Boh nás aj dnes zalieva svojou láskou

Boh nás aj dnes zalieva svojou láskou

Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. A hlásal: "Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým." V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: "Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie."

Mk 1,6b-11

„Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.““ Ján Krstiteľ prišiel, aby upriamil náš pohľad na Ježiša, ktorý nás bude krstiť Duchom Svätým. Otcov hlas z neba a zostupovanie Ducha Svätého v podobe holubice potvrdili, že Ježiš je ten, ktorého Otec miluje! Ježiš je pripravený aj dnes nás nanovo naplniť svojím Duchom Svätým a skrze neho dosvedčiť, že sme jeho milované deti. Nebo je otvorené. Boh nás zalieva svojou láskou. Otvorme sa aj my tomuto jeho prísľubu túžbou po ňom a po jeho pôsobení v nás.

TIP NA DNES:

Pomodlím sa za svojich krstných rodičov. Ak neviem dátum svojho krstu, zistím si ho a v modlitbe poďakujem za milosť krstu. Poprosím Ducha Svätého, ktorý je vo mne, aby som s ním vedel spolupracovať.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00