Boh môže aj z našej beznádeje spraviť nádej

Boh môže aj z našej beznádeje spraviť nádej

Za čias judejského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. Jeho manželka pochádzala z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku. Keď raz prišiel rad na jeho triedu a on konal kňazskú službu pred Bohom, podľa zvyku kňazského úradu lósom mu pripadlo vojsť do Pánovho chrámu a priniesť kadidlovú obetu. V čase kadidlovej obety sa vonku modlilo množstvo ľudu. Tu sa mu zjavil Pánov anjel; stál na pravej strane kadidlového oltára. Keď ho Zachariáš zbadal, zľakol sa a zmocňovala sa ho hrôza. Ale anjel mu povedal: "Neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých. Lebo on bude veľký pred Pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkinom lone ho naplní Duch Svätý. Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu. Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich k múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud." Zachariáš povedal anjelovi: "Podľa čoho to poznám? Veď ja som starec a moja manželka je v pokročilom veku." Anjel mu odpovedal: "Ja som Gabriel. Stojím pred Bohom a som poslaný hovoriť s tebou a oznámiť ti túto radostnú zvesť. Ale onemieš a nebudeš môcť hovoriť až do dňa, keď sa toto stane, lebo si neuveril mojim slovám, ktoré sa splnia v svojom čase." Ľud čakal na Zachariáša a divil sa, že sa tak dlho zdržuje v chráme. Ale keď vyšiel, nemohol k nim prehovoriť; a oni pochopili, že mal v chráme videnie. Dával im znaky a zostal nemý. Len čo sa skončili dni jeho služby, vrátil sa domov. Po tých dňoch jeho manželka Alžbeta počala, ale skrývala sa päť mesiacov a hovorila: "Toto mi urobil Pán v čase, keď zhliadol na mňa, aby ma zbavil hanby pred ľuďmi."

Lk 1, 5 – 25

K Zachariášovi bol poslaný Gabriel, čo znamená „Božia sila“. Takto môžeme vnímať, že Bohu nie je nič nemožné. Evanjelium nám predkladá dvoch starcov – Alžbetu a Zachariáša, ktorí už ani nedúfali, že sa im môže narodiť dieťa. Beznádejná situácia, kam prichádza Boh so svojou nádejou. Aj naše životné situácie sú niekedy beznádejné. Nevieme, ako ich riešiť, zdá sa nám, že sa to nikdy neskončí. Ale Boh môže i z našej beznádeje spraviť nádej. Zachariáš a Alžbeta napriek svojej beznádeji neopúšťali vieru v Boha. A toto je posolstvo aj pre nás, aby sme Bohu verili i vtedy, keď sa všetko zdá beznádejné. Lebo on je nádej.

TIP NA DNES:

Pomodlím sa modlitbu Verím v Boha za svoje ťažkosti a beznádeje.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00