovania

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí oficiálne uzavrelo 29. ročník koledníckej akcie Dobrá novina. Do koledovania sa počas uplynulých Vianoc od 24. decembra 2023 do 6. januára 2024 zapojilo 18 853 koledníkov, ktorí v 1 955 skupinách navštívili 47 332 rodín v 1 061 obciach a mestách po celom Slovensku. Konečný výsledok vianočnej zbierky predstavuje sumu 1 350 213,40 eur, najvyššiu v doterajšej histórii Dobrej noviny.

Mottom 29. ročníka koledníckej akcie bolo heslo Staň sa svetlom aj ty. Svetlo ako symbol novonarodeného Božieho Syna ako aj symbol túžby človeka vyjsť z temnôt problémov a znova objaviť nádej v živote.

“Túto výzvu deti napĺňali, keď prichádzali k ľuďom s úsmevom, radosťou a úprimným vianočným želaním. Celé Vianoce sa stávali svetlom pre Slovákov, aby namiesto tmy rozdelenia panovala v našej spoločnosti jednota a súdržnosť. A po Vianociach sa koledníci vďaka verejnej zbierke stanú svetlom pre ľudí v Južnom Sudáne a ďalších afrických krajinách, ktorých tma má podobu chudoby, sucha, vojen či samoty.” Riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala dodáva, že “každý z nás prežíva aj chvíle tmy, preto je nesmierne dôležité, aby sme v živote objavili svetlo, ktoré nám dá novú nádej.”

Na prelome rokov navštívili Rím koledníci z Podkoníc pri Banskej Bystrici, kde sa zúčastnili na novoročnej svätej omši s pápežom Františkom. V januári sa v duchu dávnych tradícií uskutočnil v poradí už štvrtý ročník Trojkráľového sprievodu v uliciach hlavného mesta a symbolickým záverom koledníckej akcie bolo prijatie u prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej.

Tohto roku si eRko pripomenulo aj piate výročie tragickej smrti projektovej manažérky Dobrej noviny Danice Olexovej. V nedeľu 10. marca sa na Slovensku a v africkej Keni konali modlitbové stretnutia a slávili sväté omše za účasti jej rodiny, známych, priateľov či bývalých kolegov.

Výsledok zbierky je dôkazom dobroprajnosti a štedrosti Slovákov, ktorí sa neboja podeliť o materiálne dobrá a poukázať tak na potrebu spolupatričnosti a vzájomnej pomoci aj medzi národmi.

eRko ďakuje všetkým deťom, koledníkom a animátorom za radostné koledovanie a úsilie rozžiariť ľudské srdcia i príbytky rodín svetlom vianočnej nádeje. Vďaka patrí tiež rodičom, kňazom a biskupom za ich podporu v našich farnostiach a v neposlednom rade všetkým darcom za ich veľkú štedrosť a prejav solidarity s ľuďmi, ktorí sa vo svojom živote stretávajú s tmou chudoby a strachu o vlastnú budúcnosť.

Dobrá novina z vianočnej zbierky podporí vzdelávanie mladých ľudí v oblasti elektrotechniky a inštalovania solárnych zariadení v Južnom Sudáne, ktorý dodnes patrí k najchudobnejším krajinám sveta. Okrem toho bude podporených okolo 30 rozvojových a humanitárnych projektov zameraných na zabezpečenie základných životných potrieb, ako napríklad prístup k nezávadnej pitnej vode, vzdelávaniu, či zdravotnej starostlivosti pre najviac zraniteľné skupiny obyvateľstva v chudobných oblastiach Južného Sudánu, Kene, Ugandy a Etiópie.

Viac informácií o Dobrej novine a podporených projektoch na www.dobranovina.sk.

Kolednícku akciu organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami v mestách a obciach po celom Slovensku. Verejná zbierka Dobrá novina – 29. ročník je zapísaná v registri verejných zbierok MV SR pod č. 000-2023-030764 zo dňa 3. 5. 2023 na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

Tlačová správa+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00