Boh je neúnavný v nových šanciach

Boh je neúnavný v nových šanciach

Počujte iné podobenstvo: Istý hospodár vysadil vinicu. Obohnal ju plotom, vykopal v nej lis a postavil vežu. Potom ju prenajal vinohradníkom a odcestoval. Keď sa priblížil čas oberačky, poslal k vinohradníkom svojich sluhov, aby prevzali jeho diel úrody. Ale vinohradníci jeho sluhov pochytali; jedného zbili, iného zabili, ďalšieho ukameňovali. Znova poslal iných sluhov, viac ako predtým, ale aj s nimi urobili podobne. Napokon k nim poslal svojho syna, lebo si povedal: "K môjmu synovi budú mať úctu." Ale keď vinohradníci zazreli syna, povedali si: "To je dedič. Poďte, zabime ho a jeho dedičstvo bude naše!" Chytili ho, vyvliekli z vinice a zabili. Keď potom príde pán vinice, čo urobí tým vinohradníkom?" Odpovedali mu: "Zlých bez milosti zahubí a vinicu prenajme iným vinohradníkom, ktorí mu budú načas odovzdávať úrodu." Ježiš im povedal: "Nikdy ste nečítali v Písme: "Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná"? Preto vám hovorím: Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu. Keď veľkňazi a farizeji počuli tieto jeho podobenstvá, vybadali, že hovorí o nich. A chceli ho zajať, len sa báli zástupov, lebo ony ho pokladali za proroka.

Mt 21, 33 – 43. 45 – 46

Hospodár zažije zlú skúsenosť s vinohradníkmi, ktorí mu zabijú sluhov, no napriek tomu im dáva druhú šancu a v dôvere posiela iných sluhov. Hoci zabijú i tých, dáva im tretiu šancu a posiela im to najvzácnejšie – svojho syna – a dokonca u vinohradníkov predpokladá, že budú mať úctu. Hospodár predstavuje Boha Otca, ktorý aj nám dáva šance, nezatvrdí sa po tom, ako sa zachováme k nemu zle, nezavrie pred nami srdce. Pristupuje k nám s predpokladom, že prijmeme jeho dary, najmä dar jeho Syna. Je neúnavný v nových a nových šanciach, v novom a novom odpúšťaní. Stále na nás pozerá ako na dobrých a predpokladá u nás dobro.

TIP NA DNES:

Spomeniem si na všetky oblasti, kde som dnes potreboval prijať odpustenie a novú šancu, a poďakujem sa Bohu.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00